VICE_VAD - Příznak souběžného postižení více vadami

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

VICE_VAD - Příznak souběžného postižení více vadami

viz také

Od 1. 9. 2016 zůstává obsah položek POSTIZ1, POSTIZ2 a VICE_VAD zachován u žáků/studentů s dříve diagnostikovaným zdravotním postižením. Pak nesmí být vyplněna položka ID_ZNEV a PSPO.

Poznámka:

Pokud je vyplněna ID_ZNEV, obsah položek SZ, ZZ, POSTIZ1, POSTIZ2 a VICE_VAD se považuje za neaktuální a ve výstupech se s nimi nepracuje.

 

předává typ školy

VOŠ

KON

 

Příznak souběžného postižení více vadami

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Za postiženého více vadami se považuje jedinec postižený současně dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy zdravotního postižení, včetně toho, který má vedle mentálního postižení i smyslové nebo tělesné postižení.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika - tlačítko Specifické údaje – zde záložka Základní údaje – záznam typu druh zdravotního postižení, tlačítko příznak klasifikace postižení více vadami (záznam v  tabulce ZACIMATR).

Vyplňuje se podle vyjádření školského poradenského zařízení na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením.

vyplňuje se jen u žáka, který má více postižení

 

výběr 1. postižení a požadavku na zvýšené výdaje

výběr 2. postižení

vyplnění 1. postižení

vyplnění 2. postižení

 

vyplnění požadavku na zvýšené výdaje (více vad)

výsledek zápisu (více vad)

výsledek zápisu 

V  elektronickém předávání dat z matrik se u žáka uvádějí maximálně dvě postižení. Pakliže má žák postižení více, je nutné pro předání vybrat 2 nejzávažnější. Pořadí lze stanovit u nových záznamů výběrem závažnosti 1, 2, 3, u starších záznamů změnou pořadí v dialogovém okně pomocí šipek. Do centrální databáze se pak předají právě první dvě postižení uvedená v dialogu. Pokud není závažnost či pořadí napsáno v rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny, je rozhodnutí na vedení školy (oficiální kriterium pro stanovení pořadí závažnosti však není k dispozici).

Žák s vývojovými poruchami učení a chování, který nemá alespoň 2 další sledovaná zdravotní postižení, nemá souběžné postižení více vadami.

viz také

POSTIZ1

POSTIZ2

poznámka k vyplnění data platnosti do