Popis nabídky tvorby vysvědčení

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Popis nabídky tvorby vysvědčení

viz také

Nabídka Blanket

Parametry editace parametrů tvorby formuláře a parametrů zobrazování položek- viz. Parametry tvorby

Obecná změna fontu - globální záměna jednoho fontu jiným viz. Fonty objektů.

Uložit blanket - průběžné uložení upraveného blanketu na disk (bez ukončení tvorby).

Znovu načíst blanket - možnost vrátit se k původnímu blanketu po posledním uložení blanketu, bez nutnosti ukončit editaci a znovu ji spustit.

Průvodce nastavením blanketu - přehledný nástroj na nastavení třech základních parametrů blanketu: podkladu, měřítka a počátku souřadnic. Následuje možnost také zadat či měnit tyto tři vlastnosti každou zvlášť.

Souřadnice - Měřítko - nastavení velikosti podkladu, koeficientu přepočtu obrazovkových pixelů na milimetry viz. Příprava nového blanketu

Počátek souřadnic - nastavení počátku souřadné soustavy, v níž jsou zobrazovány souřadnice všech objektů

Podklad - načtení naskenovaného podkladu

Kontrolní utility - okno, ve kterém se zobrazují informace o potenciálních problémech na blanketu, které program automaticky zjistil. Při zjištěných problémech okno máme možnost označit problémové objekty do skupiny a tak vizuálně zjistit, o které jde a případně hned problém odstranit.

Nabídka Editace

Krok zpět, krok vpřed - vrátí zpět posledně provedené akce. Oceníme např. při mylném smazání objektu. Kroky zpět lze znovu vrátit pomocí kroků vpřed. Maximální počet vracených kroků lze nastavit v dialogu Parametry.

Kopírovat, vyjmout, vložit, smazat - standardní možnosti známe např. z textových editorů. Zde využijeme např. pro vytvoření kopie objektů nadefinovaných pro první pololetí do druhého pololetí, v nabídce Skupina následně změníme pololetí na druhé.

Zámek editace - překrývá-li se více objektů (např. text a čára či tabulka), nemusí být snadné uchopit objekt, který chceme. V tomto případě je vhodné uzamknout např. čáry a tabulky. Pak nelze čáry ani tabulky uchopit a tudíž ani nijak změnit či přesunout. Snadno pak uchopíme položku, kterou potřebujeme. Jiné využití je v uzamčení položek proti pohybu. To využijeme např. v odladěném blanketu, když chceme pouze změnit např. typ položky, ale všechny položky jsou již jinak na svém místě. Zabráníme tak nechtěnému posunu položky.

Nabídka Zkušební tisk

Tisk - zkušební tisk slouží pro kontrolu, zda položky “sedí” správně na blanketu. Je možné, že ač bude položka v okně tvorby umístěná přesně na čáře, při tisku se může její umístění o pár desetin milimetru lišit.

Preview - prohlížení ve zmenšené podobě. Přímo z okna Preview můžeme tisknout.

Předposun papíru - připravený blanket může být při tisku celý posunut dolů, doprava, nahoru či doleva. Zadáním většího levého okraje budou všechny položky posunuty doprava. Zadáním většího horního okraje budou všechny položky posunuty dolů. Na rozdíl od textových editorů lze zadat levý a horní okraj i záporně, význam je totiž odlišný.

Předposun papíru lze pozměnit i během tisku vysvědčení, jestliže všechna vysvědčení nejsou naprosto shodná.

Nastavení tiskárny - vyvolání standardního dialogu nastavení tiskárny ve Windows - pro zkušební tisk.

Nabídka Položka

Nová položka - alternativa k zadání nové položky dvojím kliknutím v určitém místě. Je třeba zadat souřadnice, jinak se položka vytvoří v levém horním rohu blanketu.

Editace položky - alternativa k editaci parametrů položky pomocí dvojího kliknutí na položce. Položka musí být označena.

Smazat položku - alternativa k horké klávese Delete. Smaže značenou položku.

Skupinové zadávání - hromadný zápis jednoho nebo více sloupců s názvy či známkami předmětů. V dialogovém okně zadáme počet údajů a vertikální rozteč v cm. Dále určíme předměty - konkrétní či z typů předmětů (viz. parametry položky. Zadaná skupina zůstane označena, okamžitě lze z nabídky Skupina změnit font, případně pozměnit rozteč - řádkování a styl.

Nabídka Grafika

Nové grafické prvky lze umísťovat do blanketu výhradně z této nabídky.

Čára - umístění jedné čáry či skupiny čar. viz. Umístění čar.

Tabulka - viz. Práce s tabulkami

Bitmapa - umístění pevného obrázku viz. Parametry bitmapy

Poznámka: proměnný obrázek závislý na datech vložíme stejně jako klasickou textovou položku s tím, že v dialogu položky na záložce Texty zaškrtneme tlačítko Bitmapa a v záložce Bitmapa navolíme obrázky pro různé alternativy výstupního textu.

Nabídka Skupina

Skupinu označíme standardním způsobem viz. Označení více objektů.

Za skupinu pokládáme i jednu položku (tu označíme pouhým stiskem myši).

Smazání - alternativa k horké klávese Delete.

Posunutí - alternativa k přesunu skupiny tahem myši. Vhodné pro jemný posun, nebo pro posun, který jsme si přesně změřili. Pro posunutí objektů lze také použit přímo kurzorové šipky.

Font, pololetí, styl - viz. parametry položky, fonty

Styl čar - změna tloušťky resp. stylu a barvy  u vybrané skupiny čar

Řádkování - úprava rozteče řádků mezi položkami skupiny. Zejména pro sloupec známek či názvů předmětů.

Řádkování čar - úprava rozteče mezi čarami. Zejména pro sloupec proškrtnutí.

Vertikální, horizontální a komplexní zarovnávání - nejčastěji používané prostředky při úpravě- viz. zarovnávání.

Změna šířky -  úprava šířky údajů dle nejširšího či nejužšího objektu z vybrané skupiny.

Změna výšky- úprava výšky údajů dle nejvyššího či nejnižšího objektu z vybrané skupiny.

Obě předchozí položky z nabídky oceníme např. tehdy, chceme-li u sloupce známek definovat styl-centrování. Jednu z textových položek upravíme na požadovanou šířku a výšku, použijeme Změna výšky či šířky a pak Styl z nabídky Skupina.

Změna délky čar - úprava “šířky” a “výšky” vybrané skupiny čar (šířka=rozdíl x-ových souřadnic krajních bodů čáry, výška=rozdíl y-ových souřadnic krajních bodů čáry).

Změna typu předmětů - je-li označena skupina názvů či známek předmětů, lze změnit množinu přidělených typů předmětů (příklad: skupinově zadáme celý sloupec známek, v němž jsou v prvních řádcích názvy vyplněny, v dalších ne). Spodní řádky označíme jako skupinu, volíme Typ předmětů).

Definice proškrtnutí - svázání čar a položek, které budou v případě, že jsou prázdné, proškrtnuty - viz. Definice proškrtnutí.

Viz také:

Základní ovládání - horké klávesy

Parametry tvorby vysvědčení

Umísťování nových položek

Parametry položky

Práce s tabulkami

Blok tabulky- ohraničení

Vložení čar

Vložení obrázku

Vložení závislého (proměnného) obrázku

Proškrtávání kolonek

Zarovnávání objektů

Fonty textových objektů

Styl textových objektů