Vzdělávání žáků podle § 17 - mimořádně nadaní

viz. také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Speciální formy vzdělávání >

Vzdělávání žáků podle § 17 - mimořádně nadaní

viz. také

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků (aplikace vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných).

Mimořádně nadaného žáka (dle Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami) „zaevidujeme“ takto: v modulu Evidence na Kartě žáka – záložka Matrika, doporučení ŠPZ.

Pakliže žák neabsolvuje ročník (na základě § 30 odstavce (1) vyhlášky 27/2016 Sb.), je třeba do Evidence Karta žáka záložka Historie záložka Podrobné údaje vložit záznam o této události-změně třídy.

Při operaci přeřazení žáka z původní třídy do nové třídy (v kartě žáka výběrem nové třídy z číselníku vpravo nahoře - zpravidla na konci srpna) je dialog pro vložení záznamu do podrobných údajů vyvolán automaticky. Počet absolvovaných let (=počet let splněné povinné školní docházky) je nižší než ročník třídy.

Hodnocení za neabsolvovaný ročník zaevidujeme jako „komisionální zkoušky“ v režimu Opravné zkoušky (Evidence Karta žáka záložka Opravné zkoušky nebo rovnocenně nabídka Evidence Data Zápis známek Kompletní zápis za pololetí Opravné zkoušky).

Dle § 31 odstavce (5) vyhlášky 27/2016 Sb., nebude žákovi za neabsolvovaný ročník vydáno vysvědčení. V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky neabsolvoval. Tato věc je řešena ve všech připravených vysvědčeních programu Evidence žáků pomocí výrazu NA_VYSVED(„neabsolvoval“), který je umístěn na zadní straně vysvědčení. Neabsolvované ročníky jsou vyhodnoceny právě ze záznamů v Karta žáka záložka Historie záložka Podrobné údaje.

Pakliže na střední školu je přijatý žák, který neabsolvoval ročník na základní škole, plní na střední škole povinnou školní docházku.

Viz. také:
Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

INDI

 

Do 31. 8. 2016 také:

NADANI