ZAHDAT - Datum zahájení vzdělávání ve  vaší škole

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

ZAHDAT - Datum zahájení vzdělávání ve  vaší škole

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Datum zahájení vzdělávání ve  vaší škole

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = EVID_OD

Zahájení školního vzdělávání se vztahuje k aktuální škole. Pokud se žák již vzdělával v jiné škole, uvede se kód pro přestup z jiné školy.

Přijetí do 1. ročníku SŠ se uvádí pokud žák prošel přijímacím řízením na této škole nebo nastoupil do 1. ročníku této školy, zatímco přijímací řízení proběhlo v témže roce na jiné škole. Pokud žák během září přestoupil z jiné střední školy, uvede se přestup.

VOŠ - uchazeč se stává studentem VOŠ dnem zápisu ke vzdělávání, nejpozději však 30. 9.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Současné vzdělávání, Datum zahájení (položka EVID_OD v tabulce ZACI)

 

Vyplňujeme datum právě toho dne, od kdy je žák (první den) žákem školy (zpravidla 1. 9.).

Pakliže žák nastupuje po zápisu rozhodnutím ředitele školy do 1.třídy ZŠ nebo po přijímacím řízení rozhodnutím ředitele školy do 1. ročníku střední školy, nebo přestupuje z  jiné školy během prázdnin, musí mít vyplněné datum zahájení 1. 9. Pouze v  případě, že 1. 9. byl ještě žákem jiné školy, bude mít pozdější datum zahájení.

Poznámka

Dle § 24 školského zákona školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Pakliže se při přestupu žáka na jinou školu během prázdnin školy nedohodnou jinak, na původní škole žák ukončí 31. 8. a na nové škole nastoupí 1. 9.