Vzdělávání žáků podle § 18 – individuální vzdělávací plán

viz. také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Speciální formy vzdělávání >

Vzdělávání žáků podle § 18 – individuální vzdělávací plán

viz. také

Vzdělávání dětí, žáků a  studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje Zákon 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění dalších předpisů.

 

Podle § 18 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.

 

Individuální vzdělávací plán „zaevidujeme“ takto: v Evidence Karta žáka záložka Matrika záložka Specifické údaje - záznamy vybereme záznam individuální vzdělávací plán.

Viz. také:

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

INDI

 

Do 31. 8. 2016 také:

INDI

NADANI

POSTIZ1
POSTIZ2
ZZ
SZ