Klasifikace - Nastavení parametrů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Klasifikace >

Klasifikace - Nastavení parametrů

Jednotlivé části Klasifikace zpřístupníme v Parametrech webové aplikace na záložce Aktivní moduly. Vybereme požadované části a po té třídy, pro které bude tato část aktivní. Pokud není zaškrtnuta ani jedna třída, znamená to, že se omezení na třídy neprovede a tato část aplikace bude přístupná všem.

 

Pokud si přejeme, aby se rodičům a žákům na úvodní straně Webové aplikace zobrazoval počet nových známek průběžného hodnocení a plánované klasifikace, pak na záložce Parametry modulů, Části aplikace, Úvodní stránka musíme tyto informace vybrat a u plánované klasifikace nastavit, kolik dnů před plánovanou klasifikací se má informace zobrazit. Podobně můžeme nastavit zobrazení informací o plánované klasifikaci jako aktuality na úvodní stránce.

Dále můžeme rodičům a žákům zobrazit počet nově udělených výchovných opatřeních zadaných v modulu Evidence. Výchovné opatření je nové, pokud je Datum udělení větší než půlnoc předchozího přihlášení.

Příklady:      

pokud se přihlašujeme do Webové aplikace každý den, pak bude nové celý den v den udělení.

pokud se přihlásíme v pondělí, výchovné opatření bylo uděleno v úterý a opět se přihlásíme ve středu (od pondělí jsme se nepřihlásili), bude výchovné opatření nové. Pokud se ale v tentýž den (ve středu) opět přihlásíme, pak už výchovné opatření nové nebude.

 

Na záložce Parametry modulů, Části aplikace, Klasifikace nastavujeme způsob zobrazení klasifikace pro rodiče a žáky.

 

V levé části jsou parametry přímo určující zobrazení průběžné klasifikace. Prvních pět rozbalovacích seznamů slouží k určení, které vlastnosti jednotlivých známek mají či nemají být zobrazeny. Jedná se o:

průměr - zobrazí vypočtený vážený průměr známek

titulek sloupce - v definici sloupce se jedná o název sloupce, je uvedeno pro všechny žáky stejně. Jde vlastně o jakési téma

téma - bližší popis, buď pro všechny stejný (např. u písemné práce), nebo individuální (např. u zkoušení)

váha - číslo, které určuje tzv. důležitost známky. Čím vyšší číslo, tím je známka důležitější a projeví se na výsledném průměru. Některé školy ale nechtějí váhu a typ uvádět, proto lze na tomto místě zobrazení váhy zamezit.

typ - má přímou spojitost s váhou a může určovat hrubé rozdělení klasifikace. Například lze definovat typy Zkoušení, Písemná práce, Pětiminutovka atd.

Každý seznam obsahuje čtyři základní volby definice zobrazení:

zobrazovat

nezobrazovat

zobrazovat (lze měnit učitelem) - nastaví se defaultně že se má zobrazovat, ale každý učitel si může sám změnit na nezobrazovat.

nezobrazovat (lze měnit učitelem) - podobné jako výše.

Dále u průměru navíc volba POUZE průměr - v případě, že nevedete průběžnou klasifikaci nebo nechcete zobrazovat jednotlivé známky, máte možnost zobrazit pouze průměr jako jedno výsledné číslo.

Další parametry:

znak - zkratka k bodovému hodnocení - při použití bodového hodnocení se zde určuje text, který se zobrazí za číselným vyjádřením bodů. Například při procentuálním hodnocení znak "%" při bodovém znaky "b." apod.

zobrazovat ke každému bodovému hodnocení jeho maximum - při použití bodového hodnocení je nutné vždy zadat maximum dosažených bodů. Toto maximum lze pak zobrazovat u každé známky, nebo naopak nezobrazovat vůbec (například, pokud škola používá stále stejné neměnné maximum). Volbou za zkratkou lze určit, na které pozici se toto maximum zobrazí. Znaky před a za maximem se připojí k číselnému vyjádření maxima. Lze tímto dosáhnout různých způsobů zobrazení.

Příklady: 75%, 45b. , 45/100 b. (čtyřicet pět ze sta možných bodů), 45b. (max. 100), atd.

zobrazit případnou přepočtenou známku - pokud při použití bodového hodnocení zadáme přepočet na známku, pak můžeme rodičům a žákům tuto přepočtenou známku zobrazit před nebo za body, případně přidat znamky před a za známkou a ohraničit body při zobrazení známky.

Příklad: při nastavení parametrů vlevo se známka zobrazí:

průměr bodů zobrazovat jako procento - používá se v bodovém a procentuálním hodnocení, kdy výsledné číslo je porovnáno s vypočteným maximem za celé období a na základě toho je spočtena procentuální úspěšnost. Při použití klasických známek nemá moc využití.

zobrazit čtvrtletní klasifikaci, pokud je zadaná - jedná se u každého předmětu o speciální (čtvrtletní) známku, kterou učitel explicitně zadá a nemusí nutně korespondovat např. s vypočteným průměrem. Známka se rodičům zobrazí jako barevně odlišená.

počet desetinných míst v průměru - nastavujeme počet desetinných míst v zobrazeném průměru známek průběžné klasifikace, obvykle dvě nebo jedno.

skrýt volbu období u průběžné klasifikace - v případě průměrně malého množství známek, může být zbytečná volba filtrování podle období. Touto volbou lze skrýt seznam období a zobrazovat vždy všechny známky aktuálního pololetí.

skrýt v přehledu pololetní klasifikace aktuální pololetí - tato volba je užitečná zejména v krátkém časovém období kolem uzávěrky klasifikace, kdy není vždy vhodné zobrazovat výsledné známky pro vysvědčení na internetu dříve, než před vydání vysvědčení. Zapsaná pololetní klasifikace za 1. pololetí se zobrazí až po nastavení 2. pololetí pro zápis pololetní klasifikace v Parametrech systému, za 2. pololetí až po přechodu na nový školní rok.

známka je nová po dobu .... dní - udává dobu, po kterou je známka vedená jako nová, tedy barevně odlišená. Na úvodní stránce se zobrazuje počet těchto nových známek. Pokud nastavíme nula dní, pak je známka považována za novou pouze do prvního přečtení.

umožnit zobrazení velikosti známky podle váhy - lze nastavit možnost vyjádřit váhu známky graficky velikostí známky.

umožnit zobrazení pořadí žáka ve třídě pro hromadné známkování (písemky apod.) - rodiče a žáci budou mít v detailním přehledu známek nebo v podrobnostech k předmětu zobrazeno pořadí žáka, průměr známek a počet žáků, kteří tuto klasifikaci obdrželi. Tato informace se zobrazí pouze u hromadných známek, tj. u těch, které budou mít vyplněno záhlaví sloupce včetně data.