Zákonný zástupce (Rodiče)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Zákonný zástupce (Rodiče)

Zákonné zástupce (rodiče) většinou zadáváme na kartě žáka, záložka Rodiče.

 

Všichni zákonní zástupci (rodiče) jsou uloženi v tabulce, kterou zobrazíme pomocí nabídky Data, Změny dat zákonných zástupců(rodičů).

Jeden zákonný zástupce (rodič) může mít vazbu na více žáků (více sourozenců na jedné škole), případně nemusí mít vazbu na žádného žáka (při smazání žáka není nutno mazat i rodiče).

Pomocí tlačítka vložíme novou osobu, tlačítka upravíme vybranou osobu, tlačítka odstraníme vybranou osobu.

V případě, že se zákonný zástupce (rodič) vyskytuje v seznamu vícekrát (např. dva učitelé zadali u sourozenců stejného rodiče dvakrát nebo při konverzi zákonných zástupců byli zdvojeni), pak lze tyto duplicity odstranit

Vybereme řádek, který chceme převést a po stisku tlačítka odstranit duplicitu zvolíme, na kterou osobu se shodným příjmením chceme převést vztahy.

 

Běžně s daty zákonných zástupců pracujeme v kartě žáka, záložka Rodiče. Můžeme vložit novou osobu, existující osobu můžeme odstranit či editovat údaje (adresa, kontakty). Pouze v kartě žáka můžeme osoby (rodiče) přiřazovat k jednotlivým žákům.

Pomocí tlačítka můžeme upravit seznam osob.

Zobrazí se nám seznam osob s podobným příjmením, jejich kontaktní adresa, případná vazba na další žáky a vztah k žákovi. Pro přidání dalších (již zadaných osob) do tabulky zapíšeme počáteční písmeno (písmena) požadovaného příjmení v dolní části okna a stiskneme klávesu ENTER.  

Pomocí tlačítka vložíme novou osobu, tlačítka upravíme vybranou osobu.

Zadáme údaje o osobě, vztah k žákovi. Jako nejbližší kontaktní osobu doporučujeme označit pouze jednoho z rodičů (kterého rodiče uvedou jako adresáta pro  doručování písemností). U  tohoto rodiče pak musí být vyplněno trvalé bydliště, telefonické spojení a pokud se liší, tak adresa pro doručování písemností. U plnoletých žáků, kteří jsou zákonní zástupci sami sobě, nezaškrtáváme u žádné osoby možnost je zákonným zástupcem de jure. Pokud je jeden z  rodičů soudním rozhodnutím zbaven rodičovských práv, pak u tohoto rodiče nezaškrtneme možnost smí dostávat informace o žákovi.

Bydliště lze tlačítkem zkopírovat z adresy žáka, případně zadat obdobně jako u žáka.

U víceslovných příjmení (např. matka se jmenuje Bayer Nováková) doporučujeme zapsat v příjmení místo obyčejné mezery mezeru tvrdou přes kombinaci Alt+160 (tvrdá mezera bude tedy u výše uvedeného příkladu mezi slovy Bayer a Nováková).

Obdobně lze aplikovat na jména, např. Jan Amos

Poznámka:

Pokud je vyžadován jiný než první pád, je nutné upravit skloňování v modulu Evidence, menu Správce - Nadstavbové-vlastní programy, Editace souboru pro skloňování jména a příjmení - zde je nutné zapsat 1. pád se stejnými tvrdými mezerami.

 

Dle § 21 školského zákona, odstavec (3) mají na  informace o  průběhu a  výsledcích vzdělávání v  případě zletilých žáků a  studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a  studentům plní vyživovací povinnost. Proto doporučujeme i u zletilých žáků vyplnit kolonky rodičů.

 

       do srpna 2016