UKONDAT - Datum ukončení vzdělávání studenta ve vaší škole

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

UKONDAT - Datum ukončení vzdělávání studenta ve vaší škole

viz také

předává typ školy

VOŠ

KON

Datum ukončení vzdělávání studenta ve vaší škole

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = EVID_DO

Datum ukončení musí být vyplněn současně s položkou kód ukončení.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Současné vzdělávání, Datum ukončení (položka EVID_DO v tabulce ZACI).

 

Poznámka pro základní školu

Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání ve střední škole, jsou považováni za žáky základní školy do 31. 8. příslušného školního roku (§  54 odst b. Školského zákona).

Žáci, kteří ukončili základní vzdělávání nebo splnili povinnou školní docházku a nehodlají pokračovat ve vzdělávání, přestávají být žáky základní školy 30. 6. příslušného školního roku.

Žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a konají opravnou zkoušku nebo budou hodnoceni v  náhradním termínu, jsou žáky školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud jim nebylo povoleno opakování ročníku.

Poznámka pro střední školu

Žák, student může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. V takovém případě přestává být žákem, studentem dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.

Viz také:

Konvence vyplňování data příchodu a odchodu