Postup při vkládání záznamů do MiniMatriky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > MiniMatrika - dialog pro pořizování záznamů pro elektronický sběr >

Postup při vkládání záznamů do MiniMatriky

Do miniMatriky se zadávají jen údaje potřebné pro předání XML souboru (viz přehled elektronicky vykazovaných položek). Vedle těchto položek se vyplňuje příjmení a jméno, které slouží pro orientaci, v XML se však nepředává.

Pro podzimní sběr k rozhodnému datu 30. 9. by měly být zadány údaje za období rok zpět.

Pro každého žáka vzniká postupně více záznamů, s časovou platností odpovídající změně některého ze sledovaných údajů. Např. záznam od 01.09.2008 s prozatím neukončenou platností se přechodem na nový školní rok ukončí datem 31.08.2009, přičemž v navazujícím záznamu od 01.09.2009 musí u žáka pokračujícího ve vzdělávání na dané škole dojít ke změně počtu splněných let školní docházky, ročníku nebo příznaku vzdělávání (pokud žák opakuje), ke změně třídy (nezůstane-li na malotřídní škole žák v téže třídě), případně k doplnění či změně cizího jazyka, ke změně stupně školy, vzdělávacího programu (pokud žák přechází na druhý stupeň téže ZŠ) apod. Pokud žák na dané škole k 31.08.2009 končí, záznam od 01.09.2009 (s neukončenou platností) bude obsahovat změnu v položce KOD_VETY (z hodnoty žák/student na hodnotu absolvent nebo ukončené vzdělávání bez absolvování, odchází-li žák z nižšího ročníku), dále změnu příznaku vzdělávání (na hodnotu vzdělání ukončeno) společně s doplněním data a kódu ukončení vzdělávání v dané škole.

Způsob práce v MiniMatrice vychází z toho, že většina zpracovávaných údajů je u všech žáků stejná nebo podobná (občanství, okres bydliště, základní územní jednotka, IZO školy, stupeň, typ třídy, obor vzdělávání, délka vzdělávacího programu, způsob plnění povinné docházky, vyučovací jazyk. U žáků téže třídy je dále zpravidla stejné i datum zahájení vzdělávání, ročník, třída, počet let splněné školní docházky (u žáků neopakujících ročník).

Veškeré výše uvedené údaje zadáme u prvního žáka. Pro dalšího žáka téhož ročníku a třídy vytvoříme kopii záznamu, do něhož v první řadě zadáme příjmení, jméno a rodné číslo. U žáka jiné třídy resp. jiného ročníku bude třeba změnit ročník, třídu, datum zahájení vzdělávání na dané škole, případně obor (rozlišujeme dobíhající soustavu a výuku podle ŠVP), rozlišuje se rovněž 1. nebo 2. stupeň ZŠ. Dále může být třeba doplnit nebo změnit vyučovaný cizí jazyk.

U některých žáků bude navíc třeba změnit kód obce či okresu trvalého bydliště nebo údaje o občanství, upřesnit kód zahájení (např. při odkladu zahájení školní docházky), případně předchozí působiště (při přestupu z jiné školy apod.). Dále je třeba u konkrétních žáků zadat specifické údaje o zdravotním postižení, požadavcích na zvýšené výdaje, individuálním vzdělávacím plánu či mimořádném nadání.

Po zadání prvních několika málo žáků doporučujeme program uzavřít (současně nechat vygenerovat XML soubor pro elektronický sběr) a provést zkusmo předání dat na MŠMT, abychom se ujistili, že jsou data těchto několika žáků přijata bez chybových hlášení.

Pokud bychom neměli údaje správně, po dalším kopírování záznamů bychom případné chyby už museli opravovat na více místech.

Po úspěšném importu XML souboru s pár žáky má smysl pokračovat zadáváním dalších žáků. Jakmile budou zadána data všech žáků, doporučujeme provést důkladnou kontrolu. Využijeme k tomu mimo jiné opět předání dat na MŠMT a zde porovnáme sestavy vyhotovené z předaných dat se skutečností.

Nástup dalších žáků řešíme výše popsaným způsobem. V případě nějakých změn v průběhu školního roku (např. při odchodu žáka) vytváříme vždy kopii záznamu žáka k datu změny (zde spolu s osobními údaji).

Koncem prázdnin nebo v září vložíme pro odcházející žáky kopie záznamů se změnou v položce KOD_VETY na hodnotu absolvent nebo ukončené vzdělávání bez absolvování (odchází-li žák z nižšího ročníku), příznaku vzdělávání na hodnotu vzdělání ukončeno a vyplníme odpovídajícím způsobem datum a kód ukončení vzdělávání v dané škole (v záznamu s platností od 01.09. bude datum ukončení 31.08.).

Koncem prázdnin nebo v září také provedeme pomocí tlačítka proceduru, která uzavře u všech žáků školy časovou platnost neukončených záznamů k datu 31.08., vytvoří kopie těchto záznamů, v nichž změní hodnoty počtu let splněné školní docházky, ročníku, třídy apod.

Poznámka: U žáků, kteří odešli po 5. třídě (k 31.08.20yy) z málotřídky, bude záznam platný od 01.09.20yy mít tyto atributy:

KOD_VETY=3 (ukončené vzdělávání bez absolvování)

PRIZN_ST=7 (vzdělávání ukončeno)

UKON_DAT=01.09.20yy

KOD_UKON=3 (přestup na jinou základní školu) nebo 5 (přestup do SŠ před ukončením povinné školní docházky)

ROCNIK=5

LET_PSD=5

ST_SKOLY=1