Editace aktuální hodiny, tématu předmětu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Zápis do třídní knihy >

Editace aktuální hodiny, tématu předmětu

Vybereme příslušný den a vyučovací hodinu a hlavní nabídce zvolíme Zápis do třídní knihy a Editace aktuální hodiny, klikneme na tlačítko nebo provedeme dvojklik na vybrané hodině.

V případě třídní knihy pro 1. stupeň většinou zapisujeme týdenní přehled výuky. Vybereme příslušný den a předmět (ve spodní části okna) a hlavní nabídce zvolíme Zápis do třídní knihy a Editace tématu předmětu, klikneme na tlačítko nebo provedeme dvojklik na vybraném předmětu.

       Editace tématu předmětu - týdenní přehled výuky

Editace aktuální hodiny dle platného rozvrhu a suplování

V levé části okna zapisujeme údaje o hodině.

Zápis hodiny, která je v třídní knize předepsána (podle rozvrhu a suplování), představuje především vyplnění probíraného téma hodiny.

Pomocí tlačítka lze zvolit automatické předepsání čísla hodiny o jedna větší než minulá hodina (v nedisjunktní skupině), přenést téma z minulé hodiny či z tematického plánu , jestliže je pro daný úvazek vytvořen.

Třídní knihy pro 1. stupeň se většinou zapisují ve formě týdenního přehledu výuky. Vyučující, kteří zapisují do Třídní knihy jednotlivé hodiny, mohou po zápisu přenést téma příslušné hodiny do týdenního přehledu výuky v předmětech stiskem tlačítka .

Vedle čísla a téma hodiny lze dále zadat příznaky hodiny , poznámku k hodině (přístupnou všem), případně interní poznámku (přístupnou jen učiteli, který ji zapsal).

Další poznámky, které mají být součástí tiskového výstupu, se zapisují pomocí tlačítka .

Poučení o bezpečností práce v odborných učebnách se zadává pomocí tlačítka bezpečnost.

Symbol klíče nahoře v okně základních informací o hodině (čas, předmět, třída,...) upozorňuje na poslední hodinu v místnosti, symbol domácího úkolu připomíná, že nějaký úkol má být na tuto hodinu.

Ve spodní části jsou zobrazovány další vybrané informace (např. probrané téma či absence žáků v minulých hodinách, nezapsané hodiny apod.).

V případě účasti třídy na akci naplánované v Plánu akcí lze pomocí tlačítka přenést téma hodiny přímo z tohoto plánu.

Nebo můžeme případnou absenci pomocí tlačítka spojit s nějakou vyučovací hodinou (například návštěvu divadla s předmětem Český jazyk).

V pravé části okna na záložce Absence zadáváme absenci v hodině vyznačením chybějících žáků. Seznam obsahuje příjmení a jména všech žáků odpovídající vyučovací skupiny (případně z více tříd, vstoupíme-li do dialogu dvojím kliknutím na hodinu s mezitřídní skupinou v rozvrhu učitele).

Poznámka: Není-li seznam žáků v pořádku, doporučujeme opravit výčet v odpovídající skupině ve Společném prostředí (s následným uložením pro Třídní knihu). Opravy přímo zde v modulu Třídní kniha slouží pro zpětné upřesnění obsazení skupin (přestupy žáků v průběhu roku), neprojevila by se dále např. v aktualizaci předmětů žáků v Evidenci apod.

Bude již označena absence v předcházejících hodinách a také předem omluvená absence třídním učitelem. V pravé části se zobrazí  informace o absenci žáků v předmětu v aktuálním pololetí.

Absenci v aktuální hodině zadáme nejrychleji pomocí tlačítka absence z předchozí hodiny (mimo první vyučovací hodinu). Volné hodiny žáků se přitom ignorují.

Pokud se jednotliví žáci účastní školní akce zadané v Plánu akcí, pak jejich seznam vidíme v dolní části okna a v absenci jsou označeni světle zelenou barvou. Jejich absenci nejrychleji zadáme pomocí tlačítka , kdy pak vyberem zda se jedná o nezapočtenou absenci či obecnou absenci (do poznámky se přenese název příslušné akce).

Při napojení třídní knihy na docházkový systém je po stisku tlačítka absence žáků stanovena podle průchodů přístupovými terminály. Absenci pak stačí potvrdit stiskem tlačítka a po ověření skutečné přítomnosti žáků jen upravit (podrobněji viz dále).

Doplnění absence žáka provedeme kliknutím na řádek s příjmením (v horní části je třeba mít stisknuto tlačítko odpovídajícího druhu absence). Zrušení absence provedeme opakovaným kliknutím. Můžeme také zrušit všechnu zapsanou absenci kliknutím na tlačítko odznačení všech absencí .

Většina učitelů může zadat pouze pozdní příchod , dřívější odchod a absenci bez určení typu . Třídní učitel a další pověření vyučující mohou zadat i další typy (zda jde o omluvenou , neomluvenou , nezapočtenou ). Vhodnější je ale omlouvání absence provádět ve zvláštním režimu najednou u všech hodin žáka.

Pokud jsou pro žáka na daný předmět nebo hodinu zadána specifická data, objeví se u něj ikona  a při zastavení myši na tomto symbolu se zobrazí příslušná informace.

