Přehledy rozvrhů

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Služby >

Přehledy rozvrhů

viz také

Vedle základního rozvrhu a vedle pomocných, informativních rozvrhů lze dále otevřít okno s celkovým přehledem, v němž se rovněž promítají všechny prováděné změny. Přehled je sestavován po dnech a může obsahovat třídy, učitele i místnosti současně. Využijeme jej k získání globálního pohledu na rozvrhy tříd či učitelů, ale také například při hledání vhodného termínu pro setkání učitele se žáky několika tříd ve vybrané učebně.

V hlavní nabídce vybereme Služby a Přehledy rozvrhů nebo tlačítko .

Vstoupíme do dialogového okna, ve kterém vyznačíme třídy, učitele a místnosti, které mají být do přehledu zahrnuty. Pro rychlejší výběr lze použít tlačítka + (vybere vše), ˅ (vybere předefinovanou množinu),- (výběr všeho zruší) a I (provede inverzi vybraných objektů).

V části Zobrazit potom zvolíme údaj, který má být u třídy, resp. učitele, učebny uveden. U tříd můžeme například nastavit, jaký mají předmět, u vyučujících třídu a u místností třeba učitele, který tam má výuku. Dále je třeba zvolit dny (například jen pondělí a čtvrtek), a požadovaný rozsah hodin (například 0. až 9.). Nastavený rozsah platí pro všechny dny.

Program si nastavenou konfiguraci pamatuje. Při novém vstupu do dialogového okna tak můžeme požadavek pouze upravit. Přejeme-li si zadávat jinou množinu tříd, učitelů a místností, použijeme tlačítko Inicializovat, které původně zadané nastavení smaže.

Toto okno můžeme přemístit (uchopením za hlavičku a tažením), případně změnit jeho velikost (tažením hranice). Po zobrazení přehledu můžeme dostat úplnou informaci o dané hodině při zastavení myši nad touto hodinou.

Viz též:

Rozvrh podle situace

Informační rozvrhy

Přehled podle situace