Evidence zdravotní pojišťovny

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Evidence zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovnu evidujeme u  žáků v  Evidence Karta žáka výběrem z  číselníku. Pokud číselník neobsahuje všechny zdravotní pojišťovny, upravíme číselník (EvidenceData → Definice číselníků → KOD_ZP → Editace číselníku → Nový záznam).

 

Program Bakaláři umožňuje generovat datový soubor Hromadné oznámení (s  přihláškami a  odhláškami žáků) pro VZP (nabídka Evidence →Sestavy → Výstupy pro MŠMT, ČSSZ, VZP, údaje z  mat­ rik). V  dialogu sestav – Parametry výstupu – je třeba nastavit směrování do ASCII a  volit kódovou stránku 852 (Latin2). Při generování sestavy jsme vyzváni pro zadání období, za které vykazujeme změny.

Kteří žáci by měli být do výstupu zahrnuti (dle metodiky VZP)

všichni žáci střední školy (tedy nikoli žáci nižších ročníků víceletého gymnázia), kteří v  zadaném období odešli ze školy (na jinou školu, přerušili studium, ukončili studium). U  žáků, kteří standardně ukončili studium, je datum změny  31. 8. (nikoli datum, kdy žák přestává být žákem školy).

všichni žáci střední školy, kteří v  zadaném období nastoupili do školy (do 1. ročníku střední školy, po přerušení studia, přechodem z  jiné střední školy). Obsahuje-li zadané období datum 1.  9., budou zde rovněž uvedeni všichni žáci 3. ročníku 6-letého a  5. ročníku 8-letého gymnázia (s  datem změny 1.9.) s  výjimkou žáků, kteří opakují ročník (ti byli vykázáni v  loňském roce).

Poznámka 1

Dosažený věk žáků (15 let) ve vykazování nehraje žádnou roli.

 

Poznámka 2

VZP je v  souladu se zákonem č. 592/1992 o  pojistném na veřejné zdravotní pojištění správcem dat všech žáků bez ohledu na zdravotní pojišťovnu, tj. že školy odevzdávají hlášení o  pojištěných žácích pouze na VZP ČR, která na vyžádání předává údaje ostatním zdravotním pojiš­ ťovnám.

 

1.Nedoporučujeme:

Je-li před vstupem do dialogu generování dat pro VZP nastaven filtr na  žáky, lze do výstupu zařadit právě tyto vybrané žáky. V  tomto případě se předpokládá, že typ PŘIHLÁŠKA či ODHLÁŠKA a  příslušné DATUM budou zapsány v  jednom z  následujících dialogů ručně, programem toto nebude generováno.

2.Doporučujeme:

Jinak program žáky generuje na základě vyplnění údajů EVID_OD, EVID_DO, ODESEL (záložka Matrika, datum zahájení a  ukončení, kód ukončení) a  historie pohybu žáka (záložka Historie→ Podrobné údaje). Žáci s  jinou státní pří­ slušností než „Česká republika“ jsou do výstupu zahrnuti právě tehdy, když je vyplněn kód zdravotní pojišťovny.

Nepracuje-li program zcela správně, lze postupovat takto:

konzultovat problém s  autory

v  dialogu Úprava záznamů pro výstup žáka z  výstupu vyřadit (tlačítko zcela vlevo v  mřížce), případně zařadit (tlačítko vložit záznam).

Do výstupu budou zahrnuti žáci, kteří splňují jednu z  podmínek

žák nastoupil na školu v  zadaném časovém intervalu (identifikace dle položky EVID_OD a  údajů v  záložce historie - podrobné údaje).

u  gymnázií - žáci, kteří nastupují do ročníku, který odpovídá 1. ročníku střední školy.

žák odešel ze školy v  zadaném časovém intervalu (identifikace dle položky EVID_DO a  údajů v  záložce historie - podrobné údaje).