Je-li stisknuto tlačítko informace o absenci , po výběru žáka získáme v okně vybrané informace detailní rozpis jeho absence v předcházejících hodinách předmětu (datum, zameškané téma).

 

Záložka Klasifikace obsahuje celkovou tabulku se známkami či bodovým hodnocením zadaných zde nebo v modulu Zápis známek či Evidence nebo ve Webové aplikaci.

Při stisknutém tlačítku pracujeme v režimu zápisu známek, který umožňuje editaci známek (včetně úpravy záhlaví sloupců tabulky).

Chceme-li změnit informaci o záhlaví sloupce (typ známky, společné datum a téma písemné práce apod.), klikneme na hlavičku daného sloupce (nebo pravým tlačítkem myši kdekoli v daném sloupci) a vybereme změnu záhlaví . Lze též definovat, že se jedná o plánovanou práci (informace se zobrazí ve Webové aplikaci). Případně můžeme předvyplnit hodnocení (např. když byla většina žáků hodnocena stupněm 1), to pak můžeme upravit v tabulce kliknutím na tlačítko Potvrdit a zapsat hodnocení.

V případě, že chceme zapsat známky všem žákům (písemný tes apod.) doporučujeme využít volbu zapsat známky v tabulce , která umožňuje rychlý zápis (lze nastavit směr skoku kurzoru na dalšího žáka a také rychlejší způsob zadávání mínusu před známkou.

Jednotlivé známky zapíšeme kliknutím na příslušné políčko do tabulky. Zapisujeme známku, případně typ známky, téma (lze načíst ze zapsaných hodin) a datum.

Informace o typu známek si můžeme zobrazit kliknutím na tlačítko .

Na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami je (podle nastavení parametrů ) upozorněno symbolem . Při zastavení myši na tomto symbolu se v popisce vypíší podrobné údaje (např. informace o vývojových poruchách učení).

Je-li stisknuto tlačítko , po výběru žáka získáme v okně vybrané informace detailní rozpis průběžné klasifikace (hodnocení, typ, téma, či poznámka, datum).

V záložce Domácí úkoly můžeme evidovat zadané úkoly, datum vypracování, kteří žáci je odevzdali a kteří dosud ne. Zadané úkoly se zobrazují žákům a rodičům prostřednictvím Webové aplikace(dle data odevzdání, přehledně ze všech předmětů).

Domácí úkol zapíšeme kliknutím na tlačítko . Zapisujeme text úkolu, poznámku (viditelná pouze pro vyučující), datum zadání (předvyplněno je datum vyučované hodiny), datum vypracování (předvyplněno datum následující hodiny), seznam žáků, pro které je úkol určen (předvyplněn seznam žáků přítomných na hodině), a typ úkolu. Typy mohou být dva, první je informativní domácí úkol, u něhož se nevytváří speciální záznam o vypracování, úkol se automaticky zobrazuje jen do doby vypracování. Druhý typ je s evidencí vypracování žáky. U tohoto typu je nutno zadat, kteří žáci úkol vypracovali, a zda se má daný úkol dále zobrazovat. Tyto informace se zadávají kliknutím na tlačítko po výběru příslušného úkolu.

Můžeme si zobrazit i ukončené domácí úkoly s možností vypsat žáky, kteří domácí úkol nevypracovali .  

Zapsané úkoly můžeme opravit , případně i smazat .

Měl-li být zadaný domácí úkol k tomuto dni odevzdán, jsme o tom při zápisu hodiny informování.

Elektronická třídní kniha poskytuje učiteli přehledné informace o předcházejících zapsaných hodinách aktuálního předmětu. Na záložce Předcházející hodiny vidíme probíraná témata, kteří žáci chyběli, případně včetně průběžné klasifikace žáků v odpovídajících dnech (dle volby zadané stiskem odpovídajících tlačítek v panelu zobrazit téma hodinyvčetně disjunktních skupin).

Kliknutím na tlačítko parametry seznamu žáků  v pravém horním rohu okna můžeme nastavit parametry zobrazení zápisu hodiny

Můžeme např. zobrazit údaje o plnoletosti žáků (u těchto žáků se v záložce Absence vedle jména zobrazí symbol), určit počet přítomných a nepřítomných žáků (pro rychlé ověření skutečného stavu ve třídě), nechat spočítat absenci v předmětu za aktuální pololetí apod.

Je možné upozorňovat na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (symbolem modré hvězdičky na záložce Klasifikace). Při zastavení myši na tomto symbolu se v popisce vypíší podrobné údaje (např. informace o vývojových poruchách učení).

Zobrazení podkladů z průchodů docházkovým systémem při zápisu absence v aktuální hodině

Při zápisu absence v aktuální hodině se po stisku tlačítka zobrazuje nepřítomnost žáků podle průchodů docházkovým systémem, pozdní příchody, případně i dřívější odchody. Nepřítomnost žáka v hodině je zobrazena světle šedou barvou celého políčka, pozdní příchod či dřívější odchod přechodem barvy od světle šedé k bílé.

Stiskem tlačítka lze přednastavenou absenci přijmout, tj. obarvená políčka změnit na absenci v hodině, pozdní příchod či dřívější odchod (i s příslušným počtem minut).