Klasifikace - Nastavení parametrů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Klasifikace >

Klasifikace - Nastavení parametrů

Jednotlivé části Klasifikace zpřístupníme v Parametrech webové aplikace na záložce Aktivní části aplikace. Vybereme požadované části a po té třídy, pro které bude tato část aktivní. Pokud není zaškrtnuta ani jedna třída, znamená to, že se omezení na třídy neprovede a tato část aplikace bude přístupná všem.

Pokud si přejeme, aby se rodičům a žákům na úvodní straně Webové aplikace zobrazoval počet nových známek průběžného hodnocení a plánované klasifikace, pak na záložce Parametry jednotlivých částí, Úvodní stránka musíme tyto informace vybrat a u plánované klasifikace nastavit, kolik dnů před plánovanou klasifikací se má informace zobrazit. Podobně můžeme nastavit zobrazení informací o plánované klasifikaci jako aktuality na úvodní stránce.

Dále můžeme rodičům a žákům zobrazit počet nově udělených výchovných opatřeních zadaných v modulu Evidence. Výchovné opatření je nové, pokud je Datum udělení větší než půlnoc předchozího přihlášení.

Příklady:      

pokud se přihlašujeme do Webové aplikace každý den, pak bude nové celý den v den udělení.

pokud se přihlásíme v pondělí, výchovné opatření bylo uděleno v úterý a opět se přihlásíme ve středu (od pondělí jsme se nepřihlásili), bude výchovné opatření nové. Pokud se ale v tentýž den (ve středu) opět přihlásíme, pak už výchovné opatření nové nebude.

 

Na záložce Parametry jednotlivých částí, Klasifikace nastavujeme způsob zobrazení klasifikace pro rodiče a žáky.

 

V levé části jsou parametry přímo určující zobrazení průběžné klasifikace. Prvních pět rozbalovacích seznamů slouží k určení, které vlastnosti jednotlivých známek mají či nemají být zobrazeny. Jedná se o:

průměr - zobrazí vypočtený vážený průměr známek

titulek sloupce - v definici sloupce se jedná o název sloupce, je uvedeno pro všechny žáky stejně. Jde vlastně o jakési téma

téma - bližší popis, buď pro všechny stejný (např. u písemné práce), nebo individuální (např. u zkoušení)

váha - číslo, které určuje tzv. důležitost známky. Čím vyšší číslo, tím je známka důležitější a projeví se na výsledném průměru. Některé školy ale nechtějí váhu a typ uvádět, proto lze na tomto místě zobrazení váhy zamezit.

typ - má přímou spojitost s váhou a může určovat hrubé rozdělení klasifikace. Například lze definovat typy Zkoušení, Písemná práce, Pětiminutovka atd.

Každý seznam obsahuje čtyři základní volby definice zobrazení:

zobrazovat

nezobrazovat

zobrazovat (lze měnit učitelem) - nastaví se defaultně že se má zobrazovat, ale každý učitel si může sám změnit na nezobrazovat.

nezobrazovat (lze měnit učitelem) - podobné jako výše.

Dále u průměru navíc volba POUZE průměr - v případě, že nevedete průběžnou klasifikaci nebo nechcete zobrazovat jednotlivé známky, máte možnost zobrazit pouze průměr jako jedno výsledné číslo.

Další parametry:

průměr 1,5 převádět na známku 1- - používá se zejména při volbě zobrazení jednou známkou (POUZE průměr), kdy se do systému zadává jedna známka určující dosavadní výslednou známku. Umožňuje se učiteli zadat "jedna mínus" jako 1,5 a zde se určuje, jestli se číslo 1,5 skutečně převede na 1- (podobně 2-,3-,4-)

zobrazovat legendu k dodatkovým známkám - pokud je zaškrtnuto, rodiče vedle seznamu známek vidí vysvětlivky k dodatkovým známkám (uvolněn, neklasifikován apod.)

znak - zkratka k bodovému hodnocení - při použití bodového hodnocení se zde určuje text, který se zobrazí za číselným vyjádřením bodů. Například při procentuálním hodnocení znak "%" při bodovém znaky "b." apod.

zobrazovat ke každému bodovému hodnocení jeho maximum - při použití bodového hodnocení je nutné vždy zadat maximum dosažených bodů. Toto maximum lze pak zobrazovat u každé známky, nebo naopak nezobrazovat vůbec (například, pokud škola používá stále stejné neměnné maximum). Volbou za zkratkou lze určit, na které pozici se toto maximum zobrazí. Znaky před a za maximem se připojí k číselnému vyjádření maxima. Lze tímto dosáhnout různých způsobů zobrazení.

Příklady: 75%, 45b. , 45/100 b. (čtyřicet pět ze sta možných bodů), 45b. (max. 100), atd.

zobrazit případnou přepočtenou známku - pokud při použití bodového hodnocení zadáme přepočet na známku, pak můžeme rodičům a žákům tuto přepočtenou známku zobrazit před nebo za body, případně přidat znamky před a za známkou a ohraničit body při zobrazení známky.

Příklad: při nastavení parametrů vlevo se známka zobrazí:

průměr bodů zobrazovat jako procento - používá se v bodovém a procentuálním hodnocení, kdy výsledné číslo je porovnáno s vypočteným maximem za celé období a na základě toho je spočtena procentuální úspěšnost. Při použití klasických známek nemá moc využití.

zobrazit čtvrtletní klasifikaci, pokud je zadaná - jedná se u každého předmětu o speciální (čtvrtletní) známku, kterou učitel explicitně zadá a nemusí nutně korespondovat např. s vypočteným průměrem. Známka se rodičům zobrazí jako barevně odlišená.

počet desetinných míst v průměru - nastavujeme počet desetinných míst v zobrazeném průměru známek průběžné klasifikace, obvykle dvě nebo jedno.

skrýt volbu období u průběžné klasifikace - v případě průměrně malého množství známek, může být zbytečná volba filtrování podle období. Touto volbou lze skrýt seznam období a zobrazovat vždy všechny známky aktuálního pololetí.

skrýt v přehledu pololetní klasifikace aktuální pololetí - tato volba je užitečná zejména v krátkém časovém období kolem uzávěrky klasifikace, kdy není vždy vhodné zobrazovat výsledné známky pro vysvědčení na internetu dříve, než před datem vydání vysvědčení.

