Stručný popis formátu souboru předávaných dat ze školní matriky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik >

Stručný popis formátu souboru předávaných dat ze školní matriky

viz také

Popis souboru dat předávaných ze školní matriky

V prvním sloupci je uvedeno, pro které typy škol se údaj (řádek) generuje (ZŠ, SŠ, KONzervatoře, VOŠ). Je-li sloupec prázdný, generuje se pro všechny typy škol.

 

 

název položky

význam a obsah položky

kódování a tvar

ČÍSELNÍK

TYP

DÉLKA

Způsob evidence v programu BAKALÁŘI

Poznámka

 

RDAT

Rozhodné datum sběru (datum, ke kterému se zjišťování provádí)

DD.MM.RRRR

 

D

 

Zapisuje se před vlastním generováním (dialog údaje budou vykázány za období – DO DATA).


 

IZO

IZO vykazující školy  

Školský rejstřík

 

C

9

Tzv. jednotka se vybírá před vlastním generováním (dialog vyberte jednotku pro zpracování). IZO se zapisuje v číselníku tříd - IZO (Společné prostředí, Datové soubory -  Třídy, současný stav a historie, položka IZO v tabulce TRIDY).0


 

CAST

Číslo části školy

 

 

C

2

Část školy se zapisuje v číselníku tříd (Společné prostředí, Datové soubory -  Třídy, současný stav a historie, položka CAST_TRIDY v tabulce TRIDY).

Označení částí školy je alespoň zatím plně v kompetenci školy (např. z důvodu používání různého software) - zpravidla „01“, „02“,…

 

RODC

Rodné číslo studenta

RRNNDDXXXX   1)  

 

C

10

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Osobní údaje, Rodné číslo (položka RODNE_C v tabulce ZACI).

 

Poznámka: VZP přiděluje cizincům (dočasně) specifické rodné číslo – výhradně však pro své potřeby. Toto rodné číslo se zapisuje v záložce Matrika, tlačítko VZP (v záložce Osobní údaje se uvede rodné číslo přidělené školou se znakem „X“).

U osob narozených před rokem 1954 zůstává na poslední pozici mezera.
U osob, kterým dosud nebylo přiděleno rodné číslo, se rodné číslo „vypočte“ dle data narození a pohlaví, za lomítko se uvede „X“+trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou. Při vykazovaní dat pro VZP a ČSSZ je takto vyplněné rodné číslo transformováno do tvaru, který každá z organizací požaduje.

 

POHLAVI

Pohlaví studenta

Číselník Pohlaví

RAPO

C

1

Generuje se z rodného čísla (položka POHLAVI v tabulce ZACI).


 

DAT_NAROZ

Datum narození

RRRRMM

 

C

6

Generuje se z rodného čísla (položka DATUM_NAR v tabulce ZACI).


 

KSTPR

Kvalifikátor státního občanství

Číselník Resortní kvalifikátor státního občanství

RAKO

C

1

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Osobní údaje, Státní občanství-kvalifikátor (položka ST_PRISL_K v tabulce ZACI).


 

STPR

Státní občanství studenta

Číselník Státy

RAST

C

3

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Osobní údaje, Státní občanství (položka ST_PRISL v tabulce ZACI).


 

OBECB

Kód obce trvalého pobytu studenta

Číselník Základní územní jednotky

RAUJ

C

6

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Osobní údaje, ZUJ (položka TB_ZUJ v tabulce ZACI).

U studentů s bydlištěm mimo ČR se do položky uvede kód "999999".

 

OKRESB

Okres trvalého pobytu studenta

Číselník NUTS 4

RAOR

C

6

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Osobní údaje, Trvalé bydliště-okres (položka TB_OKRES v tabulce ZACI).

 

 

ODHL

Předchozí působiště nově přijatého studenta

Číselník Předchozí působiště studenta

RAPS

RAPZ

RAPD

C

2

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, Předchozí vzdělávání, Předchozí působiště (položka PUV_PUSOB v tabulce ZACI).

Pozn. Základní škola praktická odpovídá dřívějšímu označení Zvláštní škola  a Základní škola speciální je bývalá Pomocná škola.
Pokud žák navštěvoval jiný typ školy, např. ZŠ pro sluchově nebo jinak smyslově či tělesně postižené, uvede se Základní škola - x. ročník.

