NADANI - Rozlišení pro mimořádně nadaného studenta

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

NADANI - Rozlišení pro mimořádně nadaného studenta

Od 1. 9. 2016 se staré položky SZ, ZZ a NADANI pro sociální a zdravotní znevýhodnění a nadání použijí pro žáky, kterým nebylo dosud vydáno Doporučení, a pro žáky, kterým škola poskytuje první stupeň podpůrných opatření. V takových případech vyplňujeme v kartě žáka pouze na záložce Matrika, Specifické údaje - záznamy

Poznámka:

Do výstupů se zpracovávají položky SZ, ZZ a NADANI pokud je ID_ZNEV nevyplněna a PSPO = 1. Pokud je i PSPO nevyplněna, s položkami ZZ a SZ se nepracuje.

 

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Rozlišení pro mimořádně nadaného studenta

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Mimořádně nadaný žák, student podle § 17 školského zákona může být na základě žádosti, jejíž součástí je u žáka, který plní povinnou školní docházku, vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, přeřazen do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. ….......

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, podzáložka Specifické údaje - záznamy – záznam typu mimořádně nadaný žák (záznam v  tabulce ZACIMATR).

 

Jestliže žák neabsolvuje ročník (na  základě § 14 odst. 1 Vyhlášky 73/2005 Sb.), je třeba žáka přeřadit do jiné třídy a vložit záznam o změně třídy do záložky Historie záložka Podrobné údaje.

 

       § 17 mimořádně nadaný žák

 

       Hodnocení mimořádně nadaného žáka

viz také

vzdělávání žáků podle § 17

poznámka k vyplnění data platnosti do