KOD_ZAKA

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

KOD_ZAKA

předává typ školy

VOŠ

KON

Jednoznačný identifikační kód studenta určený školou s  vyloučením možnosti duplicit u  různých studen­ tů školy

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = INTERN_KOD

Jednoznačný identifikační kód studenta uvádí škola v anonymizovaném souboru místo rodného čísla. Kód žáka přiděluje škola tak, aby nebyly přiděleny stejné kódy různým žákům, studentům v rámci celé školy (IZO) nebo naopak aby nebylo přiděleno několik různých kódů jednomu žákovi, studentovi.

Generuje se z interního kódu žáka (položka INTERN_KOD v tabulce ZACI). Toto generování nelze uživatelem nijak ovlivnit.