Přehled uchazečů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení >

Přehled uchazečů

Připravuje se.

 

V nabídce Přijímací řízení, Přehled uchazečů vidíme seznam zadaných uchazečů.

Pro snadnější orientaci vidíme u jména uchazeče symbol, který značí Rozhodnutí na záložce Výsledky přijímacího řízení.

- není vyplněno

- uchazeč přijat

- uchazeč nepřijat

- uchazeč se nedostavil k přijímacímu řízení

- uchazeč již byl převeden do Evidence

 

Klikem do záhlaví sloupce si seznam dle tohoto sloupce seřadíme, opětovným klikem měníme řazení na vzestupné a sestupné.

Omezit seznam na konkrétního uchazeče, obor, ... můžeme zápisem textu pro hlavičku sloupce. Způsob filtrování nastavíme klikem na symbol lupy .

Výběrem v levém horním rohu si můžeme zobrazit pouze Aktuální uchazeče, případně výběr omezit na nějakou skupinu uchazečů.

 

Pomocí tlačítka v pravém horním rohu si zobrazíme nabídku dalších akcí:

 

Změnu údajů můžeme provádět u jednotlivých uchazečů. Pokud potřebujeme změnit jednu nebo více hodnot u více uchazečů, můžeme použít Hromadná změna údajů.

Vybereme položky pro změnu a po stisku tlačítka Pokračovat se zobrazí tabulka se jmény uchazečů a polem pro změnu či zápis vybraných položek, případně můžeme všem uchazečům nastavit stejnou hodnotu

Pomocí tlačítka Automatické generování čísel v levé dolní části můžeme zapsat hodnoty do registračního, evidenčního nebo jednacího čísla uchazečů dle zvolených parametrů

 

Můžeme si zobrazit uchazeče, u nichž máme nastaveno nějaké uživatelské označení.

 

Můžeme zkontrolovat správnost zadaných datových schránek a vyhledat je dle jména a adresy.

 

 

Dalšími položkami v menu hromadných akcí jsou Hromadné postoupení spisů a .Hromadné odesílání zásilek

 

Údaje všech nebo vybraných uchazečů si vytiskneme pomocí ikony tiskárny v pravém horním rohu. Máme na výběr z několika předdefinovaných tiskových sestav - od pozvánky k přijímacímu řízení po rozhodnutí o přijetí.

 

Nového uchazeče zadáme pomocí tlačítka plus v pravém dolním rohu.

Zvolíme obor, na který se uchazeč hlásí, vyplníme datum přihlášky, předvyplněno je aktuální datum.

Údaje uchazeče můžeme vyplnit ručně nebo využít možnost načtení údajů z QR kódu na přihlášce. QR kód vložíme pomocí čtečky nebo jeho obsah umístěný do schránky můžeme vložit pomocí kláves CTRL+V. Můžeme ho vložit hned po stisku tlačítka plus (tedy v nové prázdné kartě uchazeče) nebo použít tlačítko Načíst QR data.

Poznámka: pro správné načtení klasifikace z QR kódu je nutno v nastavení předmětů na přihlášce mít správné napojení požadovaných předmětů na předměty na ZŠ.

 

Výběrem konkrétního uchazeče si zobrazíme jeho další údaje.

 

V dolní části okna můžeme přepínat mezi režimem Prohlížení a Editace.

Tlačítko Další akce nám umožní:

Převést uchazeče do Evidence  - převod vybraného uchazeče do Evidence. Vybereme Kód zahájení vzdělávání a uchazeč je převeden do evidence žáků. Uchazeč musí mít na záložce Závěr přijímacího řízení vyplněnu budoucí třídu. Uchazeče můžeme také převádět hromadně.

Smazat uchazeče - uchazeče můžeme fyzicky smazat bez možnosti návratu (omylem zapsaný žák) nebo ho jen označit jako zrušeného se zachováním jeho údajů.

 

Můžeme přidat nového uchazeče a Uložit případné změny.

 

Pokud jsme údaje načetli pomocí QR kódu na přihlášce, pak se nám vyplní záložky Osobní údaje, Zákonní zástupci, Údaje z přihlášky, Známky z přihlášky. I ty můžeme upravit po stisku tlačítka Editace.

 

Plán přijímacího řízení

Na záložce Plán přijímacího řízení vidíme přehled zkoušek uchazeče. Záznamy se automaticky vytvářejí dle nadefinovaných termínů a zařazení do skupin.

Pokud máme zvolen režim Editace, pak můžeme jednotlivé záznamy upravovat či přidávat další zkoušky. Například když se uchazeč omluví z řádného termínu a bude zkoušku absolvovat v termínu náhradním.

 

Výsledky přijímacího řízení

Na záložce Výsledky přijímacího řízení vidíme přehled dosažených bodů za jednotlivá kritéria.

Body za Jednotnou přijímací zkoušku jsou dle nastaveného kritéria automaticky vypočtena po Importu XML z IS CERTIS. Pokud u uchazečů máme zadáno hodnocení ze ZŠ, podobně se automaticky spočítají body dle nastaveného kritéria za klasifikaci ze ZŠ.

Pokud je kritérium určeno jen pro některé uchazeče, pak dle nastavení na záložce Údaje z přihlášky vidíme, zda je či není u konkrétního uchazeče prominuto.

V režimu Editace můžeme tyto body za jednotlivá kritéria upravit. Stejně tak můžeme ručně upravit celkový počet bodů.

Hodnoty za jednotlivá kritéria můžeme také zadávat hromadně pro všechny uchazeče.

Pro určení Pořadí a Rozhodnutí o přijetí můžeme využít Vyhodnocení přijímacího řízení.

 

Závěr přijímacího řízení

Na záložce Závěr přijímacího řízení evidujeme, zda uchazeč odevzdal zápisový lístek (a tedy do naší školy opravdu nastoupí), zda podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud budeme chtít uchazeče převést do evidence žáků, vyplníme Budoucí třídu.

 

Poznámka:

Nové třídy je třeba zapsat ve Společném prostředí - Třídy. Položku budoucí třída pak vyplňujeme v závislosti na tom, kdy bude přenos uskutečněn. Bude-li přenos uskutečněn ještě před přechodem na nový školní rok v Evidenci (v červnu), bude položka vyplněna např. 0.A, 0.B apod. V opačném případě bude vyplněna 1.A, 1.B (přenos v září).

 

Převod do evidence můžeme provést po jednotlivých uchazečích nebo hromadně pro jeden či více oborů.

 

Označení uchazeče

Na záložce Označení uchazeče může evidovat další informace nadefinované v nastavení.

 

Pomocí tlačítka v pravém horním rohu si pak zobrazíme uchazeče, u nichž je nějaké označení nastaveno.

Můžeme vybrat obor a zda chceme pracovat jen s již dříve jinak vyfiltrovanými uchazeči.

Zvolíme označení, které musí mít uchazeči zadáno a jak chceme seznam zobrazit:

Jednotlivé uchazeče - pro každé označení bude vypsán seznam uchazečů

Celkové počty - u označení bude zobrazen počet uchazečů, kteří byli takto označeni

 

Každé vybrané označení zvlášť - uchazeč bude vypsán u každého vybraného označení, pokud jej má

Kombinace vybraných označení - uchazeč bude vypsán u kombinace označení, která má současně

 

Dle nastavení vidíme seznam uchazečů, který si můžeme Exportovat do XLSX.