Vzdělávání žáků podle § 17 - mimořádně nadaní

viz. také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Speciální formy vzdělávání >

Vzdělávání žáků podle § 17 - mimořádně nadaní

viz. také

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků (aplikace vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných).

Mimořádně nadaného žáka (dle Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami) „zaevidujeme“ takto: v modulu Evidence na Kartě žáka – záložka Matrika, doporučení ŠPZ.

Pakliže žák neabsolvuje ročník (na základě § 30 odstavce (1) vyhlášky 27/2016 Sb.), je třeba do Evidence Karta žáka záložka Historie záložka Podrobné údaje vložit záznam o této události-změně třídy.

Při operaci přeřazení žáka z původní třídy do nové třídy (v kartě žáka výběrem nové třídy z číselníku vpravo nahoře - zpravidla na konci srpna) je dialog pro vložení záznamu do podrobných údajů vyvolán automaticky. Počet absolvovaných let (=počet let splněné povinné školní docházky) je nižší než ročník třídy.

Hodnocení za neabsolvovaný ročník zaevidujeme jako „komisionální zkoušky“ v režimu Opravné zkoušky (Evidence Karta žáka záložka Opravné zkoušky nebo rovnocenně nabídka Evidence Data Zápis známek Kompletní zápis za pololetí Opravné zkoušky).

Dle § 31 odstavce (5) vyhlášky 27/2016 Sb., nebude žákovi za neabsolvovaný ročník vydáno vysvědčení. V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky neabsolvoval. Tato věc je řešena ve všech připravených vysvědčeních programu Evidence žáků pomocí výrazu NA_VYSVED(„neabsolvoval“), který je umístěn na zadní straně vysvědčení. Neabsolvované ročníky jsou vyhodnoceny právě ze záznamů v Karta žáka záložka Historie záložka Podrobné údaje.

Pakliže na střední školu je přijatý žák, který neabsolvoval ročník na základní škole, plní na střední škole povinnou školní docházku. Po absolvování 9. roku školní docházky, musí škola opatřit vysvědčení číslem a doložkou o získání základního vzdělání. Na tohoto žáka se vztahují další omezení vyplývající z plnění povinné školní docházky (nelze ho vyloučit a  pod.).

Viz. také:
Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

INDI

 

Do 31. 8. 2016 také:

NADANI