Práce v kartě žáka PZ

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky >

Práce v kartě žáka PZ

viz také

V případě, že základní škola používá systém Bakaláři a na přihlášku vytiskla QR kód ve správném formátu, pak lze údaje z QR kódu načíst přímo do Karty žáka.

 

U položek, které mají význam zejména pro výstupy do statistik je uveden symbol S.

Číslo jednací (položka CISLO_JED) lze automaticky generovat v nabídce Data - Operace s daty. Používáme-li pro žáky krycí číslo (v zápisu dat z přijímací zkoušky nezobrazujeme příjmení a jméno: při zápisu skrýt iniciály definice podkladů ze ZŠ a ZK ), je pro krycí číslo a vyhledávání využívána právě položka CISLO_JED.

Identifikační anonymní číslo (položka CISLO_ID) lze použít jako alternativu položky CISLO_JED jako krycí číslo. Při přenosu dat mezi Bakaláři a SCIO lze použít pro vzájemně jednoznačné přiřazení uchazečů položku CISLO_ID, RODNE_C nebo hash,.

ZPS (položka ZPS) - změněná pracovní schopnost. V definici podkladů ze ZŠ a ZK lze nastavit bonifikaci žáků se ZPS (0.1 bodu).

Rodné číslo (položka RODNE_C) vyplníme důsledně, z rodného čísla je určováno datum narození a pohlaví. Neznáme-li poslední čtyřčíslí, nevyplňujeme jej, případně (při shodě u více žáků) vyplníme takto: 821225/01, 821225/02,... .

Datová schránka – u žáků starších 18-ti let je k dispozici položka pro zápis ID datové schránky

Státní příslušnost, okres bydliště (položky ST_PRISL S, BYDL_OKRES S) vyplňujeme dle číselníků (i kdybychom zapisovali v okně procházet či zápisu v výběrem položek).

Odkud - škola (údaje o tom, odkud se žák hlásí) - položky PUV_IZO S (IZO původní školy), PUV_PUSOB S a ODKUD_HLASI S (charakteristika odkud se žák hlásí - blíže viz. předepsaný číselník). U VOŠ dále položky PUV_OBOR S (obor absolvovaného studia na SŠ) a RMAT S (rok maturity). Položku PUV_OBOR vyplňujeme na VOŠ dle předepsaného číselníku oborů - bez oddělovačů.

Jazyk na ZŠ (položka JAZYK_ZS S) - není v přijímacích zkouškách na VOŠ. Položku vyplňujeme takto:
a) žák měl na ZŠ        anglický jazyk        A
                       německý jazyk        N
                       francouzský jazyk        F
                       ruský jazyk                R
                       italský jazyk                I
                       španělský jazyk        Š
b) žák měl na ZŠ dva jazyky          anglický a německý        AN
                                       anglický a ruský        AR atd.

Přihláška na obor (položka PRIHL_OBOR S), forma studia (položka PRIHL_STFM S), druh studia (položka PRIHL_STDR S), délka studia (položka PRIHL_STDL S). Položky vyplňujeme dle číselníků (Ctrl+M). Číselník oborů (zaměření) je brán z modulu Evidence (číselník pro položku ZAMERENI).U žáka zapisujeme čtyřznakový kód, kterému pak odpovídá název oboru a číslo oboru.
Při založení souboru přijímacích zkoušek je nadefinována operace, která u přijatých žáků vyplní položky přijat na obor, forma studia , druh studia a délka studia (položky PRIJ_OBOR S, PRIJ_STFM S, PRIJ_STDR S, PRIJ_STDL S) hodnotami položek PRIHL_OBOR, PRIHLSTDR, PRIHL_STDL. Tato operace je standardně prováděna ve Vyhodnocení umístění a přijetí.
Položka PRIJ_OBOR je při přenosu přijatých žáků do Evidence přenesena do položky ZAMERENI.

Skupina (položka SKUPINA) - nemusíme vyplňovat, systém umí žáky rozdělit do skupin pro konání přijímací zkoušky sám viz. Rozdělení do skupin a určení času zkoušky.

Výsledek přijímacího řízení (položka VYSL_P_R S) - dvouznakový kód dle předepsaného číselníku. Na tuto položku je v relaci napojen číselník s názvem VYSL_P_R, na jehož položky se např. v sestavách odkazujeme VYSL_P_R.TXT, VYSL_P_R.ZKR.
U žáků přijatých bez zkoušek vyplníme ručně nebo nadefinujeme operaci.

Poznámka: Obrazovku zápisu osobních dat i výsledků zkoušek lze upravit v nabídce Správce - Tvorba obrazovek v DBF souborech. Zde lze z obrazovek odebrat údaje, které zde mít nechceme (rovněž lze nastavit údaje pouze pro čtení). Opačně lze do obrazovek přidat údaje, které nám zde chybějí.

Tlačítka v dolní liště karty - viz. Práce v kartě.

Viz také:

přijímací zkoušky

definice číselníků

definice funkčních kláves

Načtení údajů z QR kódu na přihlášce