Speciální formy vzdělávání

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Speciální formy vzdělávání

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje Zákon 561/2004  Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění dalších zákonů.

Vzdělávání žáků podle § 16 - vzdělávání žáků a studentů se sociálním a zdravotním znevýhodněním, se zdravotním postižením

Vzdělávání žáků podle § 17 - vzdělávání nadaných žáků a studentů

Vzdělávání žáků podle § 18 – individuální  vzdělávací  plán

Vzdělávání žáků podle § 38 – plnění  povinné  školní docházky  v  zahraničí nebo v  zahraniční škole  na  území  České  republiky