Aktualizace předmětů u jednotlivých tříd

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Aktualizace předmětů u žáků >

Aktualizace předmětů u jednotlivých tříd

viz také

Aktualizace předmětů u jednotlivých tříd je nejobecnější z nabízených možností (dále zápis předmětů žákům, aktualizace předmětů dle oborů). Tuto metodu můžeme rovněž použít na doladění zapsaných předmětů z druhých metod.
Kromě zápisu předmětů lze předměty i odstranit z výkazu třídy (jestliže byly zapsány omylem), změnit pořadí předmětů ve třídě atd.

Seznam tříd pro konkrétní období je načten z tabulky historie tříd, kterou definujeme ve Společném prostředí. Seznam žáků pro konkrétní třídu a období je načten na základě údajů v záložce historie v kartě žáka.

V aktualizaci předmětů můžeme pracovat ve dvou režimech (záložkách) - pohled z hlediska předmětu a z hlediska žáka. Oba režimy jsou rovnocenné a lze se mezi nimi libovolně přepínat. Funkce některých tlačítek závisí na tom, v jaké záložce právě pracujeme.

Základní ovládání:

připsání předmětu do seznamu předmětů třídy - tlačítko

odstranění předmětu ze seznamu předmětů třídy - tlačítko . Slouží pro odstranění omylem zapsaného předmětu. Byla-li v tomto předmětu provedena klasifikace, budeme na to upozorněni. Potvrdíme-li odstranění, bude případná klasifikace ztracena! Hromadně lze omylem zapsané předměty odstranit u všech žáků školy v části Ošetření a náprava dat (nabídka Správce), zaškrtneme-li tlačítko vypustit předměty bez jakékoli klasifikace.

výběr nebo změna žáků, kteří navštěvují určitý předmět: v záložce pohled z hlediska předmětu klikneme pravým tlačítkem (nebo dvakrát klikneme) na údaji ve sloupci žáci

výběr nebo změna předmětů, které navštěvuje žák: v záložce pohled z hlediska žáka klikneme pravým tlačítkem (nebo dvakrát klikneme) na údaji ve sloupci předměty

načíst stejné či inverzní obsazení žáků u předmětu: v záložce pohled z hlediska předmětu využijeme tlačítka kopírovat - Ctrl+C, vložit - Ctrl+V či vložit inverzi - Ctrl+I

načíst u žáka předměty stejné, jako má jiný žák: v záložce pohled z hlediska žáka využijeme tlačítka kopírovat - Ctrl+C, vložit - Ctrl+V.

změna druhu (klasifikace u VOŠ, maturitní zkoušky):  je-li u žáků třídy nejednotné, lze dialog s žáky vyvolat pravým tlačítkem myši stisknutým ve sloupci druh.

Předměty jsou zapisovány žákům v pořadí nastaveném ve Společném prostředí - Předměty, pořadí předmětů pro aktualizaci u žáků . Pořadí lze pozměnit tlačítkem .

 
Pořadí předmětů u žáků se uplatňuje:

- při tisku přehledů prospěchu tříd - seznam předmětů třídy

- při tisku archů s předměty jednotlivých žáků

- při zobrazení předmětů v záložce známky v kartě žáka a při jejich tisku - přehled klasifikace za celou docházku

- při zápisu známek v režimu kompletní zápis (všechny známky)

- v určité míře při tisku vysvědčení (nejsou-li předměty v kolonkách předepsány)

V dialogu aktualizace lze dále:

spravovat obsazení skupin žáků - viz skupiny ve Společném prostředí. Určeno pro třídní učitele, pravomoc pro správu skupin se přiděluje v Parametrech systému Bakaláři, záložka třídní.

doplnit seznam předmětů u třídy či žáka z učebních plánů tříd a oborů (ze Společného prostředí) - .

definovat předsedu maturitní komise (není-li shodný s předsedou z historie tříd) a třídního učitele u maturity (není-li shodný s třídním učitelem z historie tříd) - . Alternativně lze tyto údaje definovat rovnou v modulu Maturity, pakliže jej škola využívá.

V rámci aktualizace předmětů pro společnou i profilovou část maturitní zkoušky navíc definujeme:

- ve sloupci typ zkoušky, zda je zkouška povinná či nepovinná, dále úroveň - základní či vyšší

- ve sloupci forma, jaké má zkouška části (ústní, písemná, didaktický test, obhajoba práce,...).

Viz také:

aktualizace předmětů u žáků

aktualizace předmětů dle oboru

zápis předmětů žákům