Export a import XML

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky >

Export a import XML

Slouží pro komunikaci s programem CERTIS.

V hlavní nabídce zvolíme Správce, Export a import XML - CERTIS.

Export z přijímacích zkoušek: Exportují se všechny aktuální záznamy. Chceme-li proto exportovat pouze určité žáky, nastavíme nejprve na žáky filtr (např. nepřijaté bez zkoušek).
Exportují se osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, IZO původní školy, číslo jednací, identifikační číslo, ..), známky (je-li v definici podkladu ze ZŠ nastavena vazba na údaje z přihlášky), obor (položka PRIHL_OBOR).

Poznámka: Do CERTISu exportujeme všechny žáky, kteří podali přihlášku, bez ohledu na "pořadí zájmu".

 

Import do přijímacích zkoušek: Identifikace žáka probíhá na základě nastavení (CERTIS - dle příjmení, jména, data narození a oboru).

Není-li žák v aktuálních záznamech nalezen, je připojen jako nový záznam (jsou doplněny všechny položky včetně osobních dat). Lze tedy např. i po exportu Bakaláři >> CERTIS zapsat nového žáka přímo do CERTIS, není nutno export opakovat.

Je-li žák v aktuálních záznamech nalezen, jsou importovány položky SCI_CJ, SCI_MA. Tyto položky jsou do struktury tabulky žáků doplněny automaticky tehdy, když alespoň jeden žák v importovaných datech má určitou položku neprázdnou.  

Import z CERTISu obsahuje další informace k výsledkům - procentní úspěšnost v testu, procentuální podíl počtu bodů z maximálně dosažitelného počtu bodů za otevřené úlohy a za čtyři komplexy úloh testu. Jejich import zvolíme pomocí Import položky s úspěšností SCI_CJ1, SCI_CJ1OU, SCI_CJ1A, SCI_CJ1B,...)

 

Neimportují se položky výsledek přijímacího řízení, obor.

 
Je ponecháno na uživateli, jak naloží s položkami SCI_CJ, SCI_MA,... .
a) Lze je již zahrnout v definici podkladů z přijímací zkoušky. Stačí např. jeden z podkladů zkoušky nazvat SCI_CJ.
b) Lze nadefinovat operace, které z položek SCI_* naplní jiné položky, dle nichž se pak dělá vyhodnocení.
Dále se importují položky PUV_IZO (IZO původní školy) a dle nastavení CISLO_JED (číslo jednací) nebo CISLO_ID (identifikační číslo žáka). Pouze však tehdy, když jsou v aktuálním souboru žáků dosud nevyplněny.