Algoritmus tisku vysvědčení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Vysvědčení >

Algoritmus tisku vysvědčení

Algoritmus tisku vysvědčení není vůbec jednoduchý. Pro vlastní přípravu blanketů je vhodné alespoň částečně nahlédnout do tohoto algoritmu.

Předně uveďme, že algoritmus tisku vysvědčení je natolik “chytrý”, že stačí připravit pouze jeden formulář vysvědčení pro všechny žáky školy (lépe řečeno tolik formulářů, kolik různých blanketů ze SEVTu využívá škola - např. pro ZŠ dva - pro 1. a 2. stupeň). Algoritmus sám rozhodne o tom, které předměty žákům vypíše. Aby však toto platilo, je třeba v převážné míře definovat názvy předmětů a známky výběrem typů nikoli výběrem konkrétního předmětu.

Nejprve probíhá tisk obrázků (budou tedy na pozadí), pak tabulek a čar a nakonec jsou vytištěny textové objekty.

Je třeba zdůraznit, že pořadí textových položek na blanketu může být velmi podstatné. Položky jsou před tiskem seřazeny v první řadě dle vertikální souřadnice, je-li shodná, pak dle horizontální souřadnice (myslíme souřadnici levého horního rohu).

Před tiskem vysvědčení si program uchová do schránky všechny předměty, které má žák zapsány v alespoň jednom pololetí roku, za který je vysvědčení tištěno.

Při tisku vysvědčení se nejprve vypíší pevné údaje, tj. názvy a známky z  konkrétních předmětů. Současně si program tyto předměty "odškrtne" ze schránky.

Pak se prochází formulář vysvědčení a  předměty ve schránce, a umísťují se známky a názvy předmětů . Jestliže se např. narazí na formuláři na známku z  druhého typu předmětů, nalezne se ve schránce první předmět, který je druhého typu. Předmět se vypíše a opět se "odškrtne" ze schránky. Není-li ve schránce nalezen, je kolonka proškrtnuta.

Využíváme-li proškrtávání názvů předmětů již v 1.pololetí viz. definice proškrtnutí, je důležité, aby předměty žáků byly aktualizovány na celý rok již v prvním pololetí před psaním vysvědčení. Přidáním nového předmětu žákovi ve druhém pololetí by např. mohlo dojít k posunu známek na vysvědčení. Jestliže k tomuto dojde, budeme muset vypsat na konci roku celé vysvědčení znovu.

Je-li nastaveno proškrtávání názvů předmětů ve druhém pololetí, uchová si program v paměti (soubor VYSV_1P.DBF) u každého žáka předměty, které byly vytištěny na vysvědčení v 1. pololetí. Algoritmus tisku je pak dosti odlišný od algoritmu používaného s nastavením proškrtávání v 1.pololetí.