MiniMatrika - dialog pořizování záznamů pro elektronický sběr z matrik

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik >

MiniMatrika - dialog pořizování záznamů pro elektronický sběr z matrik

viz také

Před prvním použitím programu si přečteme Trocha teorie k elektronickému sběru z matrik .

K vlastnímu požizování záznamů doporučujeme kapitoly položky elektronického předávání dat a vlastní předávání dat ze školní matriky.

 

V dialogu pořizujeme záznamy pro elektronický sběr z matrik.

V horní části vybíráme žáka a datum platnosti záznamu tohoto žáka.

Tlačítko zpřístupní editaci aktuálního záznamu.

Tlačítko vloží nový záznam žáka. V následujícím dialogu lze volit, zda nový záznam bude kopií stávajícího záznamu.

Tlačítko  odstraní aktuální záznam.

Tlačítko zobrazí data v okně procházet tak, jak jsou připravena pro generování XML.

Tlačítko zobrazí statistiku - rozdělení hodnot u vybraných položek. Alternativně (pro jednu položku) lze provést statistiku kliknutím pravým tlačítkem myši na popisku položky.

Statistika se vyhotovuje vždy k určitému datu - to se zapisuje v dolni liště s tlačítky. Při standardním nastavení jsou do statistiky zahrnuty záznamy splňující podmínku:
plat_zac<=datum and (plat_kon>=datum or empty(plat_kon)) and kod_vety="1" (dle číselníku RAKV).

Jinak řečeno - do statistiky jsou zahrnuti právě ti žáci, kteří jsou k danému datu žáky školy. Standardní podmínku na kód věty lze změnit tlačítkem filtr na kód věty.
Tlačítko vloží kopie (pokračování) neukončených záznamů pro následující školní rok.

Pokyny pro vkládání záznamů

Záznamy v matrice mají zpravidla platnost od 01.09. do 31.08. příslušného školního roku.

Při vložení nového záznamu vyplňujeme pouze začátek doby platnosti záznamu. Konec doby platnosti je určen dle začátku doby platnosti následujícího záznamu. Každý žák má tedy právě jeden záznam s neukončenou platností.

Pakliže žák odchází ze školy (úspěšným absolvováním 9. ročníku, odchodem na jinou ZŠ atd.), vložíme záznam s platností od toho dne, kdy žák není první den žákem školy (zpravidla od 01.09.) - v tomto záznamu ponecháme většinu údajů beze změny (včetně třídy, ročníku,..). Upravíme pouze hodnotu položek UKONDAT, KODUKON, PRIZN_ST a KOD_VETY (po změně hodnoty položky KOD_VETY jsou položky podbarveny jinou barvou)

 
Příklady (záznamy s jinou platností):

Žák přestoupí na školu z jiné školy k 1.11.2007 - platnost záznamu bude od 01.11. 2007 (zatím s neukončenou platností).

Žák odejde na jinou školu k 31. 10. 2007 - platnost záznamu bude od 01.09.2007 do 31.10. 2007. K 01.11.2007 bude vložen nový záznam, kde budou vyplněny položky UKONDAT=31.10.2007, KOD_UKON=přestup na ..., KOD_VETY=ukončené vzdělávání bez absolvování, PRIZN_ST=vzdělávání ukončeno.

U žáka se změní hodnota nějaké sledované položky - např. trvalé bydliště, příznak individuálního vzdělávacího plánu.

Pokyny pro ovládání

V dialogu se pohybujeme pomocí tabelátoru nebo kliknutím myši.
Kalendář pro výběr datumu pro položky ZAHDAT, UKONDAT vyvoláme kliknutím pravým tlačítkem myši v příslušném poli.

Hodnotu v rozbalovacím tlačítku vybereme myší nebo pomocí klávesnice. Hodnotu anulujeme (vymažeme) stiskem klávesy Delete. Při větším počtu položek v číselníku (např. při výběru jazyka) můžeme pro rychlejší vyhledání požadované hodnoty stisknout klávesu s počátečním písmenem.

Číselník obcí pro položku OBECB vyvoláme kliknutím pravým tlačítkem myši v příslušném poli. V následujícím dialogu nejprve vybereme okres, pak teprve tzv. základní územní jednotku.

 

Při prvním použití vložíme cvičně pouze několik záznamů a vyzkoušíme přenos vygenerovaného XML souboru na server MŠMT. Tím ověříme, zda vyplňujeme záznamy správně. Pak teprve pokračujeme s vkládáním záznamů pro všechny žáky školy.

 

Máme-li pořízeny záznamy pro školní rok 20xx/yy (s datem platnosti od 01.09. 20xx), pořídíme hromadně pokračování záznamů pro následující školní rok (s datem platnosti od 01.09. 20(xx+1)) pomocí tlačítka .

Viz také:

Postup při vkládání záznamů do MiniMatriky

Parametry generování XML pro elektronické předávání dat z matrik
Popis formátu souboru předávaných dat ze školní matriky
Trocha teorie k elektronickému sběru z matrik