Skupiny

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Skupiny

viz také

Záznam v číselníku skupin má atributy

Zkratka, název

Definujeme zkratku a název skupiny. Zkratky skupin musí být jednoznačné jen v rámci třídy, v různých třídách se naopak předpokládá použití shodných zkratek (nemá např. smysl rozlišovat skupiny Aj4A, Aj4B apod., za rok bychom je museli přejmenovat).

Počet žáků ve skupině

Je generován v nabídce Datové soubory - Doplnění počtů disjunktnosti a doplňků skupin. Editovat lze pomocí ručního doplnění počtů a disjunktnosti.

Část třídy

Použijeme pro skupinu v rámci třídy. Pokud zatržení odstraníme, lze definovat skupinu tvořenou žáky z více tříd.

Skupiny dle způsobu definice

filtrem: Množina žáků ve skupině je určena logickým filtrem. Např. děvčata POHLAVI="Z", chlapci POHLAVI="M", zedníci ZAMERENI="ZD" atd. Výhodou skupin definovaných filtrem je, že při odchodu žáka ze školy či příchodu nového žáka není třeba skupinu upravovat.

výčtem žáků: Množina žáků ve skupině je určena výběrem - před výběrem mezitřídní skupiny využijeme nastavení filtru na žáky.

výčtem tříd (resp. část třídy): Nechceme-li či zatím nemůžeme definovat skupinu výčtem žáků (např. u prvních ročníků), lze vybrat pouze třídy, z nichž budou ve skupině žáci. Jedná-li se o část třídy, další údaje o skupině nezadáváme. Pro modul Rozvrh je pak třeba definovat disjunktnost těchto skupin ručně.

Načíst výčet inverzně ke skupině
Načte žáky, kteří tvoří doplněk zadané skupiny. Využijeme místo definice výčtu žáků skupiny Nj, jestliže jsme již vytvořili skupinu Aj a ostatní žáci budou patřit do Nj.

Načíst výčet dle aktualizace předmětů

Načte žáky, kteří mají zapsán určitý předmět v modulu Evidence (dle Aktualizace předmětů provedené v nabídce Data).

Nedisjunktní
Uvádí skupiny, které mají s aktuální skupinou neprázdný průnik. Stiskem na tlačítko lze výběr opravit (např. pokud skupiny nejsou definovány výčtem).

Ruční doplnění
Umožňuje opravu počtu žáků a vzájemné disjunktnosti skupin třídy.

Automatické

Jsou-li všechny skupiny správně definovány výčtem žáků resp. filtrem, vzájemnou disjunktnost a doplňky skupin můžeme nechat vyhodnotit automaticky. Současně se také určí počty žáků ve skupinách. Automatické generování ignoruje skupiny, které nejsou definovány výčtem žáků či filtrem.

Doplňkové skupiny

Vyhodnotí se správně, pokud jsou skupiny definovány výčtem žáků či filtrem nebo je ručně definována disjunktnost a počty žáků ve skupinách.

Historie obsazení pro modul Třídní kniha

Pro modul Třídní kniha je důležitá příslušnost žáka ke skupině v každém dni školního roku. Změna obsazení musí být zaevidována. Tlačítko je alternativou k definici historie obsazení přímo v modulu Třídní kniha.
V některých případech se zápis do historie obsazení provádí automaticky na pozadí. Je to: zápis nového žáka, přeřazení žáka do zrušených záznamů, přeřazení žáka do jiné třídy. Dále viz uložení obsazení skupin pro modul Třídní kniha

Parametry nabídky skupin

Filtr na skupiny
Určuje, které skupiny budou v okně zobrazeny

Mezitřídní pouze 1x

Mezitřídní skupinou se rozumí taková skupina, kterou tvoří žáci z více tříd. Mezitřídní skupina musí být definována výčtem, nelze ji definovat filtrem. Každá mezitřídní skupina je v souboru skupin rozepsána ve skutečnosti na více skupin, pro každou třídu jedna kopie. Tyto skupiny však nelze v úvazcích zadávat jednotlivě. S nastavením “pouze 1x” bude v dialogu skupin pouze jedna reprezentující skupina, v opačném případě bude v dialogu rozepsána. Tomu budou současně odpovídat údaje počet a členové, které se vypisují u každé skupiny v pravé části okna.

