STPR - Státní příslušnost žáka, studenta

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

STPR - Státní příslušnost žáka, studenta

předává typ školy

VOŠ

KON

Státní příslušnost žáka, studenta

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = ST_PRISLUS

Pokud má osoba dvojí nebo vícenásobné státní občanství a jedním z nich je státní občanství ČR, považuje se pro účely školní matriky za státního občana ČR a k jinému státnímu občanství se nepřihlíží

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Osobní údaje, Státní občanství (položka ST_PRISL v tabulce ZACI).

Hodnota položky musí být v  souladu s číselníkem, který lze vyvolat stiskem CTRL+M nebo pravým tlačítkem myši. Pakliže nepostačuje délka položky pro určité občanství (hodnota je „uříznuta“), je nutno v nabídce SprávceZměna struktury prodloužit položku ST_PRISL.

Číselník všech zemí

Poznámka

Má-li občan více státních občanství mezi nimiž je i „Česká republika“, bude vyplněno Česká republika. Pokud mezi nimi „Česká republika“ není, záleží na žákovi resp. zákonném zástupci, jaké státní občanství si z možných zvolí. Je-li jedním ze státních občanství této osoby státní občanství jiného státu Evropské unie, je vhodné uvést toto občanství jiného státu Evropské unie.

 

Přidělení rodného čísla dítěti, které se narodilo v České republice, nezakládá automatické přidělení státního občanství „Česká republika“.

Dítě nabývá narozením státní občanství České republiky dle zákona č. 40/1993 Sb.,
a) je-li alespoň jeden rodič státním občanem České republiky nebo
b) jsou-li rodiče osobami bez státního občanství (dále jen „bezdomovec“), alespoň jeden z nich má trvalý pobyt na území České republiky a dítě se na jejím území narodí.
Proto je třeba, aby zákonný zástupce deklaroval a případně doložil osobní údaje žáka, požadované pro zápis do školní matriky.