Parametry tvorby úvazků

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Parametry tvorby úvazků

viz také

Základní parametry dialogu

Aktuální data úvazků

Soubor skupin je platný pro celý školní rok, pro modul Třídní kniha se ukládá tzv. historie obsazení skupin. V jednom školním roce lze však mít více variant úvazků.  Standardně je vždy založen adresář s platností od 1.9. .

Modul Evidence využívá úvazky dle data jejich platnosti (např. při zápisu známek jednotlivými vyučujícími dle úvazků).

Novou variantu úvazků lze založit volbou nové v rozbalovacím seznamu platnost od.

V okně budou zobrazovány úvazky cyklů

Někdy může být účelné pracovat pouze s těmi hodinami, které se vztahují ke zvolené podmnožině týdenních cyklů.

Filtr dle aprobace

Je-li zatrženo, nabízejí se pro přidělení úvazku pouze učitelé s potřebnou aprobací. Při vyvolání dialogu s učiteli lze filtr potlačit stiskem Ctrl+X.

Při pohybu informační okno

Je-li zatrženo, bude se po přemístění kurzoru v tabulce úvazků vypisovat kompletní informace o aktuální hodině úvazku. Není-li zatrženo (doporučujeme pro urychlení práce), lze informaci vyvolat stiskem Ctrl+I nebo pravým tlačítkem myši.

V info-okně vhodné, nepříp. místnosti

Informační okno o aktuální hodině může, na základě našeho požadavku, zobrazovat údaje o množině vhodných místností a nevyhovujících učeben.

Dovolit spojení hodin s různým předmětem

Zaškrtneme ve výjimečných případech, kdy je třeba spojit do jednoho úvazku výuku různých předmětů (např. část žáků má předmět Výp. technika zapsán jako nepovinný, část jako volitelný - žáci se však učí společně).

Dovolit spojení hodin s různým učitelem

Zaškrtneme ve výjimečných případech, kdy je třeba spojit do jednoho úvazku výuku různých učitelů (asistent pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).

Parametry okna třídy x předměty

Výběr předmětů do okna

V tabulce úvazků (z pohledu třídy x předměty) můžeme ze všech vyučovacích předmětů vybrat jen některé. Velikost obrazovky je omezená,  většinou se proto nedají zobrazit informace o všech předmětech současně. Výběr ze seznamu se provádí pomocí myši nebo kurzorových šipek a Enter, záleží přitom i na pořadí výběru. Pořadí lze v okně “procházet” upravit. Předměty lze rovněž změnit přímo při tvorbě úvazků volbou Předměty načíst z učebního plánu tlačítkem Parametry v dolním ovládacím panelu.

Zobrazuj

V okně úvazků budou pro danou třídu a předmět zobrazeny zatržené položky (zkratka učitele; zkratka skupiny; týdenní dotace hodin; s kým spojeno; zkratka množiny vhodných a nepřípustných místností). Vybrané položky budou uvedeny ve stanoveném pořadí. Důležitost pořadí vyplývá hlavně z možnosti měnit šířku sloupců v okně.procházet při tvorbě úvazků. Není totiž možné, aby se na obrazovku vešly všechny předměty při plné šířce sloupců. Po zúžení je ovšem ve sloupci viditelný pouze začátek informace.
Sled vybraných položek lze změnit buď prostým přečíslováním, nebo tlačítkem Pořadí.

Pořadí

Zobrazené položky lze přerovnat uchopením a tažením šipky vlevo u položky, nebo kombinací Shift+šipka (nahoru, dolů). Konec změn Esc.

Délka

U každé položky je možno stanovit počet znaků, které se budou vypisovat. Například pro výpis zkratky skupiny může někdy orientačně stačit pouze jeden znak místo čtyř apod.

Sumáře počtů hodin

Zaškrtneme-li tuto možnost, budou se v posledním sloupci a na posledním řádku vypisovat kontrolní součty celých a dělených hodin. U třídy budou počty přidělených hodin porovnávány se zadaným učebním plánem (ve všech týdenních cyklech). Musíme si ovšem uvědomit, že přepočítávání po každé změně úvazků zpomalí chod programu. Nejsou-li v dané fázi tvorby úvazků tyto informace důležité, doporučujeme sumáře počtů hodin vypnout.

Parametry okna učitelů, předmětů, tříd

Definice úvazků

Úvazky definujeme standardně pro celé třídy či skupiny. Zápis na jednotlivé žáky budou využívat pouze umělecké školy, konzervatoře apod.

Filtr na úvazky skupin a tříd

Jsou-li úvazky definovány jak na skupiny, tak na jednotlivé žáky, lze nastavit, aby byly viditelné v okně úvazků učitelů pouze úvazky definované na jednotlivé žáky resp. na skupiny.

Viz také:

cykly v rozvrhu

práce v okně úvazků - třídy

práce v okně úvazků - učitelé