Podpora práce na více počítačích

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Správce >

Podpora práce na více počítačích

viz také

Ideální pro správu dat je počítačová síť. Jelikož však mohou být objektivní důvody, proč počítače do sítě spojit nelze, podporuje systém BAKALÁŘI práci s daty žáků na více samostatných počítačích (či dvou oddělených sítí). Jedná se výhradně o možnost správy dat žáků. Jiná data (vyučované předměty, třídy, úvazky,...) je třeba aktualizovat vždy na jednom počítači (hlavním), a pak co nejdříve příslušné soubory fyzicky přenést na ostatní počítače.

Poznámka: Uživatel by se mohl domnívat, že např. nově vyučovaný předmět může zapsat tím způsobem, že stejný záznam vloží na všech počítačích. To je však omyl, takto postupovat nelze. Záznamy ve většině tabulek mají přiděleny interní kódy, dle nichž pak probíhá identifikace. Zapíšeme-li tedy na dvou počítačích nový předmět např. Lv (Latina volitelná), nebude se jednat o tentýž předmět a neexistuje pak žádná cesta následného spojení dat.

 

Jaké možnosti tedy podpora práce na více počítačích poskytuje:

zápis klasifikačních dat žáků na více počítačích

rozdělení dat žáků na jednotlivé třídy (na diskety), správu dat na disketě zajišťuje třídní učitel

rozdělení dat žáků (z hlediska údržby) na dvě či více částí (např.ZŠ ve dvou budovách, 1. stupeň v jedné budově, 2. stupeň v jiné budově).

zápis klasifikačních dat na webu

Zápis klasifikace na jednotlivých počítačích

Pro každou třídu vytvoříme disketu.
Použijeme Generování disket s daty jednotlivých tříd, disketa nahrazuje katalogový list. Učitelé si místo třídního výkazu pro zápis známek vyzvednou disketu. Správce po skončení zápisu aktualizuje z disket data na hlavním počítači.

Na všechny využívané počítače nakopírujeme aktuální obsah adresáře DATA\DBF z hlavního počítače.
Učitelé data zapisují na pevný disk. Správce po skončení zápisu známek vezme postupně ze všech počítačů soubory:
ZACI.* (osobní data žáků), ZACIZNM.* (pololetní klasifikace), ZACISUM.* (pololetní sumarizace žáků - historie žáků), TRIDY.* (číselník tříd), TRIDYSUM.* (pololetní sumarizace tříd - historie tříd), PRUB_ZNA.* (průběžná klasifikace), PRUB_HEA.* (hlavičky sloupců průběžné klasifikace), VYCH_OPA.* (výchovná opatření), HISTZAKU.* (historie pohybu žáků), ZACIOZ.* (opravné zkoušky), ZACISH.* (slonví hodnocení), ZACIMATR.* (některé údaje ze záložky Matrika).
Ty nakopíruje do pomocného adresáře na hlavním počítači nebo je zabalí do ZIPu na disketu a aktualizuje data na hlavním počítači.

Správa dat na disketě třídními učiteli

Pro každou třídu vytvoříme disketu. Použijeme Generování disket s daty jednotlivých tříd. Třídní učitelé pracují s disketou (nejlépe řešit parametrem při spuštění - BAKASQL.EXE TRIDNI F=A:). Správce data z disket občas přenese na hlavní počítač.

Tento způsob práce víceméně předpokládá, že na hlavním počítači nebudou měněna data žáků.

Přesuny žáků mezi třídami a jiné pohyby žáků (nástup žáka, vyloučení atd.) je nutno provádět na hlavním počítači (po aktualizaci z disket, pak je třeba generovat diskety znovu).

Rozdělení dat žáků na dvě části

Data žáků jsou na dvou počítačích. Na jednom počítači se spravují data určitých tříd, na druhém počítači data tříd ostatních. Občas data aktualizujeme na obou počítačích a to tak, že nejprve obsah adresáře DATA\DBF (stačí soubory ZACI.*, ZACIZNM.*, ZACISUM.*, TRIDY.*, TRIDYSUM.*, PRUB_ZNA.*, PRUB_HEA.*, VYCH_OPA.*, HISTZAKU.*, ZACIOZ.*, ZACISH.*, ZACIMATR.*) z jednoho počítače nakopírujeme do pomocného adresáře na druhém počítači (nebo komprimujeme do ZIPu např. na disketu) a zde spustíme aktualizaci. Zápis nových tříd a žáků na začátku školního roku provádíme však na jednom z počítačů. Teprve pak nakopírujeme data na počítač druhý. Rovněž tak přechod na nový školní rok provedeme na jednom z počítačů, kde máme aktualizovaná všechna data, pak teprve přeneseme archivací na druhý počítač.

Zápis klasifikace na webu

V nabídce Správce, Správa uživatelů volíme Definice přístupu zaměstnanců (rodičů, dohledu žáků, žáků), kde definujeme jejich přístupové údaje. Podle nastavení v Parametrech webové aplikace pak mohou učitelé zapisovat na webu klasifikační data, údaje do třídní knihy, ... Rodiče (případně plnoletí žáci) mohou měnit osobní údaje. Správce nebo třídní učitel občas (v období pololetní klasifikace alespoň jednou denně) aktualizuje data na hlavním počítači z dat zapsaných na webu.

Viz také:

generování disket s daty jednotlivých tříd

aktualizace dat vybraných tříd daty pořízenými jinde

práce s daty na více počítačích