Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik >

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

viz také

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole (Doporučení) budou vydávat školská poradenská zařízení (ŠPZ) počínaje 1. 9. 2016 a budou je poskytovat školám.

Do systému Bakaláři informace z Doporučení zapisujeme v modulu Evidence na Kartě žáka – záložka Matrika, doporučení ŠPZ.

Hodnoty přepíšeme z Doporučení, případně je načteme z XML souboru pomocí tlačítka Import z XML.

Zapíšeme IZO školského poradenského zařízení, Datum vydání doporučení, Datum konce platnosti doporučení, datum od a do je vydán návrh na poskytování podpůrných opatření (PO).

Další položky z Doporučení:

       Identifikátor znevýhodnění (ID_ZNEV)

 

       Převažující stupeň podpůrných opatření (PSPO)  

 

       Prodloužená délka vzdělávání (PRODL_DV)

 

       Úprava očekávaných výstupů vzdělávání (UPR_VYST)  

 

Seznam podpůrných opatření uvedených v doporučení ŠPZ včetně kódů normované finanční náročnosti (kód NFN) je rozdělen na dvě části:

Personální podpora, organizace výuky (kódy 0) - PO, kde NFN začíná číslicí 0 - zapíšeme kód NFN, ze seznamu vybereme finanční nároky, datum od - do je vydán návrh na poskytování PO a datum od - do je skutečně PO poskytováno (datum poskytováno do vyplníme až skutečně k ukončení PO dojde)

Učební a kompenzační pomůcky, software (kódy A-U) - PO, kde NFN začíná písmenem A až K - navíc vybereme formu pořízení (od 1. 2. 2017 se tato PO mohou vykázat již k datu, kdy škola prokazatelně zahájí kroky k zajištění daného podpůrného opatření - pak zadáváme poskytováno od udělení informovaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka s poskytováním tohoto podpůrného opatření.)

Bližší informace naleznete na http://stistko.uiv.cz/kestazeni/navod17R44.pdf

Příklad vyplněného doporučení:

 

Poznámky:

Pokud bude poskytování PO přerušeno (asistent pedagoga odejde a za čas přijde jiný, kompenzační pomůcka se porouchá,...), pak v seznamu PO musí být dva záznamy se stejným kódem NFN a různým datem poskytování.

PO pro školská zařízení (u NFN je 3. znak od konce písmeno B) školy nepředávají.

 

Viz také

ID_ZNEV

PSPO

PRODL_DV

UPR_VYST