Nejčastější chyby v matrice

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech >

Nejčastější chyby v matrice

Uvádíme několik nejčastějších chyb při předávání matrik. Včetně jejich příčin a řešení. Pořadí odpovídá četnosti výskytu chyb.

 

1. Datum uvedené v doporučení ŠPZ

Základní informace o vyplňování najdete v nápovědě Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vyplněná data (datumy) na sebe musí navazovat. První v pořadí je datum vydání doporučení, následuje datum návrhu na poskytování podpůrného opatření a do třetice následuje datum poskytováno od. V ideální případě mohou být všechna tři data stejná. V praxi ale obvykle následují po sobě. Jedno datum nesmí předcházet druhému, je-li ve výše zmíněném pořadí až následující.

Největší problémy nastanou, pokud je žák rediagnostikován a přinese nové doporučení. V tomto případě na sebe musí data (datumy) v zapsaných nálezech bezprostředně navazovat. Nesmí se překrývat. Nesmí tedy nastat období, ve kterém by platila obě doporučení zároveň!!

Prakticky se tedy u původního opatření opraví všechna tři data – datum konce platnosti doporučení, návrh na poskytování podpůrných opatření datum do a datum poskytováno do v seznamu podpůrných opatření uvedených v doporučení ŠPZ.

Data (datumy) v zápisu nového doporučení budou bezprostředně navazovat na opravená data z předchozího nálezu.

 

2. V  matrice není vykázáno, že se žáci vyučují cizímu jazyku

Příčiny mohou být dvě:

u žáků není provedena aktualizace předmětů (modul Společné prostředí, nabídka Správce, Zápis předmětů žákům nebo modul Evidence, nabídka Data, Aktualizace předmětů u žáků)

předmět cizí jazyk nemá ve Společném prostředí (nabídka Datové soubory, Předměty) zaškrtnuto, že se jedná o cizí jazyk

Viz také JAZ1,JAZ2,JAZ3,JAZ4.

 

3. Správný zápis žáků vzdělávaných podle §38 a zejména označení žáků nezařazených do třídy ročníku

Tato problematika je podrobně popsána v nápovědě Vzdělávání žáků podle § 38 – plnění  povinné  školní docházky  v  zahraničí nebo v  zahraniční škole  na  území  České  republiky

 

4. Chybně zapsaný IVP

Uživatelé většinou nechybují v zadání zdůvodnění – z důvodu SVP, ale chyby nastávají ve vyplnění data platnosti. Nejspíše z nepozornosti uvedou datum, které předchází datům zapsaným v doporučením ŠPZ. Je třeba si uvědomit, že doporučení ŠPZ je předpokladem pro přidělení IVP, a proto data na sebe musí navazovat.

viz také INDI.

 

5. Nesprávný nebo zcela chybějící zápis o opakování ročníku

podrobný postup je popsán v nápovědě Opakování ročníku.

Uživatelé často v dialogovém okně, ve kterém opakování zapisují, nevyplní příznak pro školní rok; nechají tam volbu -------------------.

Důležité je uložit tento záznam do historie – tlačítko Potvrdit a vložit záznam do historie. Toto je jeden z velmi důležitých záznamů, které jsou na záložce Historie, Podrobné údaje.

 

6. Nesprávně vykázaný upravený vzdělávací program (UVP)

V souvislosti s inkluzí byl do číselníku vzdělávacích programů (modul Parametry systému, záložka Údaje školy - organizace, tlačítko Číselník vzdělávacích programů) doplněn sloupec UVP, do kterého musí uživatelé vyplnit specifikaci vzdělávacích programů vytvořených (upravených) pro žáky s postižením.

Takový ŠVP je následně přidělen žákovi.

Viz také UVP.

 

7. Nesprávně vyplněné údaje žáka-cizince

U těchto žáků je potřeba přesnými postupy zadat zejména rodné číslo a bydliště. Zejména tedy trvalé bydliště, které má v zahraničí.

Podrobně je toto popsáno v článcích nápovědy:

RODC

OKRESB

OBECB

 

8. Český jazyk není cizí jazyk

Z nepozornosti či nepochopení vyplyne nenápadná chyba při zadání předmětu český jazyk ve Společném prostředí (nabídka Datové soubory, Předměty). Zaškrtávátko je určeno pro označení cizích jazyků a pro následné vykazování, že škola poskytuje žákům patřičných ročníků výuku těchto jazyků.

Viz také JAZ1,JAZ2,JAZ3,JAZ4.