VOŠ

IZOS

IZO střední školy, na které student  získal střední vzdělání s maturitou

Školský rejstřík

 

C

9

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, Předchozí vzdělávání, IZO školy (položka PUV_IZO v tabulce ZACI).

U studentů, kteří maturovali dříve než roce, kdy byli přijati na VOŠ, lze uvést kód "000000203".
U studentů, kteří maturovali v zahraniční škole se uvede kód "999999xxx", kde za xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST.

KON

IZOZ

IZO školy, ze které se žák přihlásil ke vzdělávání ve střední škole

Školský rejstřík

 

C

9

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, Předchozí vzdělávání, IZO školy (položka PUV_IZO v tabulce ZACI).

U žáků, kteří se ke vzdělávání ve střední škole přihlásili ze školy zařazené ve školském rejstříku a v tomtéž roce byli přijati ke vzdělávání, se kontroluje na školský rejstřík, u ostatních žáků lze uvést kód "000000203" a u žáků, kteří absolvovali zahraniční školu, se uvede kód "999999xxx", kde za xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST.

VOŠ

OBORS

Obor vzdělání ve střední škole

Resortní číselník oborů AKSO

RASO

C

8

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, Předchozí vzdělávání, Obor (položka PUV_OBOR v tabulce ZACI).

 

VOŠ

RMAT

Rok maturity

RRRR

 

C

4

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, Předchozí vzdělávání, Rok maturity (položka RMAT v tabulce ZACI).

 

KON

VOŠ

STUPEN

Nejvyšší stupeň vzdělání, kterého student dosáhl před přijetím do daného druhu vzdělávání

Číselník Dosažený stupeň vzdělání

RAKK

C

1

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, Předchozí vzdělávání, Nejvyšší dosažené vzdělání (položka PUV_VZDEL v tabulce ZACI).

Hodnota položky je po celou dobu studia pevná. A to i u žáků víceletého gymnázia (fráze „před přijetím do daného druhu vzdělávání“) ve sloupci význam.

 

ZAHDAT

Datum zahájení  vzdělávání v dané škole

RRRRMMDD

 

D

8

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, Současné vzdělávání, Datum zahájení (položka EVID_OD v tabulce ZACI).

Zpravidla obsahuje datum 1. 9. bez ohledu na to, kdy je první den školního vyučování.

 

KOD_ZAH

Kód zahájení  vzdělávání  v dané škole

Číselník Zahájení vzdělávání

RAZV

RAZD

C

1

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, Současné vzdělávání, Kód zahájení (položka PRISEL v tabulce ZACI).

 

 

UKONDAT

Datum ukončení vzdělávání v dané škole

RRRRMMDD

 

D

8

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, Současné vzdělávání, Datum ukončení (položka EVID_DO v tabulce ZACI).

Vyplňuje se dle školského zákona. Např. u žáků, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, je toto datum totožné s datem konání zkoušky.

 

KOD_UKON

Kód ukončení vzdělávání v dané škole

Číselník Ukončení vzdělávání

RAUV

RAUD

C

1

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, Současné vzdělávání, Kód ukončení (položka ODESEL v tabulce ZACI). Hodnota je vázána k UKONDAT (udává stav k tomuto datu) – viz. také položka KOD_VETY.

Nevykoná-li žák úspěšně maturitu (absolutorium) v řádném termínu, bude vyplněn kód "ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky". A to i po případném úspěšném vykonání zkoušky v opravném termínu v září. Datum ukončení vzdělávání bude "30.06.rrrr".

SS

KON

LET_PSD

Počet let splněné povinné školní docházky

 

 

I

1

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, Současné vzdělávání.

U žáků ZŠ - Počet splněných let včetně akt. roku (položka ABSOLV_LET v tabulce ZACI).

U žáků SŠ (víceletého gymnázia) – součet hodnot Počet absolv. let včetně akt. roku a Počet splněných let na ZŠ minus 1 (při zaškrtnutí Žák ve škole plní povinnou docházku).

 

 

ROCNIK

Ročník, ve kterém se student vzdělává

Číselník Ročník vzdělávání  

RARO

C

1

Zapisuje se v číselníku tříd – ročník (Společné prostředí, Datové soubory -  Třídy, současný stav a historie, položka ROCNIK v tabulce TRIDY).

 

 

PRIZN_ST

Příznak vzdělávání, opakování, přerušení vzdělávání

Číselník Průběh vzdělávání

RAPV

C

1

Kód 7 (Vzdělávání ukončeno) – generuje se analogicky jako UKONDAT a KOD_UKON.

