Vzdělávání žáků podle § 16 - sociální a zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení

viz. také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Speciální formy vzdělávání >

Vzdělávání žáků podle § 16 - sociální a zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení

viz. také

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje Zákon 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění dalších předpisů.

 

Podle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), podle odst. 1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením

Podle odst. 4) - Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Viz. také:

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

INDI

 

Do 31. 8. 2016 také:

POSTIZ1
POSTIZ2
ZZ
SZ

INDI