SZ - Sociální znevýhodnění žáka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

SZ - Sociální znevýhodnění žáka

Od 1. 9. 2016 se staré položky SZ, ZZ a NADANI pro sociální a zdravotní znevýhodnění a nadání použijí pro žáky, kterým nebylo dosud vydáno Doporučení, a pro žáky, kterým škola poskytuje první stupeň podpůrných opatření. V takových případech vyplňujeme v kartě žáka pouze na záložce Matrika, Specifické údaje - záznamy

Poznámka:

Do výstupů se zpracovávají položky SZ, ZZ a NADANI pokud je ID_ZNEV nevyplněna a PSPO = 1. Pokud je i PSPO nevyplněna, s položkami ZZ a SZ se nepracuje.

 

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Sociální znevýhodnění žáka

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Od 1. 9. 2016 se staré položky SZ, ZZ a NADANI pro sociální a zdravotní znevýhodnění a nadání použijí pro žáky, kterým nebylo dosud vydáno Doporučení, a pro žáky, kterým škola poskytuje první stupeň podpůrných opatření.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika - tlačítko Specifické údaje – zde záložka Základní údaje – záznam typu sociální znevýhodnění (záznam v  tabulce ZACIMATR).

 

 

Podle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), podle odst. 1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením

Podle odst. 4) - Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

viz také

poznámka k vyplnění data platnosti do