Hodnocení prospěchu - druhy

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Vyhodnocení prospěchu >

Hodnocení prospěchu - druhy

viz také

Každý druh hodnocení představuje sadu podmínek, které musí žák splnit, aby dosáhl určitého stupně hodnocení. Při vyhodnocení prospěchu žáků program postupuje takto:

1.ověří, zda žák splňuje současně všechny podmínky pro stupeň hodnocení 1 (zpravidla prospěl s vyznamenáním). Jestliže ano, vyhodnocení žáka končí. V opačném případě program postupuje do bodu 2:

2.ověří, zda žák splňuje současně všechny podmínky pro stupeň hodnocení 2 (zpravidla prospěl). Jestliže ano, vyhodnocení žáka končí. V opačném případě program postupuje analogicky do bodu 3,4,5.

3............
 

Je tedy zřejmé, že pro poslední stupeň hodnocení by neměly být žádné podmínky definovány.

Počet podmínek pro dosažení určitého stupně je nejvýše 5. Podmínky mohou být trojího typu:

1.průměr známek (se započtením pouze určených typů předmětů) je menší nebo roven určité hodnotě (pro vyznamenání PRŮMĚR<=1.5)

2.všechny známky z určených typů předmětů jsou lepší nebo rovny určité hodnotě (pro vyznamenání VŠECHNY ZNÁMKY<=2)

3.žák nesmí mít z určených typů předmětů jisté známky (pro hodnocení prospěl nesmí mít známku 5 ani N - nehodnocen).

Parametry v dialogu

Automaticky použít pro

Hodnocení lze nastavit jako standardně používané pro vyhodnocení prospěchu žáků. Je-li pro žáky nastaveno nějaké hodnocení jako standardní, je po zápisu poslední známky u každého žáka provedeno automaticky vyhodnocení prospěchu. V opačném případě je třeba vyhodnocení prospěchu provést z nabídky Data, Vyhodnocení prospěchu.

Do průměrů známek zahrnout předměty typů

Určení typů předmětů, které budou započteny do průměrného prospěchu žáka. Rovněž tak do průměrného prospěchu třídy, ročníku či školy (Sestavy-Přehledy prospěchu-Statistiky) budou započteny známky pouze z těchto typů předmětů.

Do zameškaných hodin třídy nezahrnout žáky s aspoň jednou známkou

Ze statistik zameškaných hodin (třída, ročník, škola) lze například vyloučit žáky se známkou nehodnocen.

Do průměru známek třídy nezahrnout žáky s aspoň jednou známkou

Lze určit, aby např. žáci se známkou nehodnocen nebyli započteni do průměrného prospěchu ve statistikách (třída, ročník, škola).

Fixní přidělení stupně hodnocení prospěchu

V dialogu zápisu známek lze ve výjimečných případech ručně fixovat celkové hodnocení prospěchu pomocí tlačítka .

Viz také:

Fixní zápis celkového hodnocení prospěchu

Hodnocení prospěchu - stupně

Typy předmětů

Vyhodnocení prospěchu