Vysvědčení - parametry položky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Vysvědčení - parametry položky

viz také

Dialog parametry položky vyvoláme dvojím stiskem levého tlačítka na položce.

Dialog se skládá ze tří záložek: Texty, Umístění a stylBitmapa. Třetí záložka je viditelná pouze, je-li zaškrtnuta volba, že položka se zobrazuje jako bitmapa.

Záložka texty

Výraz
U některých položek nepřístupný, jinak obsahuje buďto text (u pevného či proměnného textu), nebo výraz systému FoxPro. Je-li přístupný, lze editovat.

Typ

Pouze informativní, nelze přímo editovat, jedině volbou stlačením malého tlačítka vpravo a výběrem typu.

Zkušební text

Zde zapisujeme text, který se objevuje v Preview vyvolaném z nabídky Zkušební tisk a v okně tvorby, je-li zapnutý přepínač zkušební textyparametrech tvorby vysvědčení. Některé zkušební texty systém při zadání položek generuje automaticky. Toto generování nemá nic společného s vlastním tiskem, u známek např. probíhá zcela náhodně. Zkušební texty je třeba upravit tak, aby odpovídaly očekávaným výstupům.

Období

V dialogu tisku vysvědčení volíme období, za které se bude vysvědčení vypisovat. Bude-li zde například zatrženo první pololetí, budou se při tisku vypisovat pouze ty textové položky, u nichž v části období zatrženo rovněž první pololetí. Položky tištěné v různých obdobích doporučujeme výrazně barevně odlišit a vždy po dokončení definice blanketu v Preview zkontrolovat období dle barvy.

Proškrtnutí

Viz. definice proškrtnutí. Definujeme většinou skupinově v nabídce Skupina - Definice proškrtnutí.

Bitmapa

Místo textové hodnoty je vytištěn obrázek v závislosti na této textové hodnotě.

Druhy textových objektů

V dialogu Změna typu, který zobrazíme stlačením malého tlačítka vedle editačního pole Typ, jsou různé typy textových položek, které lze na blanket umístit. Jedná se o:

Pevný text
Text bude umístěn na všech vytištěných formulářích bez ohledu na údaje žáka (např. texty nadpisů ve výpisech vysvědčení).

Text závislý na hodnocení prospěchu

Vesměs určeno pouze pro vložení textu je - není způsobilý postoupit.

Proměnný text

Text lze před tiskem každého či sady vysvědčení editovat. Jako proměnné texty volíme ty údaje, které nelze vyčíst z dat žáka ani jiných dat.

Znakový výraz

Možnost vložení obecného výrazu, který může obsahovat funkce FoxPro a systému BAKALÁŘI. Platnost výrazu je ověřována až při uložení formuláře.

Údaj o předmětu

Umístění známek či názvů předmětů. Zatrhneme Název předmětu,nebo Známka z předmětu.

U známek a názvů předmětů volíme ze dvou možností:

konkrétní předmět - předmět volíme z rozbalovací nabídky

typy předmětů - určíme typy předmětů, které se bude algoritmus tisku snažit na toto místo umístit.

Toto nastavení je velmi důležité pro vlastní tisk vysvědčení. Zkráceně lze říci, že volbu konkrétní předmět použijeme (a také musíme použít) pro tisk známky v řádku, kde je název předmětu předepsán. V ostatních případech použijeme vždy volbu typy předmětů a ponecháme na algoritmu tisku, aby názvy a známky předmětů správně umístil.
Pouze tehdy, když chceme, aby např. na prvním a druhém řádku v tzv. “bianko” vysvědčení bylo chování a český jazyk nezávisle na pořadí předmětů v katalogu žáka, použijeme jak pro název, tak pro známku nastavení konkrétního předmětu.
Tvar názvu předmětu je třeba volit např. u jazyků, kde je předepsáno “....................jazyk” či u maturitních vysvědčení, kde figuruje název ve druhém pádě viz. Předměty ve Společném prostředí.

 

Další možnosti pokrývají běžné údaje, které se na vysvědčení vyskytují:

Osobní údaje žáka

Příjmení a jméno, datum narození, rodné číslo, ....

Údaje o studiu a škole

Název školy a ředitel (viz. Parametry systému Bakaláři - Údaje organizace), zaměření (viz. Definice číselníků - položka ZAMERENI), postupný ročník, absence, celkové hodnocení prospěchu, ...

Ostatní údaje

Výchovná opatření, doložka (počet let docházky dle položky ABSOLV_LET), postoupit do ročníku (hodnota o jednu vyšší než postupný ročník), datum vydání vysvědčení a číslo maturitního protokolu.

Záložka umístění a styl

Zde můžeme nastavit přesně umístění položky a není-li zatrženo (rozměry) dle textu, lze rovněž nastavit šířku a výšku položky. Číselné umístění položky používáme tehdy, nemáme-li naskenovaný podklad.

Stanovení šířky používáme tehdy, chceme-li položku centrovat či zarovnat doprava v určité oblasti (např. hodnocení prospěchu na zadní straně). Šířku lze nastavit i tahem myši viz. Horké klávesy - manipulace s objekty.

Stanovení výšky používáme tehdy, chceme-li výsledný text umístit do více řádků (např. výchovná opatření). Rovněž výšku lze nastavit tahem myši.

Styl

Zarovnávání, víceřádkový text viz. styl textového objektu.

Font

Název a velikost fontu viz také fonty textových objektů

Rozměry dle textu

Zaškrtnutí odstraníme pouze tehdy, chceme-li položku centrovat či zarovnat doprava nebo když se jedná o víceřádkovou položku. Pak je třeba definovat výšku a šířku položky.

Viz také:

Popis nabídky tvorby vysvědčení

Základní ovládání - horké klávesy

Parametry tvorby vysvědčení

Umísťování nových položek

Práce s tabulkami

Vložení čar

Vložení obrázku

Vložení závislého (proměnného) obrázku

Proškrtávání kolonek

Fonty textových objektů

Styl textových objektů