Generování známek z průběžné klasifikace

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace > Průběžná klasifikace > Určení výsledné známky na základě průběžného hodnocení >

Generování známek z průběžné klasifikace

viz také

Je-li zapisována průběžná klasifikace, lze na konci čtvrtletí či pololetí vygenerovat v nabídce Správce z této klasifikace výslednou známku. Známka je určena jako zaokrouhlený průměr z průběžné klasifikace v předmětu. Průměr je vypočten s ohledem na váhy jednotlivých známek.

přepínač pouze ještě nezapsané známky - není-li zaškrtnut, budou případně zapsané známky smazány a přepsány vypočtenou hodnotou. V opačném případě (poloha [X]) nebudou již zapsané známky porušeny. Funkce přepínače se vztahuje jak ke generování známek z předmětů, tak k zápisu jedniček z chování.

přepínač generování jedniček z chování. Z chování jsou všem žákům zapsány jedničky (dle nastavení předchozího přepínače). Případné dvojky či trojky z chování doplní třídní učitel v zápisu známek.

přepínač generovat známky ze záznamů v matrice (specifické údaje). Žákům se záznamy v matrice o uvolnění, nehodnocení či uznaném vzdělání (karta žáka, záložka Matrika, tlačítko Specifické údaje) jsou zapsány příslušné známky do předmětů, které jsou v záznamech uvedeny.

přepínač generovat známky S ve všech předmětech u žáků s vyplněným celkovým slovním hodnocením.

 

Při zápisu průběžné klasifikace je rovněž k dispozici tlačítko pro generování pololetní klasifikace z průběžné .

V případě bodového hodnocení, kdy výsledná známka (čtvrtletní či pololetní) má být určena na základě váženého průměru procent získaných bodů, se nabízí alternativa, a to nastavit pro úvazek (předmět a žáky) podmínky pro výpočet aktuální (průběžné) známky.

Viz také:

zápis průběžné klasifikace