Parametry systému BAKALÁŘI

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Parametry systému BAKALÁŘI

viz také

V dialogu nastavujeme řadu parametrů společných pro celý systém BAKALÁŘI, dále pak některé parametry, které se využívají pouze v modulu Evidence či Bakalář.

Záložka základní

Licenční klíč

Zobrazení licenčního klíče.  Informativní zobrazení údajů z licenčního souboru.

Stažení a aktivace licenčního klíče. Proběhne stažení souboru s licencí bakalic.txt ze stránek https://skola.bakalari.cz/ a následně jeho aktivace. Od verze 2020 přesunuto do Portálu, Licence systému.

Aktivace licenčního klíče. Provedeme, pakliže licenční klíč získáme přímo ze stránek https://skola.bakalari.cz/  či jinak. Následně klíč ověříme tlačítkem Zobrazení licenčního klíče. Od verze 2020 přesunuto do Portálu, Licence systému.

Časové údaje - aktuální školní rok, pololetí pro zápis pololetní a průběžné klasifikace. Školní rok je třeba nastavit vždy ihned po tom, co byl proveden přechod na nový školní rok v části Společné prostředí (doporučuje se provést v červenci až srpnu - ne nutně až po všech po opravných zkouškách). Druhé pololetí pro zápis pololetní klasifikace zpravidla nastavíme v únoru, pro zápis průběžné klasifikace pravděpodobně již koncem ledna. O možnosti zápisu opravných zkoušek za předchozí pololetí se dočteme v části opravné zkoušky.
Pro přípravu úvazků na nový školní rok neměníme aktuální školní rok, nýbrž nastavíme aktuální úvazky v Parametrech tvorby úvazků v modulu Společné prostředí. Toto nastavení nemění údaje v tabulkách, pouze upravuje zobrazení tvaru třídy na obrazovce.

Změna hesla správce. Jedna osoba na škole má výsadní postavení co se týče práv v systému. Správce systému-programátor není vázán na rozdíl od funkcí na příjmení konkrétního učitele. Správce je ten, kdo zná jeho heslo. Stejná práva jako programátor má každý uživatel s funkcí, u níž je zapnut přepínač Správce systému.
Vždy je vhodné definovat uživatele (funkci) s právy správce (v záložce práva dle funkcí zaškrtnuté tlačítko Správa systému - ekvivalent programátora). Ten totiž může heslo správce změnit, jestliže správce heslo zapomene.
Dostaneme-li se do situace, kdy neznáme heslo správce ani jeho ekvivalentů, použijeme utilitu Obnovení hesla správce v modulu Nástroje (program APP32\DO_APPW.EXE).

“resource” soubor správce. Uvádíme plný název souboru včetně cesty (např. DATA\R_NOVAK.DBF). Do tohoto souboru se ukládají některé důležité parametry. Pro uživatele, kteří pracují se systémem častěji (jako je správce) je vhodné definovat vlastní soubor - viz. instalace systému. Je-li zapsán platný název souboru, je soubor při vstupu správce do systému Bakaláři založen.

Zablokování programu pro jiné uživatele. Využijeme, když chceme provést údržbu systému (indexaci, archivaci, stažení aktuální verze).

Při vstupu automaticky správce (programátor) - bez hesla. Využijeme tehdy, když s programem Bakaláři pracuje výhradně jeden uživatel a nehrozí zneužití dat jinou osobou.

Zabezpečení a údržba dat

Indexace. Prověření indexových souborů, které slouží pro vyhledávání, jejich neporušenost je podmínkou pro správnou funkci systému.

Zálohování.
Tuto utilitu je třeba chápat jako “pojistku” pro případ, kdy dojde ke ztrátě dat a ostatní zálohy z nějakého důvodu nejsou k dispozici. Doporučujeme provádět řízené zálohování využitím archivačního modulu (tools\archiv.exe) či jinak (vypálení adresáře bakalari na CD, záloha SQL serveru, ...).
Automatické zálohování je prováděno v příslušných časových intervalech, standardně do adresáře dle nastavení File
v sekci [BakalariSpravce] souboru BAKALARI\TOOLS\ARCHIV.INI. Zálohování proběhne pouze tehdy, když se do systému Bakaláři přihlásí správce nebo jeho ekvivalent. Adresář se zálohami je vhodné znepřístupnit pro čtení pro jiné uživatele než jsou správci..

Způsob uložení dat - DBF formát nebo SQL server. Přenastavení tohoto tlačítka znamená zásadní změnu v uložení dat - blíže viz. Jak zprovoznit systém Bakaláři s uložením dat na SQL serveru.

       Pouze při uložení dat na SQL serveru

 

Záložka cesty

Definujeme cesty k dalším modulům systému Bakaláři a k externím programům. Cesty jsou uloženy v souboru BAKA32.INI.
Poznámka: Program CsVoice na syntézu řeči v českém jazyce je využíván zejména při zápisu klasifikačních údajů. Program vytvořila firma FROG Systems s.r.o. www.frog.cz.

Záložka údaje školy - organizace

Není nutné vyplňovat všechny údaje, řada slouží pouze pro centrální evidenci školských zařízení na ŠÚ, využívá-li tento rovněž systém Bakaláři. V modulu Bakalář je zahrnuta aplikace, která je schopna přejímat zde zadaná resp. automaticky vygenerovaná data. Kód organizace slouží právě pro centrální zpracování a je přidělen organizaci pracovištěm-školským úřadem, které data zpracovává. Kód organizace je přístupný, dokud jsou prázdné položky název a oficiální název.

Data v záložce Základní údaje a v záložce Další údaje - organizace, místo, ulice, telefon, PSČ, e-mail, fráze V jsou využívána ve vysvědčení a v dopisech v modulu Přijímací zkoušky - funkce Organizace().

Číselník oborů studia doplníme zde nebo v Definici číselníků v modulu Evidence.

V záložce Další údaje definujeme jednotky (SŠ, SOU, VOŠ), z nichž se organizace skládá - použijeme tlačítka údaje, přidat-zrušit. Ve Společném prostředí pak u každé třídy můžeme definovat jednotku, k níž třída náleží, na čemž pak závisí chování programu (u tříd SOU např. program nabízí pro zápis zameškané hodiny v odborném výcviku).

V záložce Základní údaje mohou základní školy nastavit způsob generování evidenčního znaku na vysvědčení o získání základního (základů) vzdělání.

 

       Generování údajů organizace

Tlačítka Export dat pro centrální evidenci a Import dat z centrální evidence slouží pro přenos dat mezi nadřízenou organizací (ŠÚ) a podřízenou (školou).

Záložka práva dle funkcí

Každý uživatel systému Bakaláři (zaměstnanec školy) má přiřazenu určitou funkci. Z ní pak vyplývají pravomoci k jednotlivým modulům systému a činnostem. Není nutné se omezovat na funkce typu ředitel, zástupce, jak je standardně definováno. Můžeme definovat např. funkce pokročilí I, pokročilí II, začátečníci.

Z řady pravomocí upozorníme na některé v záložce Evidence, u nichž by mohlo dojít k nepochopení:

data žáků - změny osobních dat. Je-li toto tlačítko zaškrtnuto, má uživatel právo měnit osobní data u všech žáků školy.

data žáků - zápis známek bez omezení. Je-li toto tlačítko zaškrtnuto, má uživatel právo zapisovat známky u všech žáků školy, a to ze všech předmětů.

Tato tlačítka by tedy měla být zaškrtnuta u vedení školy, v žádném případě u učitelů (třídních či netřídních). Pravomoc spravovat data “své” třídy pro třídní učitele se řídí záložkou Práva třídních učitelů

Záložka práva třídních učitelů (a mistrů)

Pravomoci třídních učitelů se uplatňují v modulu Evidence. Určují práva učitele s daty žáků třídy, kde je zapsán jako třídní učitel. Třídnictví zapisujeme v části Společné prostředí - Třídy. Pravomoci u ostatních tříd se řídí jeho funkcí.

Vysvětlení některých parametrů:

Změny historie údajů. Změny v záložce Historie v kartě žáka.

Zápis známek ze všech předmětů. Nemají-li třídní učitelé toto právo, mohou u své třídy zapisovat při klasifikaci pouze zameškané hodiny, známku z chování a předměty dle úvazků.

Zápis známek za minulá léta. Nemají-li třídní učitelé toto právo, mohou u své třídy zadávat klasifikační údaje pouze za aktuální pololetí - doporučené nastavení.

Zobrazení známek při zápisu. Uplatňuje se tehdy, když zapisují učitelé známky dle úvazků. Třídnímu učiteli pak lze dovolit či zakázat vidět při zápisu svého předmětu známky, které zapsali ostatní učitelé.

Pravomoci mistrů odborného výcviku se uplatňují u žáků, u nichž je příslušný zaměstnanec uveden v položce MISTR. Aktivuje-li zaměstnanec nabídku Zápis známek a zameškaných hodin a existuje-li alespoň jeden žák, u něhož je zaměstnanec uveden jako mistr, objeví se nová položka nabídky Zápis mistra OV.

Záložka Evidence

Z řady parametrů upozorníme pouze na některé:

v kartě žáka zapnout režim EDIT. Definujeme standardní nastavení přepínače v kartě, volané v nabídce Data. Při zapnutém režimu EDIT lze data editovat, při vypnutém pouze prohlížet.

v záložce další uvádět. Vybereme položky, které chceme zobrazovat v kartě žáka či zaměstnance na záložce další. Využijeme zejména tehdy, když jsme rozšířili strukturu tabulek o nové položky. Zařazení  položek do záložky další v Parametrech je snadnější, ale méně obecnou alternativou k tvorbě obrazovek.

historii sledovat. Vybereme položky, u kterých má být sledována historie hodnot. Standardně je vývoj sledován např. u položek ZAMERENI (obor), RODNE_C (rodné číslo) a další. Po editaci položky je vyvolán dialog pro možné vložení záznamu o změně do záložky historie - další historicky sledované změny.

automatické dokončování polí při zápisu.  U vybraných polí bude při zápisu zobrazována rozbalovací nabídka s hodnotami seřazenými dle nejčastějšího výskytu v aktuálních datech. Nabídka je po zápisu každého znaku aktualizována. Jedná se o alternativu použití číselníků. Položku v rozbalovací nabídce lze smazat stiskem klávesy delete. Obsah nabídek je aktualizován v proceduře Ošetření a náprava dat.

vztah úvazků a aktualizace předmětů. Parametr se projevuje tehdy, zapisují-li pololetní klasifikaci učitelé z jednotlivých předmětů. Pak program musí pro vstup učitele do klasifikace z určitého předmětu u určitého žáka určit, zda k tomu má právo.

Je-li nastaveno prioritní úvazky, musí být pro vstup do klasifikace jasné z úvazků, že daný učitel žáka na příslušný předmět učí. To znamená, že učitel má v úvazku zapsáno, že učí předmět v celé třídě nebo ve skupině, jejímž členem je žák.
Žák musí mít dále předmět zapsán (provede se v aktualizaci předmětůEvidenci či v zápisu předmětů žákům ve Společném prostředí). Toto nastavení je doporučeno při využívání průběžné klasifikace.

Je-li nastaveno prioritní zapsané předměty u žáka, stačí, aby učitel měl předmět zapsán ve třídě jakoukoli formou v úvazku (celou třídu, nějakou skupinu). Není kontrolováno, zda žák ve skupině je či není. Důležité je opět, aby žák měl předmět zapsán (v aktualizaci předmětů). Toto nastavení je akceptovatelné, provádíme-li dodatečně změny v aktualizaci předmětů u žáků již bez změn úvazků (přehlášení žáka z jednoho předmětu na jiný během roku).

zablokování zápisu známek do odvolání. Při zablokování může vstupovat do zápisu klasifikačních údajů uživatel s pravomocí neomezeného zápisu známek (vhodné pro krátkodobé uzamčení v pololetí či na konci školního roku po uzavření klasifikace, kdy je žádoucí mít přehled o případných dodatečně změněných známkách).

klasifikační údaje včetně opakovaných ročníků. Opakuje-li žák ročník, je jeho původní klasifikace za opakovaný ročník přenesena do zvláštního souboru. Pro zobrazení klasifikačních údajů a tisk přehledu klasifikace za celé studium lze volit, zda budou vypisovány známky včetně opakovaných ročníků (za jeden ročník dvojí známkování).

v kartě předmětů, tříd, místností zapnout režim EDIT. Definujeme standardní nastavení přepínače v kartách ve modulu Společné prostředí. Při zapnutém režimu EDIT lze data editovat, při vypnutém pouze prohlížet.

Viz také:

Modifikace souboru SETUP

Parametry tvorby úvazků

Soubor ALIAS.INI

Soubor BAKALARI.INI

základní definice PUBLIC.INI