Práce v kartě žáka

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení >

Práce v kartě žáka

viz také

Základní údaje

V horní části karty se kromě iniciál žáka nachází:

Třída

Prostou změnou hodnoty z číselníku tříd lze žáka přeřadit do jiné třídy (např. nechat opakovat - systém tuto operaci nedělá automaticky u žáků, kteří neprospěli).

Obor - zaměření

Z číselníku oborů vybíráme zkratku, s níž je svázán název oboru, KKOV, jazyk oboru, případně zaměření a školní vzdělávací program.

Záložka osobní údaje

Rodné číslo

Po vyplnění rodného čísla je automaticky vyplněno datum narození a pohlaví žáka

Datová schránka

U žáků starších 18-ti let je k dispozici položka pro zápis ID datové schránky

Záložka rodiče

Zadáváme zákonné zástupce (rodiče) žáka. Způsob evidence zákonného zástupce lze nastavit v Parametrech systému BAKALÁŘI.

Záložka poznámky

Titulky pro pole s poznámkami lze pozměnit v souboru ZACI.INI.

Záložka matrika

Údaje v jednotlivých záložkách v převážné míře vycházejí z požadavků na evidenci žáků - školského zákona (§28) a vyhlášek k elektronickému předávání dat. Dále viz. Elektronický sběr dat ze školních matrik.

Záložka historie

Zachycuje pohyb žáka na škole po celou dobu studia. Z historie vyčteme údaje o propadnutí, o přechodu do jiné třídy.

Údaje v záložce Stav na konci pololetí jsou důležité pro zápis klasifikace, tisky přehledů prospěchu a vysvědčení zpětně za minulá léta.

Údaje v záložce Podrobné údaje  jsou důležité pro elektronické předávání dat a přehled o pohybu žáků na škole.

Údaje v záložce Další historicky sledované změny zachycují změny určitých položek v čase.

Záložka výchovná opatření (a opravné zkoušky)

Vkládáme záznamy o výchovných opatřeních a opravných zkouškách. Sestavy (důtky, pochvaly) můžeme editovat v nabídce Sestavy, Hromadná korespondence. Tisk je pak možný přímo z karty žáka (tlačítko přímo vpravo nahoře v záložce výchovná opatření má jinou funkci než tlačítko v dolní části karty) nebo v nabídce Sestavy, Přehledy prospěchu, Výchovná opatření - opravné zkoušky.

Záložka Graf

V grafech jsou uvedeny: vývoj průměrného prospěchu (vlevo nahoře) a počtu zameškaných hodin (vpravo nahoře) žáka, vývoj průměrného prospěchu (vlevo dole) a počtu zameškaných hodin (vpravo dole) třídy.

 

V Parametrech systému BAKALÁŘI (záložka Evidence) lze zařadit do karty žáka další záložky: průběžná klasifikace, slovní hodnocení, úvazky. Do záložky Další (osobní údaje) lze zařadit jednoduše položky v Parametrech systému BAKALÁŘI - v kartě další uvádět. Rovněž lze některé údaje z karty vyřadit. Větší možnosti poskytuje Tvorba obrazovek v nabídce Správce, kde lze upravit kromě záložky Další i záložku Osobní údaje.

 

Tlačítka v dolní liště karty - viz. Práce v kartě.

 

Číselníky

vyvolání        Ctrl+M

modifikace        Ctrl+O

 

       do srpna 2016

 

Viz také:

Historie žáka (z hlediska přítomnosti ve třídě na konci klasifikačního období)
Historie pohybu žáka
Obecné pokyny pro vedení evidence

Opravné zkoušky

Pohled do matriky žáka (specifické údaje)

Práce v kartě

Záznamy o závěrečných zkouškách

Elektronický sběr dat ze školních matrik