Definice podkladů pro vyhodnocení přijímacích zkoušek

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky >

Definice podkladů pro vyhodnocení přijímacích zkoušek

viz také

Před založením souboru pro zpracování přijímacích zkoušek je vhodné mít rozmyšleno, jaká data ze základní školy a z přijímací zkoušky budeme evidovat a jak budeme přidělovat body za různé položky.

Základní údaje

základní počet bodů - některé školy využívají hodnocení, že od základního počtu bodů (např.200) odečítají body - např. za známku 2 - 3 body, za známku 3 - 10 bodů atd.

body na počet desetinných míst - lze specifikovat počet desetinných míst při výpočtu bodů z původní školy, za přijímací zkoušku a celkového počtu bodů, dále počet desetinných míst při zápisu výsledků přijímací zkoušky.

minimální počet bodů ze zkoušky nutná pro přijetí - nedosáhne-li žák alespoň tohoto počtu bodů (v součtu ze všech položek v přijímací zkoušce -např. písemná práce z mat + písemná práce z ČJ), bude hodnocen jako “neprospěl” (provádí operace NEPROSPEL). Dolní hranici bodů pro přijetí lze též definovat jednotlivě u každého z podkladů z přijímací zkoušky (např. z matematiky alespoň 15 bodů, z ČJ alespoň 10 bodů).

bonifikace žáků se ZPS - je-li zaškrtnuto, bude žákům se změněnou pracovní schopností k výslednému počtu bodů připočteno 0.1 bodu. Aby tato bonifikace měla přesně žádoucí efekt (rozhodne právě a pouze při rovnosti bodů), je třeba body ze ZŠ a zkoušky zaokrouhlovat na celá čísla.

při zápisu skrýt iniciály - v obrazovce zápisu výsledků přijímacích zkoušek nebude uvedeno příjmení a jméno žáka, identifikace bude na základě krycího čísla uloženého v položce CISLO_JED či CISLO_ID. Vyhledávání žáků bude rovněž dle tohoto čísla. Hodnoty položky CISLO_JED i CISLO_ID ze generovat automaticky v nabídce Data, Operace s daty.

počet termínů přijímacích zkoušek - standardně 2 termíny, lze zvýšit

definovat operaci pro žáky přijaté bez zkoušek - bude nadefinována operace, která nahrazuje položku VYSL_P_R kódem "11" (přijat bez přijímacích zkoušek). Podstatné je v dialogu operace, který bude otevřen až po uzavření dialogu s podklady a nadefinování struktury tabulky s žáky, definovat podmínku filtru na žáky, pro něž bude operace provedena (např. BODY_ZS>=50, PRUMER81=1 and PRUMER82=1 and PRUMER91=1,...). Operaci pak provedeme po vyplnění údajů ze základní školy v nabídce Data, Operace s daty.

Akce po nadefinování podkladů

1.Je založen soubor žáků, v jehož struktuře jsou položky s osobními daty žáků a jejich rodičů zákonného zástupce).

2.Je definován soubor SETUP.DBF, v němž jsou nadefinovány standardní indexy a filtry, nabídky a další.

3.Soubor žáků je rozšířen o další položky -   podklady ze ZŠ a ZK (základní školy a přijímací zkoušky). Tím rozumíme položky, které budou mít zpravidla vliv na přijetí žáka.
Může se jednat o položky typů:

průměrný prospěch (na 2 des. místa)

pololetní známka z určitého předmětu či známka z části ZK

bodové hodnocení (např. přidělíme určité body žákům za výsledky v olympiádách atd., resp. ZK nebude hodnocena známkou, ale přímo bodově)

jiné (znakové položky) např. chceme evidovat znalost jazyků atd.

Doporučení: s ohledem na 4. definujeme položky v pořadí, jak je chceme později zapisovat u žáků.

4.Položky definované v 3. jsou umístěny do obrazovek pro zápis dat. Tyto lze dodatečně modifikovat v nabídce Správce.

5.Jsou nadefinovány operace, které z podkladů ze ZŠ vypočítají hodnotu položky BODY_ZS - (resp. BODY_ZS1, BODY_ZS2, ..-BODY_ZS=BODY_ZS1+BODY_ZS2+..), z podkladů ze ZK položku BODY_ZK (resp. BODY_ZK1, BODY_ZK2,..).
Konečně je nadefinována operace, která vypočte hodnotu položky BODY_CELK jako součet BODY_ZS+BODY_ZK a operace VYSL_P_R.Tyto operace jsou definovány s filtrem na žáky Nepřijaté bez zkoušek. Tyto operace lze samozřejmě modifikovat, rozšiřovat, případně rušit.

6.Jsou upraveny sestavy s výsledkovými listinami - jsou do nich zařazeny položky z vlastní přijímací zkoušky.

Po založení souboru přijímacích zkoušek doporučujeme seznámení se strukturou souboru žáků, rovněž nahlédneme do operací, které byly nadefinovány (v nabídce Data - Operace s daty).

Operace jsou sice prováděny automaticky v obrazovkách zápisu v nabídce Zkoušky (nikoli však např. ve změnách dat v nabídce Data), je však vhodné, aby uživatel věděl, jak vlastně systém přijímací zkoušky vyhodnocuje.

Zdůrazněme ještě jednou, že systém nic nedělá “natvrdo”, vše lze upravit, všechny položky lze editovat v nabídce Data - Změny dat.

Viz také:

přijímací zkoušky

definice podkladu

vložení více podkladů ze ZŠ

definice operací