Poznámka: pokud je Datum vydání vysvědčení za 1. pololetí nastaveno na 25. ledna, pak se od tohoto data již bude pololetní klasifikace za 1. pololetí zobrazovat. Pokud nebude Datum vydání vysvědčení vyplněno vůbec, za tento školní rok se pololetní klasifikace nezobrazí.

(Ne)zobrazit nepotvrzené známky z WEBu - rozbalovací seznam určuje, jak se bude řídit zobrazování známek průběžné klasifikace, které učitelé zadali pomocí web aplikace a nejsou ještě plně zařazeny do systému (v případě, že není povolen zápis údajů přímo do ostrých dat). Tyto známky lze ignorovat až do doby, než jsou v Evidenci potvrzeny, nebo je lze zobrazit jako normální známku a uživatel vůbec nepozná rozdíl mezi touto nepotvrzenou známkou a známkou již plně uloženou v systému. Takto lze dosáhnout skutečné on-line klasifikace, kdy ihned po zadání známky učitelem je známka zobrazitelná rodičům. Kompromisem je třetí volba, kdy se tyto známky sice zobrazí, ale jinou barvou a je tak jasně vidět, které známky jsou ještě nepotvrzené.

v poznámce pro rodiče zobrazit prvních .... znaků - pouze estetický parametr. Učitel může pro každý předmět uvádět souhrnnou poznámku o žákovi. Kvůli lepší čitelnosti bývá někdy vhodné případný dlouhý text zkrátit.

pokud není datum udělení známky, použít datum vložení -  učitelé někdy záměrně či omylem nezdají u známky datum, kdy byla známka žákovi udělena. Při seřazení známek podle data nebo při filtraci na období nastane problém, kam tyto známky zařadit. Tato volba tento problém řeší tím, že jako datum udělení známky žákovi se vezme datum, kdy učitel zadal tuto známku do systému

V základním přehledu průb. klasifikace nezobrazovat rok -  v drtivé většině případů není nutné v datumu udělení známky uvádět rok, protože ten je jasný a odpovídá školnímu roku. Bývá někdy proto vhodné kvůli přehlednosti zamezit jeho zobrazování.

V základní přehledu průb. klasifikace zobrazit jen zkratku - při zobrazování názvů předmětů tento název zabírá na řádku poměrně hodně místa a při velkém množství známek z jednoho předmětu je tabulka neúměrně natahovaná horizontálně do šířky. Pokud jsou rodiče zvyklí na zkratky předmětů, je v tomto případě vhodnější zobrazit pouze zkratku a ušetřit na řádku hodně místa.

default zobrazení - lze nastavit, co se uživatelům zobrazí při prvním vstupu na stránku klasifikace. Lze vynutit nebo potlačit následující informace:

průměr

váha

datum

default filtr - tímto parametrem lze nastavit základní časový filtr zobrazení klasifikace. Například lze nastavit, že při prvním vstupu na stránku klasifikace se uživatelům zobrazí známky udělené tento týden, nebo naopak známky za celé pololetí atd.

default řazení - zde se nastavuje základní řazení průběžných známek. Zda mají být zobrazeny podle důležitosti nebo chronologicky apod.

rozmístění - lze nastavit, jak budou v základním přehledu seřazeny informace na jednom řádku jednoho předmětu. V jakém pořadí zleva doprava se za názvem předmětu zobrazí průměr, vlastní známky a případná čtvrtletní známka.

v detailu potlačit duplicitní názvy předmětů - pokud se zobrazuje detailní řádkový seznam všech udělených známek, udává tento parametr v případě řazení podle předmětů, že se pro skupinu řádků jednoho předmětu uvede název předmětu jen na prvním řádku a na dalších řádcích je název potlačen.

známka je nová po dobu .... dní - udává dobu, po kterou je známka vedená jako nová, tedy barevně odlišená. Na úvodní stránce se zobrazuje počet těchto nových známek. Pokud nastavíme nula dní, pak je známka považována za novou pouze do prvního přečtení.

umožnit zobrazení velikosti známky podle váhy - lze nastavit možnost vyjádřit váhu známky graficky velikostí známky.

umožnit zobrazení pořadí žáka ve třídě pro hromadné známkování (písemky apod.) - rodiče a žáci budou mít v detailním přehledu známek nebo v podrobnostech k předmětu zobrazeno pořadí žáka, průměr známek a počet žáků, kteří tuto klasifikaci obdrželi. Tato informace se zobrazí pouze u hromadných známek, tj. u těch, které budou mít vyplněno záhlaví sloupce včetně data.

Na záložce Parametry jednotlivých částí, Výchovná opatření nastavujeme období, které se uživateli zobrazí při prvním vstupu na stránku Výchovných opatření.

Na záložce Parametry jednotlivých částí, Zápis známek nastavujeme, zda se při zápisu čtvrtletní klasifikace má zobrazovat také absence žáka a zameškanost v předmětu (za období nebo od počátku pololetí do aktuálního dne dle nastavení na záložce Docházka). Dále nastavujeme parametry pro Zápis průběžné klasifikace a zda se má zapamatovat uživatelská změna tohoto nastavení.

 

       Do verze 14/15 včetně