Proškrtávání kolonek

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Proškrtávání kolonek

viz také

Proškrtávání kolonek na blanketu vysvědčení lze řešit dvojím způsobem.

Proškrtávání znakovým řetězcem

Definuje se v nabídce Vysvědčení - Změny formátu - Definice proškrtnutí. Většinou volíme několik pomlček či znaků CHR(151). Proškrtávají se pouze kolonky s názvy předmětů a známkami a výchovná opatření, a to jednotně na celém blanketu. Proškrtnou se ty kolonky, u nichž algoritmus tisku vysvědčení zjistil, že by zůstaly prázdné.

Proškrtávání čarami

Čáry definujeme přímo ve formuláři. Zde je filozofie zcela jiná. Pro každou položku (textovou) lze definovat jednu či více čar, pomocí nichž bude určité místo (kde se nachází tato položka) proškrtnuto. Proškrtnutí bude realizováno právě tehdy, když by se měl na místě položky vytisknout prázdný znak. Podmínkou pro to, aby se tento způsob proškrtávání uplatňoval, je prázdné znakové proškrtnutí popsané v předchozím odstavci.

Jak tedy definovat, aby určitá kolonka byla proškrtnuta v případě, že by jinak zůstala nevyplněna.

Definujeme čáru (jednotlivě či skupinovým zadáváním) tak, aby křížila položku, při jejíž prázdnosti bude proškrtnutí použito. Pak označíme tuto položku (resp. více položek) a v nabídce Skupina zvolíme Definice proškrtnutí. Zde zatrhneme volbu Spojit s proškrtnutím a potvrdíme. Pro jednotlivou položku můžeme spojení s proškrtnutím definovat rovněž v parametrech položky. Položka bude svázána se všemi čarami, které ji právě v tuto chvíli kříží. Od této chvíle bude při výstupu vytištěna buď položka (je-li hodnota neprázdná), nebo čára (resp. více čar). O správné funkci se nejlépe přesvědčíme v Preview z nabídky Zkušební tisk.
Upozornění: Při přesunu čáry či položky na jinou pozici není spojení přerušeno.

 

Může se stát, že na obrazovce šikmé proškrtávací čáry nekřižují “své” položky. Pak před spojením s proškrtnutím přesuneme čáry tak, aby překřížení nastalo, volíme Definice proškrtnutí a čáry přesuneme zpět. Můžeme využít nabídku Skupina - Posunutí.

Proškrtávání v 1. nebo 2. pololetí

V nabídce Vysvědčení - Změny formátu - Definice proškrtnutí definujeme, zda budou názvy předmětů proškrtnuty již v prvním pololetí či ve druhém pololetí. Pro standardní vysvědčení doporučujeme nastavení druhé pololetí. Výhodou je zejména to, že při dodatečných změnách předmětů u žáků ve druhém pololetí nebude třeba přepisovat vysvědčení z prvního pololetí. Algoritmus tisku “si pamatuje” vše, co bylo vypsáno v 1.pololetí a je schopen na konci druhého pololetí doplnit název a známku z předmětu, který žák neměl v prvním pololetí zapsán. Údaje o tisku vysvědčení v prvním pololetí jsou uchovány v souborech DATA\DBF\VYSV_1P.*. Pozor proto, budeme-li tisknout vysvědčení na konci roku na jiném počítači. Je nezbytně nutné přenést uvedené soubory.

V případě nastavení proškrtávání názvů předmětů již v 1.pololetí si systém nepotřebuje sahat do údajů, které byly vypsány v prvním pololetí. Nastavení je vhodné pro školy, kde není běžné přihlašování či odhlašování žáků z předmětů během roku. Přihlásí-li se pak žák na nějaký předmět až ve druhém pololetí, bude třeba na konci roku vypsat celé vysvědčení.

Tiskneme-li v prvním pololetí výpisy, nastavíme proškrtávání v 1. pololetí.

 

Chceme-li přeškrtnout určitý text, v závislosti na určité podmínce, definujeme položku s následujícím znakovým výrazem, definujeme čáru a svážeme položku s čarou:

IIF(POHLAVI=[Z],chr(255),[]) - u děvčat bude vytištěn znak s ASCII 255 (prázdný znak), u chlapců bude vytištěna čára.

Viz také:

Příprava nového formuláře

Popis nabídky tvorby vysvědčení

Základní ovládání - horké klávesy

Umísťování nových položek

Parametry položky

Vložení čar

Známkové palety