Definice nových úvazků v okně tříd

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Definice nových úvazků v okně tříd

viz také

V dialogovém okně editace úvazku lze provádět libovolné změny. Pokud nebyl změněn předmět nebo třída, můžeme opravený úvazek uložit místo původního pomocí tlačítka Ulož změny. Je ovšem také možno uložit úvazek jako nový, čímž vytváříme kopie již existujících úvazků. Je-li například zapsána matematika v 5.A, stačí změnit třídu na 5.C a použít volbu Ulož jako nový. Nezměníme-li další údaje, vytvoříme v 5.C shodný úvazek. Předmět, vyučující, dotace hodin, dokonce i skupina, pokud v nové třídě existuje stejně označená (například chlapci, celá třída ...), zůstanou zachovány. Můžeme ale opravit libovolné údaje, třeba dotaci hodin nebo vyučujícího.

Pro tvorbu úvazků lze v dialogovém okně nastavit dva (resp. ZŠ tři) parametry, které modifikují způsob práce.

Filtr dle aprobace. Je-li zatrženo, budou v nabídce pro výběr učitele uvedeni pouze ti, kdo mají pro daný předmět aprobaci. Podmínkou je předchozí definice aprobace u učitelů.
Není-li zatrženo, budou v nabídkách všichni učitelé a všechny předměty. To bývá méně přehledné, proto je vhodnější filtr používat. Při vyvolání dialogu s učiteli lze filtr vždy zrušit stiskem Ctrl+X.

Učitel=třídní (parametr se objevuje pouze u ZŠ). Je-li zatrženo, bude pro třídu automaticky předvybrán třídní učitel. Určeno pro rychlý zápis úvazků pro 1.stupeň ZŠ.

Po uložení návrat do okna úvazků. Je-li zatrženo, znamená to, že po uložení úvazku či jeho modifikované kopie, opustíme dialogové okno a v okně úvazků se okamžitě přesvědčíme o správnosti provedené akce. Není-li zatrženo, lze tímto způsobem vytvářet další a další hodiny. Stačí pouze měnit požadované údaje a ukládat jako nové úvazky.

V dialogovém okně pracujeme buď myší nebo se mezi položkami pohybujeme pomocí tabelátoru, označení provádíme mezerníkem, výběr klávesou Enter.

Měnit lze libovolnou z následujících položek.

třída Tato volba vyvolá nabídku všech tříd. Z nich vybereme požadovanou, nebo stiskem Esc ponecháme původní.

předmět Nabídka obsahuje seznam všech vyučovacích předmětů nebo (v případě  nastaveného filtru) aprobačních předmětů zadaného vyučujícího. Z nich vybereme požadovaný, nebo stiskem Esc ponecháme původní.

skupina V nabídce figurují pouze skupiny obsahující žáky zapsané třídy, včetně mezitřídních. Z nich vybereme požadovanou skupinu, stiskneme-li Esc, bude ponechána původní.

učitel  Nabídka obsahuje seznam všech vyučujících nebo jen učitelů s aprobací pro zadaný předmět (podle nastaveného filtru). U každého vyučujícího je informace o počtech dosud přidělených úvazků v jednotlivých týdenních cyklech a o požadavku hodin 24L 22S (25.0). Z nabídky vybereme vhodného učitele nebo stiskneme Esc. V tom případě nebude úvazek zatím přidělen nikomu.

vhodné Změna uspořádané množiny místností, vhodných pro danou hodinu. Standardně je pro každou hodinu úvazků přidělena množina vhodných (a naopak nevyhovujících) místností tak, jak je to definováno pro předmět. V případě potřeby lze množiny místností u libovolného úvazku změnit (například pro předmět technické práce bude definována jako vhodná, množina obsahující dílny, avšak pro 8.ročník může být vhodnější množina, obsahující na prvním místě laboratoř fyziky, neboť se probírá elektřina). Vhodnou množinu místností vybereme z nabídky. Stiskneme-li Esc, bude pro úvazek použita množina místností vhodná pro předmět.

nepřípustné Změna množiny nevyhovujících místností. Analogicky, jako u množiny vhodných místností. Pro modul Rozvrh (zejména automatickou tvorbu) je správná definice množin nevyhovujících učeben důležitější, než zadání vhodných místností.

dotace hodin.

Viz také:

dotace hodin

konvence značenícykly v rozvrhu

definice nových úvazků v okně učitelů

parametry tvorby úvazků

práce v okně úvazků - třídy

předměty

skupiny

stav zápisu úvazků třídy

stav zápisu úvazků v předmětu

třídy

uspořádané množiny místností

učební plány tříd

učitelé