Ostatní kódy se generují se na základě existence záznamů v kartě žáka – záložka Historie - Podrobné údaje:

kódy 2,6 (Řádné vzdělávání po přerušení vzdělávání, Přerušení vzdělávání): analogicky jako PRERUS

kód 3 (Opakování ročníku): změna třídy (opakování ročníku nebo tzv. příznak opakování

kód 4 (Přeřazení do vyššího ročníku (bez absolvování předchozího)): změna třídy (vyšší ročník– nadaný žák) nebo tzv. příznak přeřazení do vyššího ročníku

kód 5 (Zařazení do nižšího ročníku (bez opakování)): změna třídy (nižší ročník – zdravotní postižení) nebo tzv. příznak rozložení na více let.

 

KON

ZPUSOB

Způsob plnění povinné školní docházky, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku

Číselník Způsob plnění školní docházky na ZŠ

RASD

C

2

Zapisuje v kartě žáka – záložka Matrika, podzáložka Spec. údaje-záznamy (záznam v tabulce ZACIMATR).

 

ST_SKOLY

Stupeň školy

Číselník Stupeň školy

RASS

C

1

Generuje se z ročníku a studijní délky třídy, které jsou zapsány v číselníku tříd (ročník a skutečná délka studia – kód) (Společné prostředí, Datové soubory -  Třídy, současný stav a historie, položka ROCNIK a KOD_STDL v tabulce TRIDY).

 

KON

VOŠ

PRERUS

Celková doba přerušení daného druhu vzdělávání v měsících v dané škole (včetně prázdnin, počítá se každý započatý měsíc)

MM, zapíše se po ukončení přerušení vzdělávání (návrat nebo odchod ze školy)

 

I

2

Generuje se na základě existence záznamů v kartě žáka – záložka Historie - Podrobné údaje – přerušení studia a nástup do školy po přerušení studia.

Pakliže žák přerušil studium vícekrát, celková doba přerušení je dána součtem jednotlivých dob přerušení.

KON

TRIDA

Identifikace třídy, studijní skupiny (§ 23  školského zákona)

Školou používané jednoznačné označení třídy

 

C

10

Zapisuje se v číselníku tříd – zkratka třídy (Společné prostředí, Datové soubory -  Třídy, současný stav a historie, položka ZKRATKA v tabulce TRIDY)

 

KON

TYP_TR

Typ studijní skupiny

Číselník Typ třídy / skupiny

RATT

C

3+2

Zapisuje se v číselníku tříd – speciální třída (postižení,nadání) (Společné prostředí, Datové soubory -  Třídy, současný stav a historie, položka SPECIALNI a ASISTENCE v tabulce TRIDY).

 

 

OBOR

Obor vzdělání v dané škole

Resortní číselník oborů AKSO

RASO

C

8

Zapisuje se v kartě žáka v hlavní (horní) části – obor. (položka ZAMERENI v tabulce ZACI). Vlastní kód oboru je uložen ve sloupci KKOV svázané tabulky _ZAMEREN (číselník oborů).

Změna oboru během studia by měla být zaznamenána v kartě žáka, záložka Historie, Další historicky sledované změny.

Pro správnou evidenci údaje (jelikož si systém u každého žáka „pamatuje“ pouze čtyřznakovou zkratku oboru) je nutno při změnách v číselníku oborů postupovat tak, že se vloží nový záznam s novou -  odlišnou zkratkou.

KON

OBOR2

Příznak vzdělávání  ve druhém hlavním oboru

Číselník Příznak vzdělávání ve 2. hlavním oboru

RADO

C

1

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, současné vzdělávání, tlačítko Další údaje VOŠ a konzervatoře – záložka Druhý hlavní obor.

 

KON

DRST

Druh vzdělávání v dané škole

Číselník Druh vzdělávání na SŠ

RADV

C

2

Zapisuje se v číselníku tříd – druh studia (Společné prostředí, Datové soubory -  Třídy, současný stav a historie, položka DRUH_STUD v tabulce TRIDY).

 

 

DELST

Délka vzdělávacího programu v dané škole

Číselník Délka vzdělávacího programu

RADS

C

2

Zapisuje se v číselníku tříd – ukončí v ročníku (skutečná délka studia – kód) (Společné prostředí, Datové soubory -  Třídy, současný stav a historie, položka KOD_STDL v tabulce TRIDY).

