Strategie tvorby úvazků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Strategie tvorby úvazků

Před zápisem údajů, zejména tříd a úvazků, zkontrolujeme nastavení školního roku. Při plnění dat pak postupujeme následujícím způsobem.

Nejprve je třeba naplnit základní údaje. Nelze dost dobře přistoupit např. k definování učebních plánů tříd a úvazků učitelů pro modul Rozvrh, dokud nebudou zadány předměty, třídy a skupiny, na které se třída dělí, či učitelé. Budovy a učebny mají význam až při tvorbě rozvrhu, přesto je vhodné, definovat je hned na začátku, stejně jako uspořádané množiny místností, které přiřadíme předmětům jako vhodné či nepřípustné.

Používáme-li modul Evidence, vyplatí se přesné definování všech skupin (pro dělení na jazyky apod.) včetně mezitřídních (pro volitelné a nepovinné předměty).

Po naplnění základních údajů můžeme přistoupit k zadávání úvazků (pro Rozvrh).

Učební plány tříd a úvazky lze zadávat ve zvláštním režimu Příprava učebních plánů.

Další možností zadání úvazku je (u volitelných a nepovinných předmětů ve skupinách z žáků více tříd) vazba skupiny na předmět, přidělení vyučujícímu včetně hodinové dotace.

Podrobněji jsou všechny uvedené způsoby pořízení dat úvazků popsány v kapitole Jak naplnit úvazky.

Zadáváme-li úvazky poprvé, postupujeme nejlépe následujícím způsobem.

Nejprve definujeme učební plány studijních oborů - zaměření.

Na ZŠ, která nemá specializované třídy, vytvoříme např. jediný učební plán pro celou školu. Zadáme v něm dotaci hodin vyučovacích předmětů (resp. skupin předmětů, např. cizí jazyk) ve všech ročnících studia. Počty hodin uvádíme z pohledu jednoho žáka, způsob dělení výuky na skupiny se v plánu blíže nespecifikuje.

Uživatelé, kteří mají v programu data úvazků z loňského roku, mohou jednotlivé ročníky učebních plánů vytvořit podle úvazků konkrétních tříd.

V učebních plánech, které např. na ISŠ, SOU apod. slučují do třídy více různých studijních oborů – zaměření, mohou být vedle společného základu uvedeny zvlášť dotace předmětů, v nichž se jednotlivá zaměření liší.

K učebnímu plánu studijního oboru – zaměření přiřadíme třídy, které se podle něj vyučují.

V jednotlivých třídách pak provedeme úpravu dat podle učebního plánu. Úprava založí potřebný počet “úvazkových lístků”, přesně podle hodinové dotace v plánu. Stačí jen upřesnit konkrétní předměty (např. cizí jazyky, volitelné předměty) a způsob dělení na skupiny. Úvazky tím budou připraveny pro přidělování vyučujícím. Nepovinné předměty je vhodné zadat vazbou skupiny (mezitřídní) na předmět a učitele, nebo je doplnit po úpravě dle učebního plánu.

Zadání úvazků v prvním roce práce s programem dá o něco více práce. Vytvoření skupin potřebných pro dělení výuky ve třídách a zadání učebních plánů studijních oborů – zaměření však neděláme jen pro stávající školní rok. V dalších letech stačí údaje aktualizovat. Zadané učební plány umožní úpravu databáze úvazků z loňského roku, takže při přechodu do dalšího školního roku je práce podstatně méně.

Způsob zadání úvazků v dalších letech.

Nejprve nastavíme školní rok.

Před zápisem nových úvazků zkontrolujeme učební plány studijních oborů – zaměření.

V případě větších změn vytvoříme kopii původního plánu, kterou upravíme. K novému plánu pak přiřadíme třídy, které se podle něj budou vyučovat.

Drobné změny v průběhu studia tříd provedeme přímo ve stávajícím plánu.

Z minulého roku zůstaly úvazky, které však pochopitelně neodpovídají novému školnímu roku. Ve třídách dochází při postupu o ročník výše ke změnám v dotaci hodin předmětů, může samozřejmě dojít ke změně vyučujícího apod. Úvazky je tedy třeba projít a opravit.

K tomu slouží úprava dat podle učebního plánu studijního oboru – zaměření, která opraví počty “úvazkových lístků” ve třídách, podle hodinové dotace v plánu. U nově zapsaných úvazků upřesníme způsob dělení na skupiny, případně zařazení konkrétních předmětů do typů nebo množin (např. německého a francouzského jazyka do typu cizí jazyk 2). Úvazky připravíme pro přidělování vyučujícím. Změny ve volitelných předmětech je vhodné zadat vazbou skupiny (mezitřídní) na předmět a učitele. Učební plán pak můžeme použít ke kontrole. Nepovinné předměty je vhodné zadat vazbou skupiny (mezitřídní) na předmět a učitele, nebo je doplnit po úpravě dle učebního plánu.