Parametry pro výběr žáků výčtem

Filtr na žáky
Definuje podmínku, která určí podmnožinu žáků, z nichž budeme vybírat při volbě Definuj výčet žáků u skupin definovaných výčtem.

Použít filtr skupiny
Každá skupina definovaná výčtem “si pamatuje”, jaký filtr byl použit naposled při výběru žáků. Při nastavení použít filtr skupiny bude ignorován aktuálně nastavený filtr na žáky, místo něj bude použit naposled použitý filtr.

Pořadí dle

Žáci budou v okně výběru ve stanoveném abecedním pořádku

Výběr žáků

v obrazovce “označováním”:  Po volbě Definuj výčet žáků budou v okně zobrazeni všichni žáci vyhovující případnému filtru. Žáky vybereme - označíme klávesou Enter nebo myší. Vhodné nastavení pro výběr žáků do skupin z jedné třídy, z jednoho ročníku.

individuální: Po volbě Definuj výčet žáků budeme vybírat postupně jednoho žáka za druhým s vyhledáním dle příjmení. Vhodné nastavení pro výběr žáků do skupin, v nichž jsou žáci z celé školy.

Standardní pořadí

Podobně jako u předmětů, učitelů či tříd definujeme standardní pořadí pro zobrazení skupin v nabídkách, sestavách apod. U skupin je pořadí velmi důležité při ruční definici disjunktnosti skupin.

Pro pořadí skupin zpravidla využíváme tzv. rychlé řazení po stisku Ctrl+A. Zde nejčastěji využijeme řazení dle priority třídy a dále ručně definované pořadí všech existujících zkratek skupin (ze všech tříd). V jednotlivých třídách jsou pak skupiny seřazeny dle tohoto ručně nadefinovaného pořadí skupin. Tento způsob předpokládá jednotné zkratky v různých třídách např. Dív, Chl, Aj, Nj, Sk1, Sk2, atd.

Svázání skupiny s předmětem - automatický zápis do úvazků

Některé skupiny (z žáků více tříd) definujeme výhradně pro určitý úvazek - jsou to například volitelné předměty, kde do skupiny zařazujeme žáky z několika tříd. Tato skupina žáků se sejde na vyučování právě v hodině určitého předmětu (v naší terminologii je svázána s předmětem). Skupiny svázané s předmětem a s definovanou dotací hodin budou po opuštění dialogu skupin automaticky zapsány do úvazků.

Skupiny svázané s předmětem mají svá specifika:

nenabízejí se při výběru skupiny pro úvazky jiného předmětu

při zrušení úvazku je vazba na předmět zrušena

při změně dotace hodin v okně úvazků je změněna dotace i u skupiny (u definované vazby)

je-li skupina rovněž svázána s učitelem, je při případné změně učitele v okně úvazků změněn též učitel ve vazbě.

Popis dalších ovládacích prvků dialogu

Hromadný zápis skupin

Představuje rychlý zápis standardních skupin do více tříd najednou. Při zápisu se současně definuje disjunktnost těchto skupin. Automaticky jsou nabídnuty skupiny pro anglický a německý jazyk a dále dvě obecné skupiny S1 a S2. Tyto lze samozřejmě přejmenovat případně zrušit a doplnit další. Rychlý zápis skupin využíváme tehdy, když nehodláme skupiny definovat výčtem žáků. Jinak využíváme raději kopii skupiny, kde lze snadno (pomocí inverze v okně výběru žáků) vytvářet doplňkové skupiny (anglický a německý jazyk apod.).

Vyučování v cizím jazyce

U základních škol, které mají schváleno z MŠMT vyučování některého předmětu v cizím jazyce (např. zeměpis anglicky), lze v tomto dialogu definovat počet hodin a předmětů. Údaje jsou využívány výhradně pro elektronický sběr dat ze školních matrik.

Viz také:

dotace hodin

konvence značení

doplnění disj.skupin a počtů

práce v okně úvazků - třídy

třídy

učební plány tříd

uložení obsazení skupin pro modul Třídní kniha

zápis předmětů žákům