 

UVP

Příznak vzdělávání žáka podle upraveného RVP ZV, přílohy pro LMP, RVP ZŠ speciální díl I, díl II

Číselník Příznak vzdělávání žáka podle RVP ZV/ ZŠS

RAUP

C

1

Generuje se na základě vzdělávacího programu, dle něhož se žák vzdělává. VP se zpravidla přiděluje celé třídě v číselníku tříd (Společné prostředí, Datové soubory -  Třídy, současný stav a historie, položka VZDEL_PROG v tabulce TRIDY).

 

KON

VOŠ

FST

Forma vzdělávání v dané škole

Číselník Forma vzdělávání

RAFS

C

2

Zapisuje se v číselníku tříd – forma studia (Společné prostředí, Datové soubory -  Třídy, současný stav a historie, položka FORMA_STUD v tabulce TRIDY).


 

JAZYK_O

Vyučovací jazyk oboru v dané škole

Číselník Vyučovací jazyk oboru

RAJO

C

2

Zapisuje se v kartě žáka v hlavní (horní) části – obor. (položka ZAMERENI v tabulce ZACI). Vlastní kód jazyka oboru je uložen ve sloupci OBOR_JAZ svázané tabulky _ZAMEREN (číselník oborů).


 

JAZ1
JAZ2
JAZ3
JAZ4

Kód 1.,2.,3.,4. cizího studovaného jazyka

Číselník Vyučovaný cizí jazyk

RACJ

C

2

Studované jazyky se generují z předmětů, které mají žáci zapsány na aktuální pololetí (Data, Aktualizace předmětů – u jednotlivých tříd). Pořadí je dáno pořadím předmětů v záložce pohled z hlediska žáka. Označení předmětu jako jazyka se provádí v číselníku předmětů – je jazyk (Společné prostředí, Datové soubory – Předměty, položka KOD_JAZ tabulky NAZVY_PR). Nezaměňovat s pojmem typ předmětu  cizí jazyky, který má význam pro tisk vysvědčení a učební plány tříd.

 

P_JAZ1
P_JAZ2
P_JAZ3
P_JAZ4

Příznak výuky jazyka (povinný nebo nepovinný předmět, 1. cizí jazyk, 2. cizí jazyk,…).

Číselník Příznak výuky cizího jazyka

RAVJ

C

1

Generují se ze analogicky jako studované cizí jazyky. Příznak se vyhodnocuje z typu předmětu (Společné prostředí, Datové soubory – Předměty).

Předmět je vyhodnocen jako:
a) nepovinný předmět: v označení typu předmětu se nachází řetězec „nepovin“
b) povinný předmět: v označení typu předmětu se nachází řetězec „povin“ nebo „jazyk“ nebo „volit“ nebo „hlav“ nebo „všeobec“ a nenachází se řetězec „nepovin“.

Pokud žák studuje více jazyků, jako 1. jazyk je vyhodnocen jazyk, který žák studuje nejdéle.  Pokud studuje dva jazyky stejnou dobu, pak 1. jazyk je ten, který je uveden na 1. místě na vysvědčení (v aktualizaci předmětů u žáka).

JAZYK_PR1
JAZYK_PR2

První (druhý) cizí jazyk, v němž se vyučují předměty

Číselník Vyučovaný cizí jazyk

RACJ

C

2

Zapisuje se v číselníku skupin – tlačítko „vyučování v cizím jazyce“.

Zřejmě nebude třeba zakládat speciální skupiny, kvůli evidování těchto údajů – lze předpokládat, že škola využije stávající skupiny, v nichž výuka v cizím jazyce probíhá.

Každý žák by měl být zařazen nejvýše do jedné skupiny, u níž jsou vyplněny údaje pro oba jazyky.

Každý žák by měl být zařazen nejvýše do dvou skupin, u nichž jsou vyplněny údaje právě jednoho jazyka.

Pro správnou evidenci těchto údajů je třeba před koncem každého pololetí provést v modulu Společné prostředí, nabídka Správce, Nový školní rok, Uzávěrka před klasifikací.

POCET_PR1
POCET_PR2

Počet předmětů, které se vyučují prvním (druhým) cizím jazykem        

 

 

I

2

POCET_H1
POCET_H2

Počet hodin vyučovaných v prvním (druhém) cizím jazyce

 

 

I

2

 

INDI

Individuální vzdělávací plán

Číselník RAIP

 

C

1

Zapisuje v kartě žáka – záložka Matrika, podzáložka Spec. údaje-záznamy – záznam typu Individuální vzdělávací plán, Mimořádně nadaný žák, Sociální znevýhodnění, Zdravotní znevýhodnění ,Požadavek na zvýšené výdaje (záznam v tabulce ZACIMATR).


