ODHL - Předchozí působiště nově přijatého žáka, studenta

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

ODHL - Předchozí působiště nově přijatého žáka, studenta

předává typ školy

 

PT/PS

VOŠ

KON

Předchozí působiště nově přijatého žáka, studenta

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = PUV_PUSOB

Obsah položky zůstává stejný po celou dobu vzdělávání žáka, studenta v téže škole s výjimkou přechodu do nástavbového studia nebo do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem či středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Předchozí vzdělávání, Předchozí působiště (položka PUV_PUSOB v tabulce ZACI).

 

Nevíme-li si rady s vyplněním položky, konzultujeme věc na matrika@msmt.cz

Poznámka  

Základní škola praktická odpovídá dřívějšímu označení Zvláštní škola a Základní škola speciální je bývalá Pomocná škola.
 

Od 1. 9. 2009 je v platnosti nový číselník, který zavádí pro žáky, kteří nastoupili po 31. 8. 2009, tyto změny:

Základní školy

Základní školy mohou uvést jako předchozí působiště jinou základní školu, ZŠ speciální, případně nižší stupeň víceletých gymnázií, taneční konzervatoř, resp. zahraniční školu a zohlední přitom ročník, ze kterého žák přichází. Typ základní škola a typ základní škola praktická (dříve „zvláštní škola“) se nerozlišuje.

U  žáka 1. ročníku základní školy se znovu zavádí hodnota mateřská škola  (kód 010) a další dvě nové hodnoty přípravná třída základní školy (kód 020) a přípravný stupeň základní školy speciální (kód 030).

Víceletá gymnázia a konzervatoř

U žáka, který „přichází“ po 5. třídě nebo po 7. třídě na víceleté gymnázium nebo konzervatoř, vybereme položku základní škola z 5(7) ročníku. Kód nejvyššího dosaženého vzdělání = bez vzdělání.

U žáka konzervatoře se vyplní škola jen tehdy, pokud žák ve stejném kalendářním roce navštěvoval jinou školu. V ostatních případech uvedeme kód 900 - Jiné

Čtyřletá gymnázia

U žáka, který přestupuje z nižšího stupně víceletého gymnázia na čtyřleté gymnázium, vyplníme střední škola – víceleté gymnázium, nižší stupeň.

Střední školy

V číselníku byly zrušeny kódy vztahující se k základní škole praktické a kódy pro rozlišení středních škol podle typu. Pokud žák nenastoupil na střední školu ve stejném kalendářním roce, kdy absolvoval základní školu nebo kdy se vzdělával v jiné střední škole, uvedeme kód 900 – Jiné.

U žáka střední školy, který nastoupil z libovolné střední školy, vyplníme střední škola.

Vyšší odborné školy

Položka ODHL se kontroluje na položku RMAT. Při sběru dat k  30. 9. je předchozí působiště „střední škola“ u studenta  1. ročníku přípustné jen pro rok maturity shodný s  rokem uvedeným v  položce RDAT, tzn. přichází-li student v  témže roce, kdy složil maturitní zkoušku.