Práce v okně úvazků - popis

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků > Práce v okně úvazků >

Práce v okně úvazků - popis

viz také

Sloupce s údaji o úvazku lze prohodit například pomocí myši, uchopením a tažením hlavičky na požadované místo. Tažením záhlaví hranic lze také podle potřeby upravit šířky sloupců.

Další změny tvaru tabulky lze provádět pomocí tlačítka Parametry na začátku ovládacího panelu. Pro rychlé vyhledání používáme naťukání prvních písmen hledané položky po nastavení do odpovídajícího sloupce. Hledáme-li učitele, klikneme myší do sloupce s hlavičkou učitel a začneme psát jeho příjmení.

Zajímavá je možnost použití filtru na úvazky. Po stisku tlačítka nastavit filtr (v ovládacím panelu) lze např. vybrat pouze úvazky určitého typu nebo podmnožiny předmětů, skupiny učitelů či tříd (pro předem definované množiny).

V ovládacím panelu nalezneme ještě tlačítka s dalšími funkcemi. Máme možnost seřadit úvazky podle několika běžných kritérií, můžeme nechat aktuálně zobrazené hodiny sečíst, nahlédnout do obsazení skupin žáků apod.

Práci v okně úvazků lze zrychlit vypnutím informačních oken v Parametrech tvorby úvazků.

Informační okno k úvazku lze zobrazit stiskem Ctrl+I nebo pravým tlačítkem myši.

 

U každé hodiny úvazků se v tabulce pracuje s následujícími informacemi:

dotace hodin

označení skupiny třídy, jíž je předmět určen

seznam tříd, se kterými je skupina případně spojena

učitel, pokud mu byl úvazek přidělen

množina týdenních cyklů, k nimž se úvazek vztahuje

označení množiny učeben vhodných pro tuto hodinu

identifikace množiny místností, které jsou pro hodinu nevyhovující.

Údaje v tabulce lze doplňovat a opravovat následujícími způsoby.

Opravy jedné položky

Stiskem dvojice kláves nebo kliknutím myši v ovládacím panelu nástrojů (ikona učitele, dotace hodin apod.).

Změna učitele Ctrl+U. Nabídka obsahuje (podle nastavení v Parametrech okna úvazků) buď seznam všech vyučujících nebo jen učitelů, s aprobací pro zadaný předmět. Druhá možnost bývá přehlednější, filtr lze v případě potřeby jednoduše zrušit. U každého vyučujícího je informace o počtech dosud přidělených úvazků v jednotlivých týdenních cyklech a o požadavku hodin 24L 22S(22). Z nabídky vybereme vhodného učitele nebo stiskneme Esc. V tom případě jsme dotázáni, zda ponechat původně zadaného učitele, nebo úvazek zatím nikomu nepřidělit.

Změna dotace hodin, cyklů Ctrl+H.  Definujeme typ úvazku, počet hodin a cykly - viz dotace hodin.

Změna skupiny Ctrl+S. Změnu skupiny lze tímto způsobem provést pouze v rámci jedné třídy (jinak je třeba použít Editaci - F4). Z nabídky, která se objeví po stisku Ctrl+S, vybereme požadovanou skupinu třídy. Stiskneme-li Esc, bude ponechána původní skupina.

Změna uspořádané množiny místností, vhodných pro danou hodinu: Standardně je pro každou hodinu úvazků přidělena množina vhodných (a naopak nevyhovujících) místností tak, jak je to definováno pro předmět. V případě potřeby lze množiny místností u libovolného úvazku změnit (například pro předmět technické práce bude definována jako vhodná, množina obsahující dílny, avšak pro 8.ročník může být vhodnější množina, obsahující na prvním místě laboratoř fyziky, neboť se probírá elektřina). Po stisku Ctrl+V vybereme vhodnou množinu místností z nabídky. Při nasazování hodiny do rozvrhu se místnosti řadí podle vhodnosti.

Změna množiny nevyhovujících místností Ctrl+N. Analogicky, jako u množiny vhodných místností. Pro Rozvrh (zejména automatickou tvorbu) je správná definice množin nevyhovujících učeben důležitější, než zadání vhodných místností.

Editace všech položek

Stiskem tlačítka Editace, dvojím kliknutím myši nebo F4 přejdeme do režimu editace úvazku.

Učiníme-li tak v okamžiku, kdy je kurzor na prázdném poli, zadáváme nový úvazek. V zapsaných úvazcích provádíme pomocí F4 libovolné změny, které potom buď uložíme na původní místo, nebo jako nový úvazek. Tak můžeme pohodlně vytvářet kopie. Je-li například zapsána matematika v 5.A, můžeme pomocí F4 změnit u úvazku třídu na 5.C a uložit jako nový úvazek. Předmět, vyučující, počet hodin, týdenní cykly, ... (nezměníme-li je) zůstanou zachovány. Dokonce i skupina, pokud v nové třídě existuje stejně označená (například chlapci, celá třída,.., které jsou běžné u všech tříd).

Spojení hodin F6

Spojením rozumíme sloučení více skupin z různých tříd pro výuku téhož předmětu jedním vyučujícím. Po stisku F6 se objeví nabídka všech skupin, které mhou být s danou spojeny (musí odpovídat vyučující a počet vyučovacích hodin, předmět může být různý, pokud tuto možnost nastavíme v konfiguraci.). Pomocí myši nebo mezerníkem označíme všechny skupiny, které mají být spojeny. Tímto způsobem se spojují hodiny menšího počtu tříd pro běžné skupiny, například tělesná výchova chlapců ze dvou tříd.

Pro volitelný předmět, který navštěvuje skupina žáků z většího počtu tříd, je vhodné definovat takzvanou mezitřídní skupinu. Tu můžeme přímo svázat s předmětem i vyučujícím, včetně počtu vyučovacích hodin. Tím se hodina automaticky zapíše do úvazků.

Rozpojení hodin F7

Je-li kurzor na jedné ze spojených hodin (pomocí F6), může být stiskem F7 provedeno jejich rozpojení.

Spojování a rozpojování hodin úvazků souvisí samozřejmě s počtem hodin učitele a předmětu (spojená hodina se počítá pouze jednou).

Vymazat

Stiskem F8 lze hodinu úvazků, na níž je kurzor, zrušit.

Obsazení skupin

Není-li z označení skupiny na první pohled jasné, koho obsahuje, lze stiskem F9 nebo tlačítkem zobraz obsazení skupiny vypsat kontrolní seznam. Týká se to skupin definovaných výčtem žáků.

Viz také:

dotace hodin

konvence značení

cykly v rozvrhu

definice nových úvazků v okně tříd

kontrolní utility v úvazcích

parametry tvorby úvazků

práce v okně úvazků třídy x předměty

předměty

rozvrh hodin

sestavy při tvorbě úvazků

skupiny

třídy

uspořádané množiny místností

učitelé