 

NADANI

Rozlišení pro mimořádně nadaného studenta

0 –  není mimořádně nadaný 1 –  je mimořádně nadaný

 

C

1

Od 1. 9. 2016 postupně nahrazovány položkou ID_ZNEV.

 

SZ

Kategorie sociálního znevýhodnění

0 -  bez sociálního znevýhodnění

1 -  se sociálním znevýhodněním

 

C

1

 

ZZ

Kategorie zdravotního znevýhodnění

0 –  bez zdravotního znevýhodnění
1 –  se zdravotním znevýhodněním

 

C

1

 

FIN

Financování studenta – požadavek na zvýšené výdaje pro studenta

Číselník Financování        žáka / studenta

RAFZ

C

1

(2)

 

Závěrečná zkouška

Koná-li žák vícekrát závěrečnou zkoušku (náhradní, opravná,…), musí být všechny zkoušky zaznamenány v dialogu Zápisu známek - Kompletní zápis za pololetí tlačítko "další závěrečné zkoušky" nebo karta žáka, záložka Matrika, současné vzdělávání, "Závěrečné zkoušky". Každý záznam o zkoušce musí být kompletní – t.j. musí obsahovat údaje o všech předmětech zkoušky (i když např. žák konal opravnou maturitu pouze z jednoho předmětu).


KOD_ZK

Kód vykonané zkoušky pro úspěšné absolvování školy

Číselník Druh vykonané zkoušky

RADZ

C

1

Zapisuje se - Data, Zápis známek, zameškaných hodin, Kompletní zápis za pololetí, období závěrečná zkouška (absolutorium) – druh zkoušky.

Alternativně - karta žáka, záložka Matrika, současné vzdělávání, "Závěrečné zkoušky".


VOŠ

KOD_OPAK

Příznak konané zkoušky

Číselník Vykonaná zkouška

RAVZ

C

1


KON

KOD_OP_M

Kód konané maturitní zkoušky (pouze u žáků konajících maturitní zkoušku)

Číselník Vykonaná zkouška

RAVZ

C

1


KON

KOD_OP_A

Kód konaného absolutoria

Číselník Vykonaná zkouška

RAVZ

C

 


VOŠ

JAZABS

Kód cizího jazyka, ze kterého student skládá  absolutorium

Číselník Vyučovaný cizí jazyk

RACJ

C

2

Jazyk se generuje z předmětů, které mají žáci zapsány pro závěrečnou zkoušku (absolutorium) (Data, Aktualizace předmětů – u jednotlivých tříd). Označení předmětu jako jazyka se provádí v číselníku předmětů – je jazyk (Společné prostředí, Datové soubory – Předměty, položka KOD_JAZ tabulky NAZVY_PR


JAZM

Kód cizího jazyka, ze kterého žák koná maturitní zkoušku

Číselník Vyučovaný cizí jazyk

RACJ

C

2


VOŠ

VYSLCELK

Příznak úspěšného složení nebo nesložení  absolutoria, závěrečné zkoušky, maturity

Číselník Úspěšnost

RAUN

C

1

Generuje se na základě celkového hodnocení prospěchu a známek u závěrečné zkoušky (absolutoria). Data, Zápis známek, zameškaných hodin, Kompletní zápis za pololetí, období závěrečná zkouška (absolutorium)


KON

VYSLCEL_M

Příznak úspěšného složení nebo nesložení maturity

Číselník Úspěšnost

RAUN

C

1

KON

VYSLCEL_A

Příznak úspěšného složení nebo nesložení absolutoria

Číselník Úspěšnost

RAUN

C

1

VOŠ

ZKDAT

Datum konání absolutoria, závěrečné zkoušky, maturity

RRRRMMDD

 

D

8

Zapisuje se - Data, Zápis známek, zameškaných hodin, Kompletní zápis za pololetí, období závěrečná zkouška (absolutorium) – datum.


KON

ZKDAT_M

Datum konání maturity

RRRRMMDD

 

D

8

KON

ZKDAT_A

Datum konání absolutoria

RRRRMMDD

 

D

8

 

KOD_ZMEN

Kód změny

Číselník Kód změny

RAKZ

C

2

Generuje se logicky z dat.

