POSTIZ1 - Druh prvního zdravotního postižení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

POSTIZ1 - Druh prvního zdravotního postižení

Od 1. 9. 2016 zůstává obsah položek POSTIZ1, POSTIZ2 a VICE_VAD zachován u žáků/studentů s dříve diagnostikovaným zdravotním postižením. Pak nesmí být vyplněna položka ID_ZNEV a PSPO.

Poznámka:

Pokud je vyplněna ID_ZNEV, obsah položek SZ, ZZ, POSTIZ1, POSTIZ2 a VICE_VAD se považuje za neaktuální a ve výstupech se s nimi nepracuje.

 

předává typ školy

VOŠ

KON

Druh prvního zdravotního postižení

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Zdravotní postižení se uvádí pouze u žáků/studentů, u nichž byly speciální zdravotní potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického nebo psychologického vyšetření školským poradenským zařízením.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika - tlačítko Specifické údaje – zde záložka Základní údaje – záznam typu druh zdravotního postižení (záznam v tabulce ZACIMATR).

 

Poznámka k více postižením, více vad

Žák může mít více zdravotních postižení, přesto není klasifikován jako postižený více vadami. V tom případě je políčko příznak klasifikace postižení více vadami nezaškrtnuté. Příznak zaškrtneme či nezaškrtneme na  základě výsledku vyšetření pedagogicko-psychologické poradny (je-li  žák klasifikován jako postižený více vadami, zaškrtneme tento příznak  u všech záznamů s postiženími).

V elektronickém předávání dat z matrik se u žáka do předávaného souboru generují maximálně dvě postižení. Pakliže má žák postižení více, je nutné pro předání vybrat 2 nejzávažnější. Pořadí lze stanovit u nových záznamů výběrem závažnosti 1, 2, 3, u  starších záznamů změnou pořadí v  dialogovém okně pomocí šipek. Do  centrální databáze se pak předají právě první dvě postižení uvedená v dialogu. Pokud není závažnost či pořadí napsáno v rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny, je rozhodnutí na vedení školy (oficiální kriterium pro stanovení pořadí závažnosti však není k  dispozici).

Poznámka k závažnosti postižení 1, 2, 3

Postižení označené pořadím 3 se na MŠMT nepředává.
Má-li tedy např. žák jen vývojové poruchy učení, je to jeho nejzávažnější postižení (1), a nemůže proto být označeno pořadím 3 (přestože se nám jeví jako obecně méně závažné).

 

Poznámky k vyplnění „datum platnosti do“

Doporučujeme datum platnosti do pokud možno nevyplňovat, neboť v  90% případů stav trvá po celou dobu studia (týká se zejména zdravotního postižení a požadavku na zvýšené výdaje). Záznamy je třeba ukončit jen tehdy, když důvod pomine (stává se např. u vývojových poruch, když rodiče v dalším roce nezajdou do PPP).
Pokud je datum platnosti do vyplňováno (přesně na základě posudků z PPP), pak při prodlužování platnosti doporučujeme v  původním záznamu jen opravit datum platnosti do. Opakované vkládání totožných záznamů (např. vždy na rok) snižuje přehlednost a zvyšuje pracnost při opravách chyb.
Při ukončení studia datum platnosti do u žáků nevyplňujeme.

V  případě, že měl žák do určitého data jedno postižení, pak přibylo další postižení a klasifikace „více vad“, je třeba původní záznam s  postižením k  příslušnému datu ukončit (vyplnit datum platnosti do). Následně vložit dva nové záznamy se stejným datem v datumplatnosti od (pro obě postižení), u obou zaškrtnout více vad.