Průvodce založením přijímacího řízení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení > Aktuální přijímací řízení >

Průvodce založením přijímacího řízení

Připravuje se.

 

Pokud na aktuální školní rok není přijímací řízení založeno, můžeme využít průvodce založením přijímacího řízení.

 

Zvolíme obory, pro které chceme přijímací řízení vytvořit. Zadáme počet přijímaných uchazečů a zda se u oboru bude konat jednotná přijímací zkouška (JPZ). Kdykoliv později budeme moci tyto hodnoty změnit, případně vytvořit přijímací řízení pro další obory.

 

Po uložení jsme dotázáni, zda chceme nastavit kritéria přijímacího řízení.

Pokud zvolíme Ne, jen se přijímací řízení založí a kritéria můžeme nastavit později.

V případě kladné odpovědi jsme dotázáni, pro které obory chceme kritéria nastavit.

 

Kritéria přijetí

Před založením přijímacího řízení je vhodné mít rozmyšleno, jaká data ze základní školy a z přijímací zkoušky budeme evidovat a jak budeme přidělovat body za různé položky.

U každého kritéria můžeme nastavit:

Maximum dosažených bodů - počet bodů, kterého může uchazeč pro dané kritérium maximálně dosáhnout.

Minimální počet bodů pro splnění - pokud uchazeč nedosáhne pro toto kritérium zadaného počtu bodů, bude u něj toto kritérium označeno jako nesplněné.

Automaticky přijat při dosažení počtu bodů - pokud uchazeč pro toto kritérium dosáhne, nebo překročí zadaný počet bodů, bude automaticky přijat bez ohledu na celkový počet dosažených bodů a splnění ostatních kritérií.

Koeficient přepočtu dosažených bodů do výsledného počtu bodů - pokud chceme přidělovat záporné body, body na desetinná čísla, můžeme nastavit koeficient, kterým se získané body přepočítají.

Kritérium pro - zvolíme, zda je kritérium určeno pro Všechny uchazeče, Uchazeče se zkouškou z Českého jazyka, Uchazeče s prominutou zkouškou z Českého jazyka. Zda má uchazeč prominutu zkoušku z Českého jazyka nastavujeme na Kartě uchazeče, záložka Údaje z přihlášky.

 

 

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení nalezneme na stránkách Cermatu.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60%; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

 

Dle výběru nastavíme kritérium pro oba předměty najednou, nebo pro každý zvlášť.

 

Jedno kritérium pro body za Český jazyk a Matematiku celkem.

 

Dvě samostatná kritéria - jedno pro body za Český jazyk a druhé pro body za Matematiku.

 

 

Pokud budeme importovat výsledky jednotné zkoušky z IS CERTIS, můžeme zvolit, kterou hodnotou se má položka naplnit. Výchozí nastavení je body, ale můžeme zvolit i jinou hodnotu, například procentní úspěšnost v testu, procentuální podíl počtu bodů z maximálně dosažitelného počtu bodů za otevřené úlohy a za čtyři komplexy úloh testu.

 

Známky z přihlášky

Často používané kritérium přijímacího řízení je klasifikace z předchozího vzdělávání.

Předměty, které budeme v kritériu používat, musíme mít nadefinovány v Nastavení, Předměty na přihlášce.

Vybereme jednu ze dvou možností:

1. Body budeme přidělovat za jednotlivé známky na vysvědčení ze zvoleného předmětu.

 

Zvolíme jeden nebo více předmětů a pololetí (většinou obě pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku - tedy 1., 2. a 3. pololetí).

 

Nastavíme počet bodů za jedničku, dvojku,... Pomocí tlačítka zpřístupníme pole pro editaci, zadanou hodnotu pomocí uložíme. Výběrem Body budou zjištěny z přihlášky označíme, zda v tiskových sestavách se body tohoto  kritéria budou započítávat do bodů z přihlášky nebo do bodů ze zkoušky.

Můžeme nastavit pro každý předmět a pololetí jiné hodnoty nebo použít tlačítko Zkopírovat pro všechna kritéria výše a nastavení použít pro všechny zvolené předměty a pololetí.

 

2. Body budeme přidělovat za průměr známek na vysvědčení ze zvoleného předmětu.

 

Zvolíme jeden nebo více předmětů a pololetí (většinou obě pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku - tedy 1., 2. a 3. pololetí).

Vybereme Způsob výpočtu průměru:

Průměr každého předmětu zvlášť za všechna období dohromady - pro každý předmět bude vypočítán průměr za všechna vybraná období.

Příklad:

(známka Matematika za 1. pololetí + známka Matematika za 2. pololetí + známka Matematika za 3. pololetí) / 3

 

Průměr z vybraných předmětů za každé období zvlášť - za každé období bude vypočítán průměr pro skupinu všech vybraných předmětů.

Příklad:

(známka Český jazyk za 1. pololetí + známka Matematika za 1. pololetí) / 2

 

Průměr z vybraných předmětů za všechna období dohromady - bude vypočítán jeden průměr ze známek všech vybraných předmětů za všechna vybraná období.

Příklad:

(známka Český jazyk za 1. pololetí + známka Matematika za 1. pololetí + známka Český jazyk za 2. pololetí + známka Matematika za 2. pololetí + známka Český jazyk za 3. pololetí + známka Matematika za 3. pololetí) / 6

 

 

Nastavíme počet bodů za jednotlivé hodnoty průměru. Pomocí tlačítka přidáme další hodnotu, již zadané hodnoty upravíme po kliku na , zadané hodnoty uložíme .

Můžeme také použít tlačítko a definovat interval pro hodnocení průměru. Zadáme poslední hodnotu, za kterou chceme ještě přidělit body, postupný krok pro výpočet intervalů. Určíme, kolik bodů přidělíme za průměr 1,00 a kolik za následující hodnotu průměru.

Dolní hodnota intervalu pro maximum bodů použijeme v případě, kdy snižovat počet bodů chceme až od určité hodnoty průměru.

 

Výběrem Body budou zjištěny z přihlášky označíme, zda v tiskových sestavách se body tohoto  kritéria budou započítávat do bodů z přihlášky nebo do bodů ze zkoušky.

 

Dosažený počet bodů z libovolného školou hodnoceného kritéria

Škola si může zvolit libovolné bodové hodnocení, například hodnocení domácí výtvarné práce uchazečů.

Zadáme název kritéria. Výběrem Body budou zjištěny z přihlášky označíme, zda v tiskových sestavách se body tohoto  kritéria budou započítávat do bodů z přihlášky nebo do bodů ze zkoušky.

Můžeme také zvolit, že body budou zjištěny z JPZ a po té vybrat položku ze souboru s výsledky z IS CERTIS.

 

 

Splnění/nesplnění podmínky (např. účast v celostátním kole olympiády, státní jazyková zkouška, doložení lékařského potvrzení)

Škola může zvolit splnění podmínky pro přijetí.

Zadáme název podmínky, počet bodů při splnění/nesplnění podmínky.

Dále nastavíme, zda je splnění podmínky nutné pro přijetí.

 

Dokončení

Po nastavení všech kritérií vidíme jejich přehled včetně možnosti úpravy.

Pro kontrolu je zobrazen graf zastoupení jednotlivých kritérií na celkovém hodnocení výsledku přijímací zkoušky.

 

Po uložení průvodce se zobrazí vytvořená kritéria v detailu přijímacího řízení.