 

 

ZMENDAT

Datum uskutečněné změny

RRRRMMDD

 

D

8

Generuje se logicky z dat.

 

 

KOD_VETY

Kontrolní rozlišení zda jde o větu o absolventovi školy, o studentovi, či studentovi, který odešel na jinou školu

Číselník Kód věty

RAKV

C

1

Generuje se:

kód 2 (přerušené vzdělávání): analogicky jako PRERUS

kód 3,4 (Ukončené vzdělávání bez absolvování, Absolvent): analogicky jako KOD_UKON.

U žáka s kódem 3 se po případném úspěšném vykonání závěrečné zkoušky (VYSLCELK=1 nebo 2) vloží záznam s kódem 4 (hodnota položky KOD_UKON se nemění).

 

 

PLAT_ZAC

Začátek platnosti věty

RRRRMMDD

 

D

8

Generuje se logicky z dat.

 

 

PLAT_KON

Konec platnosti věty

RRRRMMDD

 

D

8

Generuje se logicky z dat.

 

SERIE_V        

Označení série tiskopisu vysvědčení o závěrečné nebo maturitní zkoušce

 

 

C

5

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, současné vzdělávání. Série a číslo musí být odděleny mezerou

 

U konzervatoře se číslo maturitního vysvědčení zapisuje v kartě žáka – záložka Matrika, současné vzdělávání, tlačítko Další údaje VOŠ a konzervatoře – záložka Praktická zkouška (součást maturity).


CTISK_V        

Číslo tiskopisu vysvědčení o závěrečné nebo maturitní zkoušce

 

 

C

10


SERIE_L

Označení série tiskopisu výučního listu

 

 

C

5


CTISK_L

Číslo tiskopisu výučního listu

 

 

C

10


VOŠ

KON

SERIE_A

Označení série tiskopisu vysvědčení o absolutoriu

 

 

C

5


VOŠ

KON

CTISK_A        

Číslo tiskopisu vysvědčení o absolutoriu

 

 

C

10


VOŠ

KON

SERIE_D        

Označení série tiskopisu diplomu o absolutoriu

 

 

C

5


VOŠ

KON

CTISK_D

Číslo tiskopisu diplomu o absolutoriu

 

 

C

10


 

  

 

 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

KOD_ZAKA

Jednoznačný identifikační kód studenta určený školou s vyloučením možnosti duplicit u různých studentů školy

 

 

C

10

Generuje se z interního kódu žáka (položka INTERN_KOD v tabulce ZACI). Toto generování uživatelem nijak ovlivnit.

 

POSTIZ1

Druh prvního zdravotního postižení

Číselník zdravotního postižení

RAZP

C

2

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, podzáložka Spec. údaje-záznamy – záznam typu Druh zdravotního postižení, tlačítko příznak klasifikace postižení více vadami (záznam v tabulce ZACIMATR).

Od 1. 9. 2016 postupně nahrazovány položkou ID_ZNEV.

POSTIZ2

Druh dalšího zdravotního postižení

Číselník zdravotního postižení

RAZP

C

2

VICE_VAD

Příznak souběžného postižení více vadami (na základě speciálně pedagogického popř.psychologického vyšetření školským poradenským zařízením)

0 -  není postižen více vadami

1 -  je postižen více vadami

 

C

1

Žáci s podpůrnými opatřeními

ID_ZNEV

Identifikátor znevýhodnění

Složený kód (zahrnuje kódy číselníku znevýhodnění RAZN)

 

C

7

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika, doporučení ŠPZ

 

PSPO

Převažující stupeň poskytovaných opatření

Stupnice 1 – 5 pro 1. až 5. stupeň podpůrných opatření

 

C

1

Převažující stupeň podpůrných opatření vyplývá z rozhodnutí ŠPZ. V případě, že uzná škola stupeň 1, je třeba zaevidovat v záložce Matrika, Spec. údaje- záznamy.

PRODL_DV

Prodloužená délka vzdělávání

0 – bez prodloužené délky

1 – prodloužení o 1 rok

2 – prodloužení o 2 roky

 

C

1

 

UPR_VYST

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání

0 – bez úpravy výstupů

1 – upravené výstupy

 

C

1

 

 

Viz také:

metodické vysvětlivky MŠMT k jednotlivým položkám

vysvětlivky MŠMT k formulářům M3, M8 atd.