Nový školní rok

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Nový školní rok

viz také

Můžete si prohlédnout krátká návodná videa, která shrnují základní aktivity, které provádíte v přípravném týdnu nebo na začátku roku:

Povýšení školního roku

Jak zadat třídnickou hodinu v prvních dnech školního roku

Přenos zapsaných žáků ve skupinách do modulu Třídní kniha

Zveřejnění stálého rozvrhu hodin

Označení ředitelského volna a popis volných dnů

Nový učitel se neobjevuje v suplování

 

Odpovědi na nejčastější dotazy:

Žák omylem převedený mezi absolventy

Komens - nastavení parametrů - základní nastavení Komens včetně určení data, od kterého jsou zprávy zahrnovány do nového školního roku

 

 

Kroky, které jsou zahrnuty v nabídce Správce - Nový školní rok, by se měly postupně provádět v pořadí, jak jsou zde uvedeny.

Značení tříd pro nový školní rok

V dialogu se u každé třídy definuje, zda bude pokračovat či bude vyřazena do bývalých žáků - absolventů, jakou bude mít třída zkratku.

Založit úvazky na nový školní rok

Založit úvazky na nový školní rok lze kdykoli v průběhu druhého pololetí (březen-červen) - alternativně lze udělat v Parametrech tvorby úvazků.

Uzávěrka před klasifikací (třídní učitelé, žáci ve třídách, úvazky a skupiny)

Doporučeno provést 15. ledna, resp. 15. června. Do tabulek s historií je zaznamenán současný stav třídních učitelů a příslušnosti žáků ke třídám. Po uzávěrce lze u tříd třídního učitele změnit, případně přesunout žáky do nových tříd (opakování, přechod do jiné paralelky).

Uzávěrka učebních plánů

Doporučeno provést  15. ledna, resp. 15. června. Do historie tříd, u nichž je definováno pořadí předmětů dle UP, bude uložen současný stav učebních plánů. Při uzávěrce 2. pololetí dojde navíc k vytvoření kopie UP v adresáři ABSOLV\ABSRRRR (tabulky zamereni.dbf a typ_trid.dbf).

Uzávěrka průběžné klasifikace

Doporučeno provést 31. ledna, resp. 30. června.  Dojde k vytvoření kopie průběžné klasifikace zapsané za pololetí do adresáře DATA\HISTPRUB\.

Archivace závěru školního roku

Doporučeno provést 30.června. Uchová v ZIP souboru stav z konce pololetí. Po povýšení školního roku se pak lze v modulu Evidence do tohoto stavu přepnout (nabídka Prostředí, Aktuální soubor žáků), přičemž proběhne automaticky aktualizace případných změn klasifikace (opravné zkoušky). Zde pak realizujeme některé výstupy, které nelze běžných způsobem realizovat zpětně (přehledy prospěchu - statistika celé školy,  sestavy - reports - s klasifikačními daty.

Nový školní rok - povýšení ročníku

Doporučeno provést od 30. června do 31. srpna. V případě, že nebyla provedena některá z výše popsaných činností, je provedena automaticky před provedením procedury Nový školní rok. V této proceduře proběhne zejména vyřazení absolventů a povýšení ročníku u žáků a tříd (blíže viz. dále). Doporučujeme provádět až po opravných zkouškách žáků nejvyššího ročníku, aby bylo zřejmé, kdo skutečně školu opustí. Avšak nejpozději 31.8. - je-li nějaká opravná zkouška odsunuta do pozdního období, nečekáme s povýšením ročníku a vyřazením absolventů.
Stane-li se, že potřebujeme po vyřazení nějakého absolventa vrátit do aktuálního stavu žáků (bude opakovat), nalezneme při práci a absolventy v modulu Evidence v nabídce Nástroj - Nadstavbové (vlastní) programy utilitu Přenos žáků - býv. žáci-absolventi x aktuální stav.

Další činnosti spojené s přechodem na nový školní rok

Zápis úvazků, resp. úprava letošních úvazků na příští rok v modulu Společné prostředí

Parametrech tvorby úvazků máme nastaveny úvazky s platností od 1. 9. následujícího školního roku. Při zápisu úvazků budou skryty třídy a žáci, kteří na konci roku opouštějí školu.

Přenos dat přijatých žáků do modulu Evidence

Provádíme v modulu Bakalář, Přijímací zkoušky. Lze uskutečnit ve dvou termínech:

v červnu: výhoda je v tom, že žáky již máme k dispozici v úvazcích.

v září: zde je výhoda, že stav žáků v prvním ročníku je již ustálený.

Procedura přechodu na nový školní rok provede následující

1.Určení žáci  budou vyřazeni do absolventů, t.j. data budou zkopírována do souboru absolventů a poté budou v aktuálním souboru žáků zrušena.

2.Budou zrušeny příslušné třídy a ty skupiny, které byly tvořeny pouze absolventy.

3.Ze skupin definovaných výčtem budou vypuštěni vyřazení absolventi.

4.Budou zrušeny všechny úvazky vázané na vyřazené absolventy.

5.Bude zvýšen ročník u žáků a tříd o jedničku, u žáků navíc položka počet absolvovaných let (včetně opakování) .

6.Budou aktualizovány údaje v historii žáků a tříd (tzv. uzávěrka před klasifikací - pakliže nebyla dosud provedena).

7.V souborech typu Knihovna v programu Bakalář budou aktualizovány všechny odkazy půjčených knih atd. na třídy, odkazy na absolventy budou zrušeny.

 

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že procedura Nový školní rok takřka nezasahuje do úvazků. Jsou pouze logicky zrušeny úvazky u tříd, které ze školy odcházejí. Při úpravách úvazků pro nový školní rok využijeme činnosti:

převedení úvazků učitele (v nabídce Datové soubory, Učitelé)

vymazání úvazků učitele (v nabídce Datové soubory, Učitelé)

úpravu úvazků dle učebních plánů (v nabídce Správce)

vyčištění obsahu souborů (v nabídce Správce).

Viz také:

nový školní rok-značení tříd

nový školní rok-zařazení žáků třídy

nový školní rok-řešení problematických žáků

nový školní rok-sumarizace vyřazení do absolventů

převedení úvazků učitele

vyčištění obsahu souborů

Aktualizace předmětů u žáků