Učitelé

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Učitelé

viz také

Karta učitele je přístupná z modulu Evidence a Společné prostředí. Na několika záložkách zadáváme osobní údaje, vztahující se k provozu školy (funkce, aprobace, požadovaný úvazek apod.), mzdové údaje, různé poznámky, zobrazení přidělených úvazků a další.

Poznámky k některým údajům

Zkratka

Zadání zkratky, zejména pro Rozvrh a tiskové výstupy.

Osobní číslo

Jednoznačná identifikace pracovníka v rámci organizace. Nemusí být nutně zadáno, program používá pro objekty vlastní jednoznačný kód.

Definice množin

Vytváříme množiny, které slouží pro použití v dalších modulech. Zadáváme zkratku, název, kteří zaměstnanci množinu tvoří a pro které moduly je určena. Lze např. vytvořit množinu učitelé prvního stupně, učitelé matematiky pro další použití v Plánu akcí školy apod.

Zařazení do množin

V okénku jsou zobrazeny množiny, do kterých zaměstnanec patří. Pravým tlačítkem můžeme provést změnu zařazení.

Funkce

Přidělení funkce, s níž jsou spjaty určité pravomoci pro práci v systému programů Bakaláři. Příslušné pravomoci definuje správce programu nebo uživatel s ním ekvivalentní pomocí Parametrů systému Bakaláři.

Změna hesla

Vstupní kód - možnost změny vlastního hesla. Slouží jako ochrana proti neoprávněné manipulaci s daty, zadává se při vstupu do programu. Požadavek na složitost hesla je uložen v základní definici PUBLIC.INI.

Třídnictví

Výpis tříd, které mají aktuálního učitele jako třídního. Přiděluje se u tříd v nabídce Datové soubory - Třídy.

Celková aprobace

Z nabídky všech předmětů vybereme ty, které je učitel schopen vyučovat. Zadané předměty budou zohledněny při vytváření úvazků a později také při výběru učitele vhodného pro suplování.

Letos bude mít hodiny

Není-li zatrženo, jedná se o učitele, s nímž se pro dané rozvrhové období nepočítá. Nebude figurovat ani v Rozvrhu ani v Suplování. Chceme-li tedy někoho používat jako suplenta, musí být zatrženo, přestože bude mít požadovaný úvazek 0 hodin.

Požadovaný úvazek

Zadává se počet hodin (bez třídnictví, výchovného poradenství apod.), s nímž se bude při kontrole porovnávat přidělený úvazek.

Kmenová učebna

Učiteli lze z nabídky přidělit jednu místnost jako kmenovou. Ta se potom, při umisťování hodiny do rozvrhu, může nabízet přednostně.

Záložka Úvazky

Na kartě je přehled přidělených hodin (po týdenních cyklech).

Převedení úvazků na ..

Umožní převést všechny nebo vybrané úvazky, jež byly učiteli přiděleny, na jiného vyučujícího. Lze využít například při odchodu učitele ze školy. Lze rovněž zrušit přidělení úvazku bez převedení na jiného učitele (hodina u třídy zůstává, není však přidělena žádnému učiteli).

 

Poznámka ke zrušení zaměstnance: Informace o zaměstnanci budou evidovány až do fyzického zrušení v nabídce Správce.

Viz také:

Definice nových úvazků v okně učitelů

definice úvazků učitelů na jednoho žáka

funkce učitelů

práce v okně úvazků - učitelé

převedení úvazků učitele