STUPEN - Nejvyšší stupeň vzdělání, kterého student dosáhl před přijetím do daného druhu vzdělávání

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

STUPEN - Nejvyšší stupeň vzdělání, kterého student dosáhl před přijetím do daného druhu vzdělávání

předává typ školy

 

VOŠ

KON

Nejvyšší stupeň vzdělání, kterého student dosáhl před přijetím do daného druhu vzdělávání

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = PUV_VZDEL

Pokud byl žák přijat do 1. ročníku víceletého gymnázia nebo 8leté konzervatoře, je vstupní hodnotou položky STUPEN vždy hodnota „1“ – bez vzdělání, neboť žáci po 5. nebo 7. ročníku ZŠ nemají ukončené základní vzdělání.

Stupeň „základní vzdělání“ získá žák podle § 45 školského zákona až úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Předchozí vzdělávání, Nejvyšší dosažené vzdělání (položka PUV_VZDEL v tabulce ZACI).

 

Hodnota položky je po celou dobu studia pevná, a to i u žáků víceletého gymnázia.

Poznámky pro ZŠ

Pokud žák nedokončí úspěšně vzdělávací program základního vzdělávání v základní škole, zůstává osobou bez vzdělání, nikoli osobou se základy vzdělání.

Poznámky pro víceletá gymnázia

Poznámka 1

Žák, který „přichází“ po 5. třídě nebo po 7. třídě na víceleté gymnázium nebo konzervatoř, má kód nejvyššího stupně vzdělání - bez vzdělání.

Poznámka 2

Žák, který úspěšně absolvoval 4. ročník osmiletého gymnázia, resp. 2. ročník šestiletého gymnázia, má ukončené základní vzdělání a  vysvědčení v  tomto ročníku bude opatřeno doložkou o získání základního vzdělání. Položka nejvyšší dosažené vzdělání před přijetím na školu - bez vzdělání - však zůstane nezměněná.

Poznámka pro střední  školy

Základní vzdělání získává žák po úspěšném absolvování 9. ročníku základní  školy.

Základy vzdělání získává žák po úspěšném absolvování 9. resp. 10. ročníku speciální školy.