soubor Europass.txt

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE > Přehled klasifikace za celou docházku > Europass - dodatek k diplomu >

soubor Europass.txt

Soubor se nachází v adresáři evid\data.

 

Ukázka možného obsahu

[C-2.3]

Vyšší odborná škola zdravotnická

Arbesovo náměstí 55, 110 00 Praha 1

Veřejná škola

 

[C-2.4]

 

[C-3.2-DZTO-DENNI]

3 roky denního studia - 3 124 hodin

[C-3.2-DS-DENNI]

3 roky denního studia - 2 823 hodin

[C-3.2-DZTO-DENNI]

3 roky denního studia - 1 215 hodin

[C-3.2-DS-DALKOVE]

3 roky dálkového studia - 1 035 hodin

 

[C-3.3]

Střední vzdělání s maturitou (ISCED 3A, EQF 4), splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost.

 

[C-4.2-DZTO-DENNI]

Teoretická výuka v rozsahu 1 048 hodin.

Praktická výuka v rozsahu 1 704 hodin.

Absolutorium zahrnující zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a obhajobu absolventské práce.

[C-4.2-DS-DENNI]

Teoretická výuka v rozsahu 1 608 hodin.

Praktická výuka v rozsahu 1 215 hodin.

Absolutorium zahrnující zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a obhajobu absolventské práce.

[C-4.2-DZTO-DALKOVE]

Teoretická výuka v rozsahu 265 hodin.

Praktická výuka v rozsahu 750 hodin.

Absolutorium zahrnující zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a obhajobu absolventské práce.

[C-4.2-DS-DALKOVE]

Teoretická výuka v rozsahu 347 hodin.

Praktická výuka v rozsahu 688 hodin.

Absolutorium zahrnující zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a obhajobu absolventské práce.

 

[C-5.2-DZTO]

Absolvent vyšší odborné školy je schopen aplikovat podle konkrétních potřeb pacientů pod vedením zubního lékaře tyto činnosti: podílet se na vstupním i kontrolním vyšetření dutiny ústní získáním anamnézy a zhotovením intraorálních rtg. snímků, otisků chrupu či odběru slin, provádět odborné čistění zubů včetně odstranění zubního kamene, povrchové úpravy výplní a úpravy ostrých a přečnívajících hran protetických prací, provádět ošetření citlivého dentinu a lokální fluoridaci, provádět s pacientem nácvik postupů ústní hygieny a kontrolovat její účinnost, provádět individuální i kolektivní zdravotně výchovnou činnost zaměřenou na prevenci vzniku zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu, dodržovat zásady bezpečné práce a zásady hygieny při práci ve stomatologické ordinaci. Výše uvedené činnosti může absolvent studijního oboru diplomovaná dentální hygienistka provádět v nemocnicích i ostatních zdravotnických zařízeních u pacientů, kteří byli v rozpětí šesti měsíců vyšetřeni zubním lékařem.

[C-5.2-DS]

Absolvent najde uplatnění na všech farmaceutických pracovištích, zejména ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání farmaceutického asistenta zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a předpisy s ním souvisejícími, a zákonem č. 79/1997Sb., o léčivech a o změnách  a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Absolvent se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké škole.

 

[C-6.1-DZTO]

Absolvent může samostatně vést administrativu spojenou s vedením organizace. Absolvent je schopen dodržovat profesní etické normy jednání a chování. Absolvent se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké škole.

[C-6.1-DS]

Absolvent může samostatně vést administrativu spojenou s vedením organizace a provádět poradenskou službu v oblasti kontaktních čoček.

Absolvent je schopen dodržovat profesní etické normy jednání a chování.

 

[C-6.2]

www.szspraha.cz  www.asociacevos.cz