Průvodce tvorbou dotazem

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Hlavní okno modulu > Správce dotazů >

Průvodce tvorbou dotazem

viz také

V několika krocích určíme, jaké informace chceme z dotazu obdržet. K tomu slouží tlačítka Dále a Zpět, kterými se pohybujeme mezi jednotlivými stránkami.

Průvodce také umožňuje vytvořit dotazy s volitelnými částmi, které určíme až při vyhodnocení.

O kom chcete získat informace?

žáci

můžeme vybrat několik žáků i z různých tříd

třídy

můžeme vybrat více než jednu třídu, například celý ročník.

Informace o učitelích lze zatím získat pouze ze záložky Rychlé náhledy. Nelze je tedy zařazovat do dotazů a sestav.

Zaškrtneme-li políčko volbu provést při každém vyhodnocení dotazu, můžeme tuto část měnit během vyhodnocování dotazu. Pokud tak učiníme, námi zvolené hodnoty se v tuto chvíli stávají přednastavenými hodnotami, které budeme moci měnit. Samozřejmě nemusíme vybrat nic. V tomto případě vždy při spuštění dotazu musíme vybrat potřebné informace.

Jakého druhu chcete informace?

výsledný průměr

aritmetický průměr ze všech předmětů, které žák či třída má v daném období

průměr známek

pokud chceme průměr ne ze všech ale pouze z několika předmětů, zvolíme tuto možnost

počet známek

znamená přehled o počtu jedniček, dvojek, trojek atd.

známky

tato volba nám umožní získat informace o konkrétních známkách z konkrétních předmětů

Celkový prospěch

(počty)

počet jednotlivých prospěchů (prospěl s vyznamenáním, prospěl atd.) - jen pro třídy

zameškané hodiny

tato volba se trochu vymyká z předešlých. Získáme informace o počtu zameškaných hodin.

Zde vyberte požadované předměty

Tato stránka se zobrazí jen v případě, pokud jsme v předešlé volbě zaškrtli volby průměr známek, počet známek nebo známky.

I tuto část můžeme volit při každém vyhodnocení dotazu.

Za jaké období chcete tyto informace?

Aktivní období

je zobrazeno jako název vpravo, ale aktualizuje se při každé změně aktivního období

Průběh studia

jako aktivní období se berou postupně všechna pololetí všech ročníků od počátku studia

Opět i tuto část můžeme volit při každém vyhodnocení dotazu.

Způsob zobrazení období nabízí několik možností úpravy pololetí a školního roku

Způsob zobrazení průběhu studia nabízí několik možností úpravy pololetí a ročníku.

Hotovo!

Tvůrce vygeneruje nějaký příhodný schematický název námi vytvořeného dotazu. Tento název ale nemusí být vždy vhodný, může být například příliš dlouhý či jinak nepřehledný. Máme tedy možnost tento název změnit.

Dále máme tři možnosti jak tohoto tvůrce opustit.

buď chceme dotaz pouze uložit do seznamu a zatím nezobrazovat

nebo uložit a zároveň si v okně prohlédnout výsledek dotazu,

nebo chceme pouze zobrazit výsledek dotazu a dotaz neukládat.

 

Tvůrce můžeme kdykoliv přerušit tlačítkem Storno.

Viz také

struktura dotazu