Přijímací zkoušky, zápis do 1. ročníku ZŠ

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou >

Přijímací zkoušky, zápis do 1. ročníku ZŠ

Modul pro zpracování přijímacích zkoušek na středních školách, odborných učilištích a VOŠ. Modifikace pro základní školy - zápis žáků do 1. ročníku.

Modul přijímacích zkoušek můžeme použít též pro vyhodnocování nejrůznějších soutěží, olympiád atd.

Charakteristika

automatické rozdělení žáků do skupin pro konání přijímací zkoušky

velmi obecná definice podmínek pro přijímání žáků

relativně oddělené vyhodnocení pro různé obory studia (absolutně lze oddělit založením více aplikací v modulu Bakalář, pro každý obor jednu)

automatické vyhodnocení umístění na základě dosaženého počtu bodů

výstupní sestavy - pozvánky, výsledkové listiny, dopisy rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

generování údajů pro úlohu Uchazeč VOŠ U41-01 a výkaz V 5-01.

Vazba na další moduly

přenos přijatých žáků do modulu Evidence

po roce, dvou letech - přenos klasifikačních údajů z Evidence zpět do přijímacích zkoušek - statistiky dle původní školy

u zápisu do 1. třídy - import žáků s odkladem z loňské aplikace zápisu

export a import XML (spolupráce s programem CERTIS, SCIO)

Popis

Jelikož je tento modul napsán prostředky programu Bakalář, lze se též studiem obrazovek, sestav či operací mnohému naučit.

Jádro aplikace přijímací zkoušky nalezneme v nabídce Zkoušky, Předefinování podmínek přijímacích zkoušek. Zde nadefinujeme položky, které budeme hodnotit ze ZŠ (známky, průměry, olympiády) a z přijímacích zkoušek (písemné zkoušky, testy,..). Pak systém vygeneruje sestavy, etikety, obrazovky pro zápis údajů ze ZŠ i přijímací zkoušky. Rovněž vytvoří operace pro vlastní vyhodnocení výsledků, a to na základě údajů, které byly při založení souboru uživatelem zadány.

Je třeba poznamenat, že vše máme pod kontrolou. Jak obrazovky, tak sestavy i operace pro vypočtení bodů můžeme v nabídce Správce (změna struktury souboru, tvorba obrazovek), Data (operace s daty) resp. Sestavy předefinovat.

 

Máme-li k tomu důvody (např. chceme mít definici zcela průhlednou, máme velmi neobvyklá kritéria), nemusíme vůbec část Předefinování podmínek přijímacích zkoušek používat. Vše si můžeme nadefinovat sami. Podstatné je:

úprava struktury souboru žáků (nabídka Správce - Změna struktury)

definice operací (nabídka Data), na základě kterých bude vypočtena hodnota položky Body_celk (celkový počet bodů).

Pro zápis dat si můžeme nadefinovat obrazovky nebo využijeme Data - Změny dat - s výběrem položek nebo v pohledu.

Poznámka: Konají-li se přijímací zkoušky např. do čtyřletého a víceletého gymnázia, doporučujeme definovat dva nové soubory v modulu Bakalář a evidovat žáky pro obě zkoušky odděleně. To platí i pro analogické případy.

Předpokládejme, že založíme přijímací zkoušky pod názvem PZ98_4L a PZ98_6L. Jestliže jsme nadefinovali určitou věc v jedněch PZ (např. sestavy, etikety, obrazovky, podklady) a chceme mít totéž v druhých, stačí překopírovat příslušný soubor např. z adresáře S1\ PZ98_4L a S1\ PZ98_6L:

LABELS.* - etikety

REPORTS.* - sestavy abecední seznamy, výsledkové listiny, pozvánky atd.

OPERACE.* -  nadefinované operace pro vyhodnocení bodů

PODKLADY.* - podklady pro přijímací zkoušky

SCXPrij_zk.* - obrazovky zápisu údajů ze ZŠ a výsledků zkoušek

Prij_zk.* - vlastní soubory s žáky.

 

Je třeba mít na paměti, že uvedené soubory jsou provázány (např. operace, obrazovky a sestavy jsou vázány na strukturu souboru s žáky). Pro méně zkušené uživatele doporučujeme proto zejména po nadefinování jedněch PZ zkopírovat obsah celého adresáře (např. S1\ PZ98_4L) do druhého (S1\ PZ98_6L).

Poznámka k sestavám - reports
Dopisy pro přijetí a nepřijetí budeme muset dle okolností upravit (úřad pro odvolání, škola). Chceme zde upozornit na dvě praktiky používané pro odlišení dopisu pro chlapce a dívky:

1.Výraz s frází IIF např. IIF(POHLAVI="M","Uchazeč","Uchazečka")

2.Prostý text s podmínkou pro tisk (např. POHLAVI="M") - v tomto případě se v dopisu nacházejí dva texty přes sebe. Při úpravách si vždy jeden text přetáhneme na jiné místo.

Texty (objekty) v tvůrci sestav mají omezenou délku (cca 2.5 řádku). Budeme-li psát delší texty, musíme vytvořit více objektů (na každé dva řádky jeden objekt).

Vhodnější pro tisk dopisů je využití hromadné korespondence.

Abecední seznam hesel

Definice podkladu

Definice podkladů ze ZŠ a ZK

Definice skupin pro písemnou zkoušku

Export a import XML (spolupráce s programem CERTIS, SCIO)

Generování počtů ve skupinách

Import klasifik. údajů z EVIDENCE

Kontrola zápisu známek, průměrů, bodů,...

Odeslání e-mailu školám

Přenos přijatých žáků do EVIDENCE

Rozdělení do skupin a určení času zkoušky

Statistická úloha U41-01uchazeč VOŠ

Vložení více podkladů ze ZŠ

Vyhodnocení umístění a přijetí

Zápis údajů žáků v přijímacích zkouškách