TYP_TR - Typ studijní skupiny

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

TYP_TR - Typ studijní skupiny

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Typ studijní skupiny

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = SPECIALNI

Položka TYP_TR obsahuje informaci o tom, zda třída, do které je žák zapsán, je nebo není samostatně zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro jaké vzdělávací potřeby je určena (běžná/speciální třída, počet asistentů). Typ třídy se nemusí shodovat se zdravotním postižením žáka  …........

Zapisuje se v číselníku tříd – speciální třída (postižení, nadání) (Společné prostředí - Datové soubory - Třídy, současný stav a historie, položka SPECIALNI a ASISTENCE v tabulce TRIDY).

běžná třída

běžná třída s integrovaným žákem

třída speciální